Ma 2022. július 07., csütörtök, Apollónia napja van. Holnap Ellák napja lesz.

129/2012. (VI. 29.) sz. határozat:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett - a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének (ügyvezetőjének) e tisztségéről 2012. június 30. napjára történő lemondását tudomásul vette.

A Képviselő-testület kötelezte az ügyvezetőt, hogy a társaság vagyonát, teljeskörü üzleti dokumentációját leltár és jegyzőkönyv szerinti adja át a megválasztásra kerülő ügyvetőnek.

A Képviselő-testület megköszönte az ügyvezetőnek a Társaságban végzett tevékenységét.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett - az ügyvezető foglalkoztatás szervezői munkaviszonya 2012. június 30. napjával közös megegyezéssel – a munkavállaló kezdeményezésére - történő megszüntetéséhez hozzájárult és felhatalmazta a polgármestert az előterjesztés 1. mellékletét képező - a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó - megállapodás aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

3. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett - a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 2012. június 30. napjától 2017. június 30 napjáig Némethné Gúth Éva (Barcs, 1967.06.12., an.: Varga Julianna), 7570 Barcs, Rózsa utca 1. szám alatti lakost választotta meg.

Az ügyvezető nyilatkozott a tisztség elfogadására vonatkozóan.

A Képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját havi bruttó 240.000.- Ft. összegben állapította meg.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ügyvezető megbízási szerződése aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             A Kft. ügyvezető-igazgatója a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

4. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett - a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratát az alábbiak szerint módosította:

Az Alapító Okirat VI. fejezet 2. A társaság vezető tisztségviselője 1 bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az alapító a társaság ügyvezetőjének

Név: Némethné Gúth Éva

Születési név: Gúth Éva

Születési hely, idő: Barcs, 1967.06.12.

Anyja neve: Varga Julianna

Lakhelye: 7570 Barcs, Rózsa utca 1.

szám alatti lakost jelöli ki, aki jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.

Az ügyvezető megbízatása határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2012.06.30.

A megbízatás lejárta: 2017.06.30.”

 

A Képviselő-testülete elrendelte a változás átvezetését az Alapító okiraton és felhatalmazta a polgármestert a változással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, továbbá elrendelte a változás cégbírósághoz történő bejelentését.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             a Kft. ügyvezetője a végrehajtásért

Határidő: értelem szerint

 

5. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - egyhangúlag - felhívta az ügyvezetőt, hogy a Társasággal kapcsolatos változások cégbírósági bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatokat tegye meg, továbbá haladéktalanul gondoskodjon a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott adatok közzétételéről, folyamatos hozzáférhetőségéről és hitelességéről.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

           a Kft. ügyvezető-igazgatója a határozat végrehajtásért

Határidő: értelem szerint

 

6. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - egyhangúlag - hozzájárulását adta ahhoz, hogy a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. sz., cégjegyzékszáma: 14-09-308818 ) a Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képező a Barcs, 139 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatti belterületi ingatlant szívességi használat jogcímen használja és azt a Társaság székhelyéül megjelölje, továbbá feljogosította az ingatlannak a Társaság céljaira való használatára, a Társaság működésének teljes időtartamára.

A Képviselő-testület a jelen nyilatkozatot a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti cégjegyzési eljárásban történő felhasználás céljából tette meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             a Kft. ügyvezető-igazgatója a határozat végrehajtásért

Határidő: értelem szerint

 

7. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyhangúlag - BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 3. mellélete szerinti tartalommal jóváhagyta és egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 22/2011.(I.27.) számú határozattal elfogadott szabályzatot.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívta az ügyvezető igazgatót, hogy haladéktalanul gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzatnak a cégiratok között történő letétbe helyezéséről a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságánál, továbbá gondoskodjon a jogszabályban meghatározott adatok közzétételéről, folyamatos hozzáférhetőségéről és hitelességéről.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             A Kft. ügyvezetője a határozat végrehajtásáért

Határidő: azonnal, illetve folyamatos