Ma 2022. máj. 23., hétfő, Dezső napja van. Holnap Eszter és Eliza napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-14/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. február 17-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.00 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt:   dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; dr. Kozma Andrásné; az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság nem képviselő tagja; Varga Ilona, a Barcsi Szociális Központ vezetője; dr. Cserti István városi rendőrkapitány,  Mergancz Sándor megyei rendőr-főkapitány, Vucseta Balázs, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltségének kirendeltség-vezetője; Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatást nyújtott a napirendek megtárgyalását megelőző eseményekről.

 

Napirend előtt:

 

Sportdíjak átadása

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele

 

 

Dr. Kozma Andrásné, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság nem képviselő tagja az esküt letette.

Megköszönte Karvalics Ottó polgármesternek és Fodor Gyula tanácsnoknak, hogy javasolták a bizottsági tisztség betöltésére, valamint a Képviselő-testületnek, hogy támogatta a javaslatot. Igyekezni fog munkáját legjobb tudása szerint elvégezni.

A z   e s k ü o k m á n y   a l á í r á s r a   k e r ü l t.

Karvalics Ottó polgármester gratulált dr. Kozma Andrásné bizottsági tagnak, kérte a bizottság munkájának támogatását.

 

Karvalics Ottó polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent. Javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

 

31/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

Napirendi javaslat:

 

 

1./         Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./         Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti  feladatokról

Előadó: Dr. Cserti István kapitányságvezető

 

3./         A barcsi kistérség, ezen belül Barcs Város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, valamint a munkaügyi szervezet átalakítási folyamata

Előadó: Vucseta Balázs kirendeltség-vezető

 

4./    Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

5./    Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek helyzetének áttekintése

Előadó: Racsek József alpolgármester

6./  A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötött temető-kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

7./         Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./      Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

9./   Barcs, Darányi u. 11. (2366/1 hrsz-ú) szám alatti lakóépület bontása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

10./„NOT-EM” Fogszakorvosi Egészségügyi  Szolgáltató Bt. feladatátvállalási szerződés megszüntetése, a körzet további működtetésének előkészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

11./  Antenna árboc tulajdonjogának megszerzése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

12./ A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

13./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

14./  Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

15./  Önkormányzati bérlakások bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./   Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

 

Kérdések:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Mi volt a megbeszélés témája az 1. számú Tagóvoda küldöttségével való találkozáskor?

Az ivóvízminőség-javító program Barcs vonatkozásában hozott-e valamilyen döntést?

 

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

 

A gyermeklétszám lecsökkent. Az 1. számú óvodánál számos panasz és lakossági bejelentés érkezett. Az épület óvodának való alkalmassága kifogásolható, sok minden hiányzik. Amennyiben ez az óvoda bezárásra kerülne, a gyerekek akkor is jobb helyzetbe kerülnének egy másik intézményben való elhelyezésnél. A bezárásról döntés még nem született, a Képviselő-testületnek kell meghoznia azt a költségvetés tárgyalása kapcsán. Amennyiben bezárásra kerül az intézmény, ismét fel kell osztani a beiratkozási körzeteket. Bezárás esetén is maradnának üres helyek Barcson.

Felmerült, hogy a hátsó helyiség nem fűthető, az udvar kicsi és sáros, a játékok nem megfelelőek, a felnőttek és gyermekek illemhelye közös. Az átalakításhoz nincs hely és lehetőség. A legtöbb indok mellette az volt, hogy a város közepén van és nagyon könnyen elérhető. Ezt felül fogja írni, hogy a gyermeklétszám lecsökkent, a többi óvodában úgy elhelyezhetőek a gyerekek, hogy még mindig marad üres hely. A sajtóban jelentős visszhangja volt az eseményeknek. A bezárást megelőzően minden, a jogszabályok által kötelezően előírt egyeztetés lefolytatásra kerül.

 

A DRV Zrt. részéről a kifogások miatt egy átalakítás van folyamatban. A Jókai utcában a mai napon tea-szerű víz folyt a csapból, kiderült, hogy ezen a szakaszon kezdték a szivacsos átmosatást. A szolgáltató ígérete szerint ezek a munkálatok április közepére vagy végére befejeződnek, nagymértékű javulás fog beállni a város vízminőségében.

 

Hozzászólások:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A fogorvosi ellátás jövőbeni működéséről tájékoztatást kért.

Kérte korábban, hogy átmosatások esetén jelezzen előtte az intézményeknek a DRV Zrt., hogy tudják biztosítani az ivóvizet. Ezt nem tették meg, pedig azóta már több alkalommal előfordult átmosatás. Előfordult, hogy nem tudtak a gyerekeknek ivóvizet biztosítani. Mielőbbi egyeztető tárgyalást javasolt.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Amíg a nyugdíjba vonuló fogorvos felmentési ideje nem jár le, az ellátási kötelezettség Őt terheli. Az ellátás megoldott ebben a formában helyettesítéssel kiegészítve. A jövőben vagy találunk fogorvost, vagy pedig a körzeteket át kell alakítani. Ez utóbbi a reálisabb, két fogorvosi körzetet fogunk várhatóan alakítani. A fogorvosi ellátás megoldott lesz a városban.

