Ma 2022. június 27., hétfő, László napja van. Holnap Levente és Irén napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Járóbetegellátó Intézmények

Igazgatójától

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 72.

 

ELŐTERJESZTÉS

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosításáról

 

Készült:

Barcs Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

2011. október 20–i ülésére

 

 

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények átdolgozta Térítési Szabályzatát.

Az átdolgozás során pontosításra került a nem orvosi indikáció alapján történő sürgősségi vizsgálatok – foglalkozás-egészségügy, jogosítvány stb. – térítési díjai, illetve a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. Kormányrendelet módosításai miatti változások kerültek átvezetésre.

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet 1.§ (6) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató –a fenntartó által jóváhagyott- szabályzatban állapítja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények melléklet Térítési Szabályzatát hagyja jóvá.

 

Barcs, 2011. október 3.

 

Dr. Kisimre László

igazgató

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Kisimre László igazgató

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. október 4.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Címzetes főjegyző

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata

Járóbetegellátó Intézmények

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 72.

 

 

Térítési Szabályzat

 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet intézményi végrehajtásáról az alábbi rendelkezés lép életbe 2007. május 1-től.

Amennyiben megállapítást nyert az ellátott térítési kötelezettsége – a sürgősségi ellátások kivételével – a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet tájékoztatni kell a térítési díj várható mértékéről. (Sürgősségi ellátásnak minősül az életet közvetlenül veszélyeztető ok elhárítása).

Az egészségügyi szolgáltatás teljesítése után a biztosított részére az egészségügyi szolgáltató számlát ad, amely tartalmazza az igénybevett szolgáltatást (szolgáltatásokat), és a szolgáltatásért (szolgáltatásokért) fizetendő összeget, amit a biztosított a pénztárba köteles befizetni. A befizetés tényéről a pénztár köteles nyugtát adni.

Amennyiben a térítési díjat az ellátást igénybe vevő nem fizeti meg, a díj behajtásáról a gazdasági iroda gondoskodik.

 

Térítési díjak

A. Részleges térítési díjak

A biztosított által részleges térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások:

I. Az Ebtv. 23. §. d. pontja alapján kizárólag beutalóval igénybe vehető ellátás beutaló nélküli igénybevétele esetén a térítési díj összege:

1. Járóbeteg szakellátás esetén 2.600 Ft.

(Visszarendelés esetén nem alkalmazható)

II. Az Ebtv. 23. §. c. pontja alapján az ellátásnak nem a beutalás szerinti egészségügyi szolgáltatónál történő igénybevétele esetén a részleges térítési díj összege:

1. Járóbeteg szakellátás esetén 1.950 Ft.

B. Teljes térítési díjak

A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja a 284/1997. Korm. rendelet alapján:

I. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

1. első fokon 6.550 Ft

(visszarendelés esetén nem alkalmazható)

2. Másodfokon 10.900 Ft

II. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport)

1. Orvosi alkalmassági vizsgálat

a. első fokon 4.350 Ft.

b. másodfokon 5.400 Ft.

2. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat

a. első fokon 6.550 Ft

b. másodfokon 10.900Ft

III. Gépjárművezetői, belvizi hajózási szolgáltai és belvizi kedvtelési célú alkalmassági vizsgálatok

(csak az intézettel foglalkozás egészségügyi ellátásra szerződést kötött vállalatok dolgozóinak)

1. Ha a 40. életévét még nem töltötte be:

a. első fokon 6.550 Ft

b. Másodfokon 9.750 Ft

2. Ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

a. első fokon 4.350 Ft

b. másodfokon 6.550 Ft

3. Ha 60. életévét betöltötte, a de 70. életévét még nem érte el:

a. első fokon 2.200 Ft

b. másodfokon 4.350 Ft

4. Ha a 70. életévét betöltötte:

a. első fokon 1.150 Ft

b. másodfokon 2.200 Ft

IV. Véralkohol vizsgálathoz vérvétel 4.350 Ft

V. Látlelet kiadása 3.200 Ft

VI. Részeg személy detoxikálása 6.550 Ft

VII. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6.550 Ft

VIII. Tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

1. az egészségi alkalmasság első vizsgálata 17350 Ft

2. az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata 14.150 Ft

3. az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 11.950 Ft

IX. I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

1. az egészségi alkalmasság első vizsgálata 10.900 Ft

2. az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata 8.750 Ft

3. az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 6.550 Ft

X. III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vizijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata 8.400

XI. Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítsa céljából kerül sor 6.300 Ft

XII. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 8.400 Ft

XIII. Tűdőszűrő vizsgálat 40 éves kor alatt valamint szakképző iskolai tanuló részére .......................................................................................1.000 Ft

XIV. Gyógykezelési dokumentáció fénymásolási díja laponként 10 Ft

C. Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások térítési díja:

A mindenkor jogszabály alapján, külön a munkáltatókkal szerződésben megállapított tétel.

D. Biztosítási kártyával nem rendelkező, nem biztosított beteg, nemzetközi egyezmény által nem biztosított külföldi betegek részére nyújtott egészségügyi szolgáltatások térítési díja

I. Igénybevett járóbeteg ellátás 10 Ft/pont

II. Felhasznált anyagok bekerülési ár + 20%

III. Szállítási költség saját gépjárművel 120 Ft/km

E. Beutalóval igénybevett fürdőkezelések díja:

A jogszabályban megállapított díj és az OEP ártámogatás különbözete 10 Ft-ra kerekítve.

