Ma 2020. november 29., vasárnap, Taksony napja van. Holnap András és Andor napja lesz.

Szociális Központ

Intézmény vezetőjétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34.

Tel: 82-464-450

……..sz. napirendi pont

Előterjesztés

a Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának  módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

              2012. január 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

A Barcsi Szociális Központ 2011. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:

 

Szociális Központ

Bevételi előirányzat növekedés

Működési célra átvett pénzeszköz                         4 241  eFt

 

 

Bevételi előirányzat csökkenés

 

 

Működési bevétel                            4 241 eFt

 

 

A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:

 

 

Kiadási előirányzat csökkenés

Személyi juttatás                            1 277 eFt

Munkaadói járulék                            345 eFt

Összesen:                                       1 622 eFt

 

 

Kiadási előirányzat növekedés

 

 

Felhalmozási kiadás                     1 622 eFt

SEGÉLY

A Barcsi Szociális Központ költségvetésében jóváhagyott segély és annak dologi, valamint munkaadói járulék előirányzatainak átcsoportosítását kérjük engedélyezni az alábbiak szerint :

 

Bevételi előirányzat növekedés

Működési  bevétel                                 43 eFt

 

Bevételi előirányzat csökkenés

 

Intézmény finanszírozás                  52 418 eFt

 

 

A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:

 

 

Kiadási előirányzat csökkenés

Segély                                          51 141 eFt

Munkaadói járulék                         1 257 eFt

Összesen:                                     52 398 eFt

 

Kiadási előirányzat növekedés

Dologi kiadás                                    23  eFt

A 2011.évi költségvetési előirányzat átcsoportosítását az alábbiak indokolják :

A szociális étkeztetést a tervezettnél kevesebben vették igénybe, a normatíva lemondása évközben 3 777 eft összegű előirányzat csökkenést, valamint a saját bevétel elmaradását eredményezte. Az átvett pénzeszközök előirányzat növekedését indokolja, a 2011. évben lezárult OFA pályázatban elfogadott támogatás kiutalása, a bentlakásos ellátottak hozzájárulása az intézmény működéséhez az előirányzathoz képest magasabb összegben teljesült, valamint a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök állományát növeli, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott + 1 fő munkavállaló bértámogatása.

A személyi juttatás és munkaadói járulék megtakarításunk 1 fő tartós táppénzes dolgozó munkabéréből adódik. A felhalmozási kiadás előirányzat növelését indokolja a pályázatokban szereplő eszközök beszerzése, valamint az intézmény zavartalan működését biztosító berendezések vásárlása.

A 2011. évi költségvetés szociális ellátások előirányzatát és annak teljesülését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.   

A 2011. évi  költségvetés szociális segély előirányzata  52.375 e Ft-tal csökkent.

A csökkenés oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számával hozható összefüggésbe. A közfoglalkoztatásban résztvevők számával csökkent a bérpótló juttatásra, 2011.09.01. napjától történő elnevezés szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra fordított összeg. A költségvetés tervezésénél nem volt teljes mértékben ismert a közfoglalkoztatási pályázatokban résztvevők száma, mely az év során még módosult.

A méltányossági ápolási díjat 2011. április 1. napjától nem lehet megállapítani a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 18. § (7) bekezdése alapján. Ennek megfelelően csökkent a méltányossági ápolási díj és járulék kifizetés is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi előirányzat átcsoportosításról, és a szociális segély előirányzat módosításról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Barcs, 2012. január 12.

                                                                                               Varga Ilona

                                                                                    Szociális Központ vezető

 

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2011. évi előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 4 241 eFt-tal nő, a működési bevétel előirányzata 4 241 eFt-tal csökken.

Kiadási oldalon csökken 1 277 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata, 345 eFt-tal a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata. Kiadási oldalon nő a felhalmozási kiadások előirányzata  1 622 eFt-tal.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

              Varga Ilona Intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2012. február 28.

2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2011. szociális ellátások működési bevétel előirányzata 43 e Ft-tal nő, intézményfinanszírozás előirányzata 52 418 eFt-al csökken.

A szociális ellátások kiadási előirányzata 51 141 eFt-al, munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 257 e Ft-al csökken, a dologi kiadások előirányzata 23 eFt-al nő.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

              Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető

Határidő: 2012. február 28.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2012. január 12       

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                  címzetes főjegyző


 

 

  1. 1.számú mellé                          

K I M U T A T Á S

a 2011. évi szociális ellátások eredeti előirányzatának teljesítéséről    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       e/ft                                                                                      

KIADÁS

Előirányzat

Teljesítés

 

Eltérés

 

Bérpótló juttatás

 

Rendszeres szociális segély

 

Időskorúak járadéka

 

Gyermekvédelmi kedvezmény

 

Lakásfenntartási támogatás

-          normatív

-          méltányossági

 

Ápolási díj

-          méltányossági

-          normatív

 

Lakbértámogatás

 

Óvodáztatási támogatás

 

196 337

 

18 468

 

650

 

12 760

 

 

25 056

5 040

 

 

16 992

24 613

 

1 680

 

1 510

 

 

160 325

 

22 278

 

650

 

12 180

 

 

26 111

4 831

 

 

12 557

23 446

 

1 045

 

1 030

 

 

 

-36012

 

+ 3810

 

0

 

-580

 

 

+ 1055

-209

 

 

- 4435

-1167

 

-635

 

-480

 

 

Átmeneti segély   

 (bérlettérítés, közüzemi díj)

 

Temetési segély

 

Köztemetés

 

Közgyógyellátás

 

Közlekedési támogatás

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

25 000

 

 

1 200

 

5 000

 

300

 

1 200

 

3 000

 

17 297

 

 

522

 

1 515

 

364

 

780

 

2 734

 

-7703

 

 

-678

 

-3485

 

+64

 

-420

 

-266

Segélyek összesen   :

338 806

287 665

-51141

Ápolási díj  TB járuléka

9 889

8 632

-1257

Dologi  kiadás

2 500

2 523

+23

Kiadás összesen

351 195

298 820

-52 375

 

BEVÉTEL

 

 

 

 

Köztemetés visszafizetés

0

43

+43

Segélyfinanszírozás

351195

298777

-52418

Bevétel összesen

351195

298820

-52375