A DRV Zrt.-től kérte az átmosatással érintett szakaszok meghatározását, valószínűleg biztosítani fogja a szolgáltató ezeket az információkat.

 

Kérdés:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A „Termelő iskola a barcsi kistérségben” című uniós pályázat mélységében mit foglal magában?

 

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

 

Egy elképzelés van jelenleg. A saját bevételünket próbáljuk valamilyen módon emelni, még kezdeti szakaszról van szó.

 

 

Kérdés:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Ez azt jelentheti, hogy az ipari iskolában a végzősök már fizikai munkát végezhetnek bérezésért?

 

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

 

Azt jelenti, hogy az iskola az oktatás fejlesztése érdekében olyan munkát is bevállalhat, amely számára nyereséget produkál. Több minden szerepel az elképzelések között.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

32/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

33/2011. (II.17.) sz. határozat:

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

 

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

34/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

2./ Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti  feladatokról

Előadó: Dr. Cserti István kapitányságvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Mergancz Sándor megyei rendőr-főkapitányt, valamint dr. Cserti István városi rendőrkapitányt.

 

 

Bizottsági vélemény:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szóbeli kiegészítés:

dr. Cserti István kapitányságvezető:

 

A 2010. évet a rendőrség a lakossági bizalom erősítése évének nevezte, erre építette intézkedéseit, akcióit, fokozott ellenőrzéseit. A megnövekedett létszám mellett több feladatot kaptak. A 76 főről 154 főre emelkedett létszámú kapitányságnak a hagyományos közrendvédelmi, bűnügyi, közlekedési feladatai mellett zöldhatár-ellenőrzési feladatai keletkeztek. A külső körülmények lényegesen nem változtak. A halmozottan hátrányos helyzetű kistérség rányomja bélyegét a bűncselekmények alakulására, struktúrájára.

A személyi és technikai feltételek adottak voltak a feladatok megoldásához.

 

A bűnügyi helyzet átstrukturálódott, a regisztrált cselekmények lényegesen emelkedtek, a városban és vidéken is emelkedés volt tapasztalható. A vagyon elleni cselekmények körében is emelkedés történt, ahogy a személy és a közrend elleni cselekmények esetében is. A közrend elleni cselekményeknél a 86-ról 163-ra történő emelkedés hátterében a visszaélés okiratokkal bűncselekmények szigorú regisztrálása áll. Minden egyes okirattal összefüggő bűncselekményt regisztrálniuk kell, mely növelte a regisztrált esetek számát.

A betöréses lopások száma 62-ről 102-re emelkedett, a városban 29-ről 37-re, amely figyelemre méltó. A besurranásos lopások száma lényegesen, 6-ra csökkent. Az elkövetők közüzemi szolgáltatónak, rendőrnek adják ki magukat. A megelőzésre helyezik a nagyobb hangsúlyt.

 

Az ismertté vált elkövetők száma lényegesen emelkedett 371 főre. A nyomozás eredményességében 58%-ot értek el. A 2008-as és 2009-es évekhez hasonló betöréses lopás- sorozat nem történt a város területén, azonban az intézmények, üzletek sérelmére történt egy olyan sorozat, amelynek elkövetői felderítésre kerültek (fiatal- és gyermekkorúak, fiatal felnőttek).

Azt tartják szem előtt, hogy milyen a lakosság biztonságérzete, milyen irányban változik. Ehhez igyekeznek intézkedéseiket, a bűnmegelőzési tevékenységet igazítani. Több példa volt arra, hogy lakossági jelzéseket követően tudtak szabálysértést, bűncselekményt elkövetőket felelősségre vonni. Megköszönte e lakossági bejelentéseket.

 

Kiemelt biztosítási feladatot jelentettek a rendőrség számára 2010-ben az országgyűlési, illetve a helyi önkormányzati választások, melyek rendkívüli esemény nélkül lezajlottak.

Visszatérő feladat a városközpont, a szórakozóhelyek és környékük ellenőrzése. Külön gyalogos útirány tervek készültek a veszélyeztetettebb vagy annak minősített területekre. A közrend elleni szabálysértések száma jelentősen emelkedett, a csendháborítás esetén 59-ről 81-re, rendzavarás 95 esetben fordult elő.

Új feladat a tulajdon elleni szabálysértések körében elkövetett előkészítő eljárások, amelyek plusz feladatot jelentettek az állománynak.

 

 

Igyekeztek a közlekedés biztonságát javítani fokozott ellenőrzésekkel és intézkedésekkel. A 17 személyi sérüléssel járó balesetből 2 volt halálos kimenetelű, 8 történt a városban. Felére csökkent a halálos balesetek, illetve az ittas vezetők száma. Egy baleset kivételével kerékpáros, illetve segédmotor-kerékpáros volt a baleset okozója, illetve sérültje. A gyalogosok, kerékpárosok és motorkerékpárosok sem tartják be mindig a közlekedési szabályokat.

