Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó illetve ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya a vállalkozó.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség- ,illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó.

Adóalanyt azon a településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallásadási kötelezettség is, ahol székhelye, illetve telephelye található.

Bevallást az adóévet követő év május 31-ig a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságához kell benyújtani.

Vállalkozónak az adóköteles tevékenységének megkezdésétől, a cégbíróság bejegyzésétől számított 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tenni az adóhatóságnál.

Az adó mértéke:

-         állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a

-         az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány

2.000 Ft/nap.

Vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. Az adóelőleg összege az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál a megelőző év adójának megfelelő összeg.

A vállalkozó a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra adóelőleget köteles bejelenteni, illetve a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott-adóelőleget tartalmazó- bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Az előlegfizetési időszak a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.

Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:

-         előtársaságnak

-         az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének évében

-         az adóalanyként megszűnő vállalkozónak

-         arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

Az adó megfizetése:

A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizet.

A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetnie.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig vallja be és fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az iparűzési adót a 11743057-15397191-03540000 számú bankszámlára kell megfizetni a bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

 

 

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabályok:

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény (Htv.)

Barcs Város Önkormányzatának 5/2003. (III.28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról