Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.43/2007.(III.22.) sz. határozat: 14 igen és 2 ellenszavazattal

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyetértett a Városi Óvodák 2. sz. Tagóvodája (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 175.) 2007. július 1-jével történő megszüntetésével.

2./ A Képviselő-testület a 2. sz. Tagóvoda megszüntetésével összefüggésben 2007. július 1-től a Városi Óvodák óvodai csoportjainak számát - a barcsi telephelyeken - 18 csoportról, 16 csoportra, az óvodai férőhelyek számát 450 férőhelyről 400 férőhelyre csökkentette.

3./ A Képviselő-testület a Városi Óvodák barcsi tagintézményeinek létszámkeretét - 4 fő óvónői és 3 fő dajkai álláshely 2007. július 1-i megszüntetésével - 65 főről 58 főre csökkentette, a Városi Óvodák összlétszám keretét ugyanettől az időponttól 71 főben állapította meg.

4./ A Képviselő-testület utasította a Városi Óvodák Vezetőjét, hogy gondoskodjék a 4 fő óvónői és 3 fő dajkai álláshely 2007. július 1-jével történő megszüntetéséről.

5./ Barcs Város Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél, a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Nyilatkozott továbbá, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, és a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

6./ A Képviselő-testület elrendelte fenti létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez, a létszámleépítésből adódó költségek visszaigénylése céljából - önkormányzati szinten a közoktatási intézményhálózat átszervezéséről meghozott döntését követően - pályázat benyújtását a 4/2007.(II.20.) ÖTM rendelet alapján.

7./ A testület a Városi Óvodák 2. sz. Tagóvodája megszüntetésével összhangban a Városi Óvodák felvételi körzetét és 2007. évi zárvatartását az előterjesztés melléklete szerint, alapító okiratát 2007. július 1-től az alábbiak szerint módosította:
Az alapító okirat 5. pontjából
(Az intézmény telephelyeinek címe)
törlésre kerül:
"II. sz. Tagóvoda Barcs, Bajcsy-Zs. u. 175." szövegrész
Az alapító okirat 12. pontjából
(Az intézmény feladatellátást szolgáló vagyona)
törlésre kerül
"Barcs, Bajcsy-Zs. u. 175. sz. alatti (2230 hrsz.) 1539 m2"
szövegrész
Az alapító okirat 14. pontja (az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám) az alábbiak szerint változik:
"Székhely intézmény maximális gyermeklétszám:
400 fő + 20 %"
"II. sz. Tagóvoda 50 fő/2 csoport" törlésre kerül

8./ A Képviselő-testület a 2. sz. Tagóvoda épületének további hasznosítása kérdésére 2007. júniusi ülésén visszatér.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Pető Lászlóné óvodavezető
Határidő: értelem szerint