 

A rendőrkapitányság a 2010. évben megfelelően működött együtt a területen található polgárőr szervezetekkel, intézményekkel, képviselő-testületekkel. A megalakult barcsi polgárőr egyesület működéséhez a szükséges segítséget biztosítják. Igyekeznek megfelelni a jogos lakossági elvárásoknak.

Megköszönte az együttműködést, támogatást, kérte az előterjesztés megvitatását.

 

 

Mergancz Sándor megyei rendőr-főkapitány:

A határőr-kirendeltség és a rendőrkapitányság összevonása során megpróbálták az állomány érdekeit figyelembe venni, különösebb érdeksérelem nélkül valósult meg az integráció.

A Barcsi Rendőrkapitányság rendelkezik a megyében a legjobb mutatókkal, számára azonban fontosabb a lakosság véleménye. Szükség van a lakossági visszajelzésekre. Minden kapitányságtól elvárása, hogy megfelelő kapcsolatot tartson a lakossággal.

Egy megfelelő kétoldalú információáramlást kell megteremteni a lakosság és a rendőrség között, ez csak a bizalom alapján történhet. Ha van bizalom, van információ, amely a rendőrség számára nélkülözhetetlen.

 

Mivel a betöréses lopások a megye területén nagyobb számot mutattak, kérte, hogy erre koncentrálják a fő erőket. A lakosság biztonságérzetét e kategória befolyásolja leginkább negatív irányban. A titkos eszközök igénybe vételét próbálja preferálni.

 

A 2011. évben tervezik a körzeti megbízotti státuszok teljes feltöltését, amely Barcs esetében 3 üres státuszt jelent.

A szabálysértési őrizet intézményét a rendzavarókkal szemben is alkalmazni lehet, kérte ennek alkalmazását dr. Cserti István kapitányságvezetőtől.

Az objektív felelősség bevezetésével a közlekedési balesetek számának csökkentése a cél, nem a bevételek növelése, 88%-ban a gyorshajtás miatt került alkalmazásra. A legfőbb baleseti okot, a gyorshajtást mindenképpen vissza kell szorítani. Az adatok alá is támasztják az ezirányú tendenciát.

 

Kérdések, vélemények:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Országos vagy megyei szinten mit jelent az objektív felelősség kapcsán befolyt bevételek nagysága? A büntetésekből mennyi pénz származik?

 

Az elvárások teljesültek a rendőri jelenléttel kapcsolatban, a lakosság jó néven veszi a rendőri jelenlétet. Kérte, hogy ez ne csökkenjen 2011-ben az előző évhez képest.

Bízik abban, hogy a létrejövő polgárőrség és a rendőrség együttműködése tovább javíthatja a lakosság és a rendőrség kapcsolatát, a statisztikai mutatókat.

Tarthatatlan a városban a fő utca állapota a Polgármesteri Hivatal, illetve az üzletek előtt, a rendelőintézet környékén, melyet a bizottsági ülésen is megfogalmazott. A hivatal előtti állapotot szabályozni kell világos, egyértelmű módon.

Drávaszentes esetében meg kell találni a tehergépjárművek sebességének csökkentésére alkalmas eszközt, módszert, például fekvőrendőr alkalmazását. A sebességmérő készülék nem oldja meg a problémát.

Javasolta, hogy köszönje meg a Képviselő-testület a rendőrség munkáját. Kívánta, hogy a 2011. évi mutatók ne legyenek rosszabbak a 2010. évinél.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Minden szakterületen kellene egy megelőzési szakember, de legalább 1 fő szükséges lenne erre a feladatra. A polgárőrség megalakulásával, felkészítésével a rendőrség munkájának hatékonysága, a lakosság biztonságérzete is növekedni fog. Tapasztalata alapján éjszaka is jelen vannak a rendőrök a területen.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A rendőri jelenét fokozásával egyetértett.

Valóban szükséges-e a lakosság ilyen nagy számú igazoltatása?

Szükséges-e a sebességmérő-gépkocsi a belvárosban, illetve zsúfolt forgalmi környezetben?

 

Szemere Márta  képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte a rendőrség prevenciós tevékenységét, például DADA program, az iskolák előtti gyalogátkelőhelyeknél a megjelenés és őrzés. Egy komplex társadalmi probléma csapódik le a rendőrségen. Fontos az együttműködés a különböző szervekkel, intézményekkel.

Megköszönte, hogy gyermekagresszió vagy betörés jelzésekor azonnal a helyszínre érkeztek a járőrök.

