Ma 2022. augusztus 10., szerda, Lőrinc napja van. Holnap Zsuzsanna és Tiborc napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:    375-72/ 2011

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. december 1-jén Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 13.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs és Szemere Márta képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag igazoltan.

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, dr. Takács Katalin aljegyző, Utasi Miklós irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent.

 

Karvalics Ottó polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a következő napirendi pontot vegye fel a napirendi javaslatok közé:

 

3./ Startmunka-programhoz önerő biztosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

241/2011. (XII.01.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag - az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése, valamint a munkabérhitel szerződés megkötése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./ "Barcs 2019" és "Barcs 2020" kötvények átütemezése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

3./ Startmunka-programhoz önerő biztosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Napirend megtárgyalása:

 

1./ Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése, valamint a munkabérhitel szerződés megkötése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság együttes ülésen megtárgyalták az előterjesztést és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

242/2011. (XII.01.) sz. határozat:

 

1.) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 2011. december 9-től 2012. december 6-ig 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, szerződéskötési díj nem kerül felszámításra, a kamatfizetés gyakorisága havonta, a hónap utolsó banki munkanapján, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként a továbbiakban az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat ajánlotta fel.

 

2.) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata munkabérhitel-kerete 2012. január 1.-től 2012. december 31.-ig 100.000.000.- Ft legyen. A munkabérhitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,25 %/év, kezelési költség nem kerül felszámításra, rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra, szerződéskötési díj nem kerül felszámításra, kamatfizetés gyakorisága havonta, a hónap utolsó banki munkanapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként a továbbiakban az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat ajánlotta fel.

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés és munkabérhitel szerződés megkötésére, valamint az egyéb szerződéses feltételekben történő megállapodásra.

 

Barcs Város Önkormányzata vállalta, hogy a folyószámla-hitel és a munkabérhitel futamideje alatt a költségvetéseibe betervezi a hitelekből eredő fizetési kötelezettségeket.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

 

2./ "Barcs 2019" és "Barcs 2020" kötvények átütemezése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság együttes ülésen megtárgyalták az előterjesztést és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

243/2011. (XII.01.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények átütemezések bírálatáról szóló értesítésekben meghatározott feltételeket – amelyek a határozati javaslat mellékletét képezik - elfogadta az alábbi eltéréssel: a 2011. évi csökkentett tőkefizetési kötelezettségének 2011. december 22.-én tud eleget tenni.

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés módosítás aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

3./ Startmunka-programhoz önerő biztosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság együttes ülésen megtárgyalták az előterjesztést és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdés:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Nagyon jó, hogy ez lesz. Hat tevékenység van fölsorolva, amire lehet pályázni. Mikor várható egyéb közmunkaprogram vagy egyéb munkaprogram, melyekben foglalkoztathatóak lesznek az egyéb végzettségű emberek?

 

 

Hozzászólások:

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Gratulálok az előterjesztéshez, különös tekintettel a mezőgazdasági részéhez.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A képviselő-testület jelenlegi felállása mellett hasonló eredményes programot még nem indítottunk. A program tartalmáról a lehető legszélesebb körű tájékoztatót, információt adjunk közre a választópolgároknak, Barcs lakóinak. Keressünk meg minden lehetőséget ez ügyben.

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez az első olyan program, amely nem közmunka program. Ez arról szól, hogy valódi munkát adnak az embereknek. Az önkormányzat 3 820 000 Ft-ot tud hozzá adni, amelyről most döntünk. Az állam 20 678 000 Ft-ot ad, hogy itt tudjunk 136 főt foglalkoztatni. Ez nem 4 órás foglalkoztatás, hanem valós foglalkoztatás. A célja, hogy aki valóban dolgozni akar, akkor annak tudjunk munkát adni. Aki pedig már elszokott tőle, akkor azt valós munkával vezessük vissza a munka világába.

Biztos, hogy lesz ennek folytatása. A Start-munkaprogram nem fejeződött be. A többi lehetőség is jönni fog, és amennyire lehet ki fogjuk használni. Mivel leghátrányosabb térség vagyunk, így azokat kell kiválasztanunk, amelyhez van munkaerőnk.

A mezőgazdaságnak nagyon örülök, és lehet, hogy idővel az intézményeinket is ezáltal el tudjuk majd látni termékekkel. Tehát adhatunk e mögé egy biztos piacot.

Mindent megteszünk azért, hogy munkát tudjunk adni.

A szerződés aláírása december 2-án délután lesz.

Természetesen a programokat tovább figyeljük.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

244/2011. (XII.01.) sz. határozat:

 

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta és elrendelte a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem beadását és felhatalmazta a polgármestert, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármestert, továbbá a címzetes főjegyzőt a kérelemmel kapcsolatos okiratok és a támogatással kapcsolatos szerződések aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-programhoz az üzem-és kenőanyag költségére – amennyiben az a programban nem tervezhető   - maximum bruttó 3.820.000.- forint önerőt biztosított, és elrendelte ezen összegnek a 2012. évi költségvetésbe történő betervezését.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

 

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület ülését 13.27 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó                     

           címzetes főjegyző                                                      polgármester                                                  

 

 

 

             Ander István                                                        Szalai Balázs                    

   jegyzőkönyv-hitelesítő                                           jegyzőkönyv-hitelesítő     

 

 

Választás 2022