Beutaló nélkül igénybevett fürdőkezelések díja:

I. Orvosi gyógymasszázs 20 perces 1.200 Ft

II. Orvosi gyógymasszázs 30 perces 1.800 Ft

III. Orvosi gyógymasszázs 40 perces 2.400 Ft

IV. Orvosi gyógymasszázs 50 perces 3.000 Ft

V. 4. rekeszes galván 1.500 Ft

VI. Tangentor 2.000 Ft

VII. Gyógytorna 1.250 Ft

VIII. Csoportos gyógytorna 750 Ft

IX. Víz alatti csoportos gyógytorna 1.500 Ft

X. Iontoforézis 1.000 Ft

XI. Ultrahang kezelés 1.250 Ft

XII. Tens kezelés 1.250 Ft

XIII. Szelektív ingeráram 1.250 Ft

XIV. Bioptron lámpa 1.250 Ft

XV. Interferencia kezelés 1.500 Ft

XVI. Diadinamikus áram 5 percenként 500 Ft

XVII. Gyógymedence 600 Ft

A térítési díjak befizetési rendje

1. Az egészségügyi ellátások és szolgáltatások igénybevételére jelentkező személlyel, vagy hozzátartozójával az orvos lehetőleg a szolgáltatás igénybevétele előtt tisztázza, hogy az igénybe veendő szolgáltatás (vizsgálat, ellátás) térítésmentes, részleges, vagy teljes térítés köteles-e.

A térítésköteles ellátás és szolgáltatás igénybevétele előtt az igénybevevővel közölni kell a térítési kötelezettséget, annak várható összegét, amit az 1. sz. mellékleten aláírásával el kell ismertetni.

Amennyiben a közlés után is kéri a szolgáltatást, az orvosnak a szabályzat 2. sz. melléklet szerinti „Részleges és teljes térítésre kötelezett személy nyilvántartó lapja" elnevezésű nyomtatványt értelemszerűen 3 példányban ki kell tölteni. A nyomtatvány a szakrendeléseken rendelkezésre áll, szükség esetén a gazdasági irodában lehet igényelni. A kitöltött nyomtatvány egy példányát az ellátást igénybevevőnek kell átadni. Egy példány a szakrendelésen marad, egy példányt pedig a gazdasági irodának kell megküldeni.

A térítésköteles ellátást igénybe vevőt munkaidőben a gazdasági irodára kell irányítani, ahol nyomtatvány alapján számlát állítanak ki az elvégzett szolgáltatásról, melynek ellenértékét a pénztárba kell befizetni.

Ügyeleti időben, munkaidőn kívül, vagy ha az ellátott más okból nem tud azonnal fizetni, a betegnyilvántartó lapot 2 példányban a gazdasági irodának kell küldeni. Ebben az esetben a számlát, és az ellátott saját példányú nyilvántartási lapját postán küldi meg a gazdasági iroda a beteg részére.

A gyógyfürdőben igénybevett térítésköteles ellátásoknál nyomtatványt kiállítani nem kell, a díjak befizetése a kihelyezett pénztárnál történik. Igény esetén számlát a pénztáros állít ki.

2. Térítéssel kapcsolatos gazdasági munkák

a. Az intézménynek az elvégzett szolgáltatásról minden esetben számlát kell kiállítani, ahol fel kell tünteti a végzett szolgáltatást és annak ellenértékét. Amennyiben a tételes felsorolás nem lehetséges (pl. laboratórium), akkor mellékletként kell csatolni a tevékenységlistát, a számlán, pedig hivatkozni kell a mellékletre.

b. A készpénzben történő befizetés tényéről a pénztár a számla mellett nyugtát (bevételi pénztárbizonylatot) köteles kiállítani.

c. A térítési díj meg nem fizetése esetén a behajtásról elsődlegesen a gazdasági iroda gondoskodik. Sikertelen behajtás esetén külső céget is igény be lehet venni, azonban figyelemmel kell lenni a költségekre is.

d. Az intézmény vezetőjének lehetősége van méltányosságból a térítési díj mérséklésére, illetve sikertelen behajtás esetén annak törlésére.

e. A térítési díj az intézmény saját bevétele.

Jelen szabályzatban foglalt díjszabást az intézmény alábbi, jól látható helyein kell kifüggeszteni:

- valamennyi szakrendelésen

- a rendelőintézet folyosóin elhelyezett hirdetőtáblákon

- diagnosztikai rendeléseken

- gazdasági irodán

A munkahelyek vezetői gondoskodjanak arról, hogy a szabályzat rendelkezéseit a dolgozók megismerjék, végrehajtsák, és pontosan betartsák.

 

Barcs, 2007. április 30.

 

Dr. Kisimre László

igazgató

 

 

K I E G É S Z Í T Ő

 

.... sz. napirendi pont

 

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosítása.

című előterjesztéshez a bizottsági ülés(ek) véleményére, javaslatára figyelemmel

Bizottság megnevezése Javaslat témája Szavazás

Eredménye Előterjesztő

álláspontja

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság javasolja pontosítani az előterjesztés melléklete 1. oldalának 3. bekezdését, melyet az előterjesztő az alábbi szerint javított:

„Azokban az esetekben, ahol a térítési díj ismert, a szolgáltatás elvégzése előtt a gazdasági irodában kell a díjat befizetni, és az ezt igazoló nyugtával a szakrendelésen jelentkezni. Amennyiben ez nem lehetséges, az egészségügyi szolgáltatás teljesítése után a biztosított részére az egészségügyi szolgáltató számlát ad, amely tartalmazza az igénybevett szolgáltatást (szolgáltatásokat), és a szolgáltatásért (szolgáltatásokért) fizetendő összeget, amit a biztosított a pénztárba köteles befizetni. A befizetés tényéről a pénztár köteles nyugtát adni. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások térítési díját és fizetésének rendjét a munkáltatókkal kötött szerződések tartalmazzák.„

Felelős: Dr. Kisimre László igazgató

Határidő: értelem szerint

4 igen szavazat,

egyhangú

Egyetértett

 

Választás 2022