 

Szakos Gábor  képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte a rendőrség munkáját és gratulált az elért eredményekhez. Elmondta, hogy megkereste egy választópolgár azzal, hogy a Deák Ferenc Általános Iskolánál időszakonként nem biztosított a rendőri jelenlét, előfordul, hogy a tanítás megkezdése előtt már távoznak a rendőrök. Kapitány úr tájékoztatta, hogy máshová kell ilyenkor vezényelni a járőröket; elkövetnek mindent, hogy a szükséges ideig jelen legyen a hatóság.

 

Vekkeli Józsefné  képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte az anyagot, illetve az intézménye részére nyújtott folyamatos segítséget.

A szórakozóhelyek nyitva tartásával kapcsolatban körzetében jelzéseket kap, még nem megoldott a probléma. Van néhány szórakozóhely, ahol még kiszolgálnak fiatalkorúakat szeszes itallal. Valamilyen megoldást kell találni.

 

 

dr. Cserti István kapitányságvezető:

 

A rendőrség egyedül a közlekedési problémát nem tudja megoldani, különösen a fekvőrendőrök kérdését. Az önkormányzatnak, a rendőrségnek és a közlekedési hatóságnak is komoly feladatai vannak. Csak sebességmérő eszközökkel nem lehet a problémát megoldani.

A megnövekedett létszám mellett egy intézkedési aktivitás volt tapasztalható. Több akció, fokozott ellenőrzés történt az elmúlt évben is a baleset-megelőzés és a baleseti helyzet javítási érdekében. Több intézkedés történt, minden járművezetőt igazoltatniuk kellett, nem mérlegelhettek. Ez is közrejátszott a mutatók lényegesebb emelkedésében.

A sebességmérés mindenhol szükséges, önmagában nem visszatartó erő. Fontos, hogy ne csak akkor tartsák be a járművezetők a sebességhatárokat, amikor a rendőrök jelen vannak. A fő utcai szakasz mérése szükséges.

A baleset-megelőzési tevékenységet komolyan veszik kollégái, különösen a gyalogátkelőhelyeken történő jelenléttel. Nem ez az elsődleges feladata a rendőrségnek. Amennyiben más jellegű szolgálati feladat van, elvezénylésre, illetve átcsoportosításra kerülnek a járőrök. Törekszenek ezen esetek minimálisra csökkentésére.

A Sétáló utca, illetve a városközpont környékén több igazoltatás, nagyobb rendőri jelenlét van. Emelkedik az igazoltatások, szabálysértési feljelentések, intézkedések száma. Javasolta a régi városi térfigyelő kamerarendszer felújítását, amely egyszerűsítheti, gyorsíthatja a büntetőeljárást. Kérte a felújításhoz anyagi lehetőség biztosítását.

 

Mergancz Sándor megyei rendőr-főkapitány:

 

Az objektív felelősség kapcsán van a rendőrségnek bevételi előirányzata, ez azonban nincs leosztva a megyékre. Főként a gyorshajtás miatt kell kihasználni ezt a lehetőséget.                  A sebességmérők kihelyezéséről – a Baleset-megelőzési Bizottság véleményének kikérését követően – a kapitány úr dönt.

Új rendészeti igazgató van, aki közlekedési szakember. Az igényeknek megfelelően kell eljárnia, összevont méréseket is lehet kezdeményezni. Kampány jelleggel meg kell büntetni néhány gyorshajtó tehergépjármű vezetőjét.

A rendőrség nem vállalhatja fel a bűnmegelőzést teljes mértékben. Egyetértett azzal, hogy legyen a rendőrségen egy összekötő kapocs, aki e tevékenységet koordinálja. Kapitányságvezető úr megvizsgálja az önálló bűnmegelőzési előadó lehetőségét. Az országos rendőr-főkapitány saját hatáskörbe vonta a bér- és létszámgazdálkodást.

Az idegenek igazoltatása a cél, nem lehet eltekinteni az igazoltatásoktól. Használják a robotzsaru programot, a nyomozást is segíti. Helyi szinten szabályozni szükséges, hogy a békés, ismert lakosságot ne zavarják ezen intézkedések.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte a megyei rendőr-főkapitányt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne csökkenjen a városi rendőrkapitányság létszáma.

A városi rendőrkapitánytól azt kérte, hogy a drávaszentesi, somogytarnócai és barcsi polgárőrséget igénybe véve próbálják a lakosság biztonságérzetét a lehető legmagasabb szintre emelni. Így biztosan meglenne a bizalom is.

Kérte az éjszakai randarílozásnál az új jogszabály lehetőségeinek kihasználását, a fiatalság védelme az igazoltatásoknál is jelenjen meg.

Az új közlekedési vezetővel egyeztetést javasolt, akár egy átfogó vizsgálat segítségével. Minél több rendőr legyen a közterületeken, minél kevesebb az irodában!

Kérte az uzsoráztatás elleni fellépést. Megköszönte a rendőrség munkáját.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

35/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Barcsi Rendőrkapitányság beszámolóját a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról, az alábbi kiegészítéssel:

 

A Képviselő-testület legkésőbb 2011. május 31-ig tárgyalja meg a Bajcsy-Zsilinszky utca forgalomtechnikai felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        2011. május 31.

