Ma 2021. január 15., péntek, Lóránt és Loránd napja van. Holnap Gusztáv napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

C í m z e t e s   F ő j e g y z ő j é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

                                                                                              ………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2011. évi tapasztalatairól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. §. (3) bekezdésében előírtak szerint, a tulajdonát képező köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről – kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján - gondoskodik.

A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) az önkormányzati tulajdonú köztemetők fenntartása és üzemeltetése tárgyában 2000 decemberében kötött közszolgáltatási szerződés 2011. február 26-ig volt hatályos, ezért a jogszabályi előírásnak megfelelően, az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívást tett közzé a tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére. A közbeszerzési eljárás eredményeként történt meg a közszolgáltató kiválasztása és a barcsi önkormányzati tulajdonú temetők fenntartási és üzemeltetési jogát - középtávú közszolgáltatási szerződés keretében - a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) nyerte el.

A Bt. az önkormányzat tulajdonában lévő, 5 köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait, 2011. április 08-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján látja el. A szerződés 7. pontja értelmében az ellenőrzésre jogosultak ellenőrzésük eredményéről, évente a közszolgáltató tájékoztatójával együtt tájékoztatják a Képviselő-testületet.

 

A 2011. évi ellenőrzés az alábbi fő területekre terjedt ki:

 

  1. 1.A temetők tisztán tartása:

 

A városi temetők folyamatosan gondozottak, rendezettek. Alátámasztja mindezt az is, hogy tisztán tartásuk minőségével kapcsolatban panasz, lakossági bejelentés nem érkezett. Az üzemeltető a közlekedő utakat, járdákat rendszeresen takarította, a síkosság-mentesítéséről gondoskodott, a hó eltakarítását is szükség szerint elvégezte. A temetők területén keletkezett hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek ürítését a szerződéses jogviszonyban álló hulladékszállító cégnél rendszeresen megrendelte, a tartályok környezetének tisztán tartására odafigyelt. Az üzemeltető a temetők zöldterületeit rendszeresen kaszálta, gondozta, a temetők területén lévő zöldterületek növényzetének gondozását, szükség szerinti pótlását elvégezte.

 

  1. 2.Temetői létesítmények karbantartása:

 

Az üzemeltető az önkormányzat tulajdonában álló, a szerződésben foglalt köztemetőkben az épületek, kapcsolódó létesítmények állagmegóvásáról gondoskodott, ezek üzemszerű működését, folyamatos tisztán tartását biztosította, a közüzemi költségeket rendben kifizette.

A szolgáltató nyertes ajánlatban vállalta, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott karbantartási, fenntartási üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási feladatokat meghaladóan 600.000 nettó Ft/év beruházási értékben hajt végre fejlesztéseket Barcs város közigazgatási területén lévő köztemetőkben.

A Közszolgáltatási szerződés 6.4. fejezet a) pontja értelmében - az ajánlattételi felhívásnak, a szolgáltató nyertes ajánlatának figyelembe vételével - a szolgáltató vállalja továbbá, hogy a szerződés hatályba lépés évében Barcs Város Önkormányzata, egyeztetve a közszolgáltatóval, Képviselő-testületi határozatban rögzíti a fejlesztési és ütemezési tervet temetőnként részletezve.

A fent hivatkozott előírások alapján az üzemeltető Barcs Város Képviselő-testülete 2011. május 19-i ülésén jóváhagyott, 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról a tájékoztatójában beszámolt.

A köztemetőkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően kivitelezett illemhelyek - a Béke-, és Imre utcai temetőben felújított WC-k, illetve a pálfalusi-, somogytarnócai-, és drávaszentesi temetőben kihelyezett mobil toalettek - ürítési- és tisztítási munkálatainak ellátásáért a BT. munkatársai az üzemeltetés keretében feleltek. Az illemhelyek üzemeltetése során a Közszolgáltató teljes körűen ellátta feladatát, időben megrendelte a szállító cégtől az illemhelyek ürítését, melyet a cég megfelelően teljesített. Az illemhelyek üzemeltetéséből adódó lakossági észrevétel, panasz nem érkezett a hivatalhoz.

  1. 3.Temetkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése:

 

A nyilvántartásokat naprakészen vezette. A temetőkönyvi bejegyzéseket és a sírhelyek temető térképen történő megjelölését pontosan elvégezte. A felderített régi hiányosságok megszüntetésére, kijavítására folyamatosan nagy gondot fordított. Az előre megváltott, de korábban be nem jegyzett sírhelyek szükséges adminisztrációs bejegyzéseit pótolta.

 

  1. 4.Temetkezési vállalkozók munkájának koordinálása:

 

A rendészeti, gondnoki feladatokra az 1 főállású dolgozót – melyet a szerződésben vállalt - változatlanul alkalmazta. A Béke utcai temetőben lévő hűtőkamrát a beszámolási időszakban üzemeltette, a boncoláshoz szükséges munkákat (hűtés, holttest átvétel, fogadás, takarítás, fertőtlenítés) rendben ellátta. Az elhunyt temetőbe történő kiszállításához a napi 24 órás készenlétet biztosította. A sírhelyek, kriptahelyek kitűzését elvégezte, a temetőben kialakított engedélyezett és rendeltetésszerűen használt parcellákban a temetkezésre alkalmassá tételt biztosított, a ravatalozót a kegyeleti szertartásoknak megfelelően feldíszítette, a temetkezési vállalkozók között a temetkezési idők koordinálását megoldotta.

 

  1. 5.A lakosság kiszolgálása:

 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos lakossági ügyintézés a kegyeleti elvárásoknak megfelelően gyors és körültekintő. Az üzemeltető a sírhantok pótlására a termőföldet, a sírok gondozásához a vízkivételi lehetőséget, a lakosság részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta.

 

  1. 6.Az üzemeltető és az önkormányzat együttműködése:

 

Az évközi ellenőrzések kapcsán elmondható, hogy a Bt. és az önkormányzat közötti kapcsolattartás folyamatos és jó együttműködésen alapul. A temetőkben megvalósult és tervezett fejlesztések kölcsönös egyeztetése minden esetben megtörtént, és a felek igyekeztek a felmerülő problémákat a napi kapcsolattartás keretében rövid időn belül megoldani.

 

  1. 7.Együttműködés más szervekkel:

 

Míg Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága és a Városgazdálkodási Igazgatóság szakemberei a temetőben lévő élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, ill. a viharos széllökések következtében károsodott fák kivágásában, ill. gallyazásában nyújtottak folyamatos segítséget az Önkormányzat és az Üzemeltető részére, addig a helyi lakosság panaszbejelentéseinek orvoslásában a helyi sírköves vállalkozók vettek részt.

Ezúton köszönjük meg mind a Hivatásos Tűzoltóság, mind pedig a helyi sírköves vállalkozók segítőkész munkáját.

 

A temetők üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések tapasztalatainak alapján összességében megállapítható, hogy az Üzemeltető a