 

A Képviselő-testület felkérte Karvalics Ottó polgármestert arra, hogy a közútkezelő Kht.-val haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy Drávaszentes városrészben milyen módon lehetne korlátozni a nagy sebességgel közlekedő járműveket.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal

 

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Barcsi Rendőrkapitányságnak a 2010. évi tevékenységéért.

 

Felelős:        Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:     értelem szerint

 

3./ A barcsi kistérség, ezen belül Barcs Város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, valamint a munkaügyi szervezet átalakítási folyamata

Előadó: Vucseta Balázs kirendeltség-vezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Vucseta Balázs kirendeltség-vezetőt.

 

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szemere Márta bizottsági tag (dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök távollétében):

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Kérdések:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Hogyan alakult ki az előterjesztés 13. oldalán szereplő 1550 fős foglalkoztatási létszám?

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A szakképzetlen vagy a diplomás munkanélküliek munkához juttatása-e a nehezebb feladat?

Milyen segítő támogatások jöhetnek szóba?

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Jelentős problémát okoz a feketemunka a munkaerőpiacon. Ezen változtatni kellene, nem lehet hallgatólagosan sem elfogadni. Milyen lépések történnek az illegális munkavégzés csökkentése, illetve a legális munkavállalók, vállalkozások érdekében?

Milyen intézkedések történnek annak érdekében, hogy a piacképes szakmák újból érdekessé váljanak a tanulók számára?

 

Válaszok:

Vucseta Balázs kirendeltség-vezető:

 

1411 főt kell a kistérségben a közfoglalkoztatás rendszerén belül az önkormányzati 4 órás,  138 főt a 6-8 órás foglalkoztatásba bevonni. Települések szerint számította ki a minisztérium négy különböző szempont figyelembe vételével, azaz 2010. október 1-jén mennyi volt a közcélú foglalkoztatottak, a rendelkezésre állási támogatásban részesülők, az ellátatlanok létszáma, valamint hány fő került ki álláskeresési ellátásokból? Ezen számok különböző arányait vették. Az államtitkárság a közfoglalkoztatási programon belül biztosított forrásokat. Figyelembe vételre került, hogy LHH-s kistérségről van szó, illetve, hogy az előző évben hány főt foglalkoztattak az önkormányzatok közcélú foglalkoztatásban.

 

A foglalkoztatást a munkaügyi szerveken keresztül az önkormányzatok, valamint a pályázó szervezetek tudják megvalósítani. A 6-8 órás hosszabb távú foglalkoztatásban a 138 fő biztosan teljesülni fog. Bíznak abban, hogy a 4 órás foglalkoztatásban is sikerül elérni legalább ennyi fő bevonását. Fontos arra figyelni, ha az Önkormányzat a következő pályázatot nyújtja be 4 órás foglalkoztatásra, elérhető-e a meghatározott létszám, illetve a rendszerbe be tudjanak kerülni azok, akik dolgozni tudnak és akarnak. Aki nem tud vagy akar bekerülni a rendszerbe, a következő évben nem kaphat segélyt.

A kistérségben a szakképzetlenek aránya lényegesen magasabb, mint a diplomával rendelkezők aránya. Mindkét kategória rendkívül fontos, más-más feladatokat kell elvégezniük annak érdekében, hogy be-, illetve vissza tudjon kerülni a munkaerőpiacra valaki. A diplomával rendelkező álláskeresőknek nagyobb az esélye az elsődleges munkaerőpiacra történő visszakerülésre. Külön önéletrajz adatbázist működtetnek a diplomával rendelkezők részére, személyre szólóan próbálnak keresni számukra munkaalkalmakat. A közösen működtetett állásinformációs pont nagy segítséget jelent.

 

Kevesen vannak azok a foglalkoztatók, akik támogatás nélkül is fel tudnak venni munkaerőt. Növelik a munkaerőpiacon az érdekeltek lehetőségeit. Nincs arra módjuk, hogy minden álláskereső mellett álljanak. Amikor bejelentés érkezik valakinek a fekete foglalkoztatásáról, behívják az álláskeresőt, megnézik, hogy dolgozik-e. Nyilatkozniuk kell, hogy dolgozik-e alkalmi vagy más foglalkoztatásban. Az alkalmi foglalkoztatás adminisztrációja átkerült az adóhivatalhoz. Amennyiben megnevezik, hogy a fekete munkát végző melyik munkáltatónál dolgozik, a munkavédelmi felügyelőséghez továbbítják a bejelentést. Szakcionálhatják, amennyiben az illegális munka végzése bebizonyosul, előírhatnak gyakoribb jelentkezéseket az ügyfélnek. Nehéz a nyomon követése ezen foglalkoztatásoknak.

A jelentkezésekkor jelzik az álláskereső ügyfelek, milyen szakképzettséget szeretnének szerezni, a kereslet arányában ugyanakkor befolyásolhatják elképzeléseiket.

A 2011. évben egyéni képzések fognak zajlani, a decentralizált foglalkoztatási alapra nem áll rendelkezésre másik forrás. A csoportos képzésre az első félévben nincs lehetőség. Egyéni képzés esetén az álláskereső a kezdeményező. Például az ügyfélnek kell megtalálni, hol indítják azt a képzést, amelyen szeretne részt venni. 100%-os támogatás nem lehetséges.

Piacképes szakmákat próbálnak szervezni, igyekeznek a pályaválasztással kapcsolatban a prevencióra helyezni a hangsúlyt. Nagyobb összhang lenne szükséges az alap-, közép- illetve felsőfokú oktatás és a munkaerőpiac közt. Igyekeznek felhívni az általános- és középiskolák figyelmét arra, hogy jobban erősítsék az iskolákban a pályaválasztást. Szélesebb körű információt kell a diákok részére biztosítani, illetve elősegíteni, hogy a szakmunkásképzés is megkapja érdemét.

 

 

Vélemények:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Kevés a rendelkezésre álló eszköz. A termelő munkában részt vevők felkészítése az életre nagy bajban van. Az állandó átalakulási folyamat a mai napig nincs lezárva. Az információáramlás nem teljes hatékonysággal működik. Nem igazából felmért és definiált a piacon a termelés és a szolgáltatás szerkezete, ennek következtében átgondolatlan intézkedéssorozatok voltak. Olyan intenzív átképzési, felnőttképzési programokat támogatott a rendszer, amely nem vezetett eredményre, nem alkalmazható. A felnőttképzésre rendelkezésre álló eszközök eltűntek. Hat hónap alatt szakképzés lebonyolítása lehetetlen. Kérte Karvalics Ottót, hogy országgyűlési képviselői minőségében az Országgyűlés szakbizottságának jelezze a problémát. Az intézményesített képzési formákat kellene preferálni, mivel a másik mód nem vezetett eredményre. Nem tudunk jó szinten szakmunkást képezni a piacnak.

Javasolta, hogy inkább munkára váró partnerként kezeljék a munkanélküli ügyfeleket, felkészülten, és ne hivatalnokként. A végrehajtásnál következetesnek és pontosnak kell lenni.

A segítés ne kampányszerű, hanem folyamatos legyen.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az alul- és túlképzett csoportba tartozó, a megváltozott munkaképességű személyek, illetve a hátrányos helyzetű munkavállalói rétegek munkanélküliségét tartja a legnehezebben kezelhető problémának. Pozitívumnak tartja az egyéni képzéseket.

Problémát jelent az is, ha valakinek van szakképzettsége, viszont az nem megfelelő szintű, például nem mester.

Megköszönte a 4, 6, illetve 8 órás közfoglalkoztatásnál a segítséget.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Pesszimista hangvételű az előterjesztés. Tudatosítani kellene azokkal a személyekkel, akiket érint, hogy nem részesülhetnek ellátásban bizonyos esetekben.

Fel kellene készülnie a testületnek, hogy mit kérjen a kormányzattól a munkahelyteremtésre. Valamilyen megoldást kell találni.

Az SZMSZ módosítását javasolta oly módon, hogy a bizottsági elnök 5 perc, az egyéb képviselő 3 perc időtartamban szóljon hozzá egy adott napirendhez.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Aki ebben az évben nem akar dolgozni vagy feketén dolgozik, a jövő évben nem kaphat szociális ellátást. Kiszámítása úgy történt, hogy mindenki tudja teljesíteni a 30 napot, ha akarja. A gazdasági miniszter hatáskörébe tartozik a szakmunkásképzés, azért, hogy egy tervezett szakmunkásképzés legyen. A szakma presztízse leesett, amely részben a normatív támogatásnak köszönhető.

A munkaügyi központok feladata részben a szociális problémák megoldása, részben a következő években való munkahelyteremtés előkészítése.

Barcsi vállalkozókkal folynak tárgyalások azért, hogy az 5 milliárdos munkahelyteremtő- és megtartó keretből minél több forrást használjanak, illetve a Széchenyi tervből is. Első lépésben a helyi vállalkozásokat próbáljuk támogatni, második lépésben munkahelyeket kellene teremteni. Szakmunkásokat nem tudunk biztosítani a városban, a szakképzetlen munkaerő jelenti a legnagyobb problémát.

Megköszönte az anyagot, további jó munkát kívánt.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

36/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete „A barcsi kistérség, ezen belül Barcs Város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, valamint a munkaügyi szervezet átalakítási folyamata” című előterjesztést elfogadta.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:        értelem szerint

 

 

4./ Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemény:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A korábbiakban a beiratkozás időpontja is testületi hatáskör volt. Az eredeti kérelemben szerepel, nem kell ezt a határozati javaslatba belefogalmazni?

 

Válasz:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az átszervezési intézkedések előkészítése miatt későbbi időpontban fog a testület elé kerülni az előterjesztés. A törvényi határidő betartásra fog kerülni.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

37/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák barcsi tagintézményeinek 2011. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezte:

  • 2011. június 30-ig minden tagintézmény nyitva tart.

 

  • 2011. július 01-től július 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:

7. sz. Tagóvoda (Barcs, Felszabadulás u. 2.)

 

  • 2011. augusztus 01-től augusztus 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:

4. sz. Tagóvoda (Barcs, Hársfa u. 21.)

 

2011. szeptember 1-től minden tagintézmény nyitva tart.

 

Felelős:       Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő:   azonnal, illetve értelem szerint

 

 

5./ Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek helyzetének áttekintése

Előadó: Racsek József alpolgármester

 

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását. Pozitívumként értékelte a Bizottság a kezdeményezést.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szóbeli kiegészítés:

Racsek József alpolgármester:

 

A millenniumi park állapotával, illetve az emlékművek jelenlegi elhelyezésével kapcsolatban több kritikai észrevétel érkezett. A mostani millenniumi park helyén egy olyan emlékparkot szeretnének kialakítani, ahol a nagy nemzeti ünnepekhez kapcsolódó emlékművek elhelyezhetők. A sport- és szabadidőközpont is letisztult funkcióval működhetne tovább.

Első lépésben a városban lévő civil szervezetek és a lakosság megkérdezése fog történni valamilyen közvetett úton. Ettől, illetve az anyagi lehetőségektől függően lehet a feladatokhoz látni. Ezévben még biztosan minden a helyén marad.

 

Hozzászólások:

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Február 8-án előterjesztést tett „Trianoni emlékmű állítása Barcs szerb megszállás alóli felszabadulása 90. évfordulójára” címmel. A mai napirenddel együtt várta kérésének előterjesztését, amely nem történt meg.

Racsek József alpolgármester:

Meglévő emlékművekről beszélt, ugyanakkor ez a program bővülhet. A Képviselő-testület bevonhatja azokat az emlékműveket, amelyeket szükségesnek tart.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

38/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Rákóczi-szabadságharc emlékoszlopának, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékkövének és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékoszlopának áthelyezését a lakossággal és a civil szervezetekkel történt egyeztetéseket követően a pályázati lehetőségek figyelembevételével valósítsa meg.

 

Felelős:      Racsek József alpolgármester

Határidő:   értelem szerint

Szemere Márta képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a képviselő-testület 10 fővel folytatta munkáját.

 

6./ A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötött temető-kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Szalai Balázs képviselő bejelentette személyes érintettségét, a szavazásban nem kívánt részt venni.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

39/2011. (II.17.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szalai Balázs képviselőt kizárja a szavazásból személyes érintettség okán.

Karvalics Ottó polgármester:

 

Szalai Balázs képviselő meghatalmazás alapján képviseli a szolgáltatót.

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Hozzászólás:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Nem kizárta a testület, hanem tudomásul vette kérését.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag visszaérkezett a terembe, a képviselő-testület 11 fővel folytatta munkáját.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

40/2011. (II.17.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta az előterjesztés mellékletét képező, a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) és Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.) között az önkormányzat tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

 

Felelős:      Karvalics Ottó polgármester

Határidő:   értelem szerint

 

7./ Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vélemény:

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A különböző jogcímekhez kerültek az összegek átcsoportosításra, az elmúlt évi költségvetés lezártnak tekinthető.

 

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a kiegészítővel együtt javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

 

Szemere  Márta képviselő-testületi tag:

 

Mit jelent a „hivatali munkaidőn kívül történő”? Az általános gyakorlat a házasságkötésre a szombati nap. Ez hivatali munkaidőn belüli vagy kívüli?

Válasz:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Új anyakönyvi jogszabály lépett életbe január 1-jétől, amely alapján önkormányzati kötelezettség e rendelet megalkotása. Eddig ingyenesen került biztosításra az anyakönyvi eseményeken történő közreműködés, január 1-jétől kötelező a díjszabás alkalmazása.             A hivatali munkaidőn kívüli hétfőtől csütörtökig 16 órától 18 óráig, pénteken 13.30 órától 17 óráig, illetve szombaton 11 órától 18 óráig engedélyezhető anyakönyvi eseményeket foglalja magában. A munkaidőn belüli házasságkötés továbbra is díjmentes, zeneszolgáltatás kérése esetén a szerzői jogvédő hivatalnak 340 Ft-os jogdíjat kell fizetni.

Új lehetőség a hivatali helyiségen kívül is igénybe venni az anyakönyvvezető szolgáltatását. Mindenhol biztosítani kell az esemény céljának megfelelő hivatalos és ünnepélyes kereteket. A díjtétel az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság módosító javaslata alapján 25.000 Ft + áfa díjat, a hivatali munkaidőn kívüli 6.000 Ft + áfa díjat foglal magában.

Vélemény:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Jól látható helyre ki kellene függeszteni, nehogy emiatt valaki visszalépjen.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság módosító javaslatainak beépítésével

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

9./ Barcs, Darányi u. 11. (2366/1 hrsz-ú) szám alatti lakóépület bontása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Hozzászólás:

 

Racsek József alpolgármester:

 

A Hős utca sarkán lévő épületről van szó. Olyan műszaki állapotba került, amely balesetveszélyt is okozhat. Lebontásával rendezhető lenne a Hős utcai terület.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

41/2011. (II.17.) sz. határozat:

Barcs Város  Képviselő-testülete a Barcs, Darányi u. 11. szám alatti 2366/1 ingatlan bontását elrendelte. A bontási engedély kérelem elkészítésével a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodát, a lakóépület elbontásával a Városgazdálkodási Igazgatóságot bízta meg.

 

Felelős:      Karvalics Ottó polgármester

Határidő:   értelem szerint

 

10./ „NOT-EM” Fogszakorvosi Egészségügyi  Szolgáltató Bt. feladatátvállalási szerződés megszüntetése, a körzet további működtetésének előkészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szemere Márta bizottsági tag:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemények:

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A városból és környékéről is járnak orvosi egyetemre diákok. Az orvosi praxisoknál, ha találunk olyan diákot, aki ilyen képzésre jár vagy a szakirány választáson gondolkodik, valamilyen támogatással segíthetnénk tanulmányait, feltételül szabva egy meghatározott időn keresztül a városban történő tevékenykedést. A költségvetés stabilizálódását követően kérte az általa elmondottakon való elgondolkodást.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A kérdéskört ki kellene bővíteni; komplexen kidolgozni, hogyan lehetne a város orvosi ellátását hosszú távon biztosítani.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Először a praxisjogot kell tisztázni, komplexebb a feladat.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

42/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Notheisz János fogorvosi magángyakorlatot folytató orvossal (később: „Not-Em” Fogszakorvosi Egészségügyi Szolgáltató BT.) az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátására 1996. június 20-án kötött feladatátvállalási szerződést dr. Notheisz Jánosnak, a BT. üzletvezetőjének 2011. február 1-i felmondása alapján a 90 napos felmondási idő figyelembevételével, 2011. április 30. napjával megszünteti.

 

2. A Képviselő-testület elrendelte Barcs város I., II. és III. számú fogorvosi körzetének két vegyes körzetté történő átalakításának előkészítését 2011. május 1. napjától. Elrendelte ennek keretében az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet, valamint a II. és III. számú fogorvosi körzetek fogorvosi szolgáltatását ellátó orvosokkal fennálló feladatátvállalási szerződések módosítására a szerződés-tervezetek benyújtását a 2011. március 17-i ülésére.

 

Felelős:      Karvalics Ottó polgármester

Határidő:   értelem szerint

11./ Antenna árboc tulajdonjogának megszerzése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vélemények:

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

A Szivárvány EGYMI udvarán egy hasonló torony található, amelynek sorsáról szintén kellene dönteni.

Karvalics Ottó polgármester:

 

A volt rendőrkapitányság udvarán is található egy, azokkal is kezdeni kell valamit. Ez   nem a mi tulajdonunk volt, a másik kettővel mi rendelkezünk. Dönthetnénk a bontásáról, értékesíthetnénk. Az udvaron felszabadulna ez a terület, mivel semmire nincs már használva.

 

 

 

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

43/2011. (II.17.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. sz. alatt található antenna árboc tulajdonjogának megszerzését 20.000.- Ft-ért, amit a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosít.

 

Felelős:       Karvalics Ottó polgármester

Határidő:   azonnal

 

 

12./ A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

44/2011. (II.17.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:        azonnal

13.    Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

 

Hozzászólások:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

A televíziónézők sok előterjesztés esetén nem tudják, mi a tartalma. Valamilyen rövid tájékoztatás szükséges lenne részükre a napirend címéről és a tartalmáról.

Karvalics Ottó polgármester:

 

Akit érint, megtalálható a könyvtárban, a honlapon. Nyilvános az ülés. A határozati javaslatok felolvasásra kerülhetnek szó szerint.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Az kerüljön felolvasásra, amiről történik a szavazás.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A napirendi pont címe minden esetben felolvasásra kerül.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A márciusi ülésen kerül sor az SZMSZ módosítására, akkor kerüljön meghatározásra, mit célszerű felolvasni, mit nem.

 

Szalai Balázs  képviselő-testületi tag:

 

Az előző ciklusban született döntés arról, hogy fel kell olvasni az előterjesztés címét és a határozati javaslatot.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság előterjesztésében a testület elé kell kerülnie az SZMSZ módosításakor.

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület ülését 11.52 órakor bezárta.

 

 

 

 

A képviselő testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                           Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                        polgármester

 

 

 

Ander István                                                              Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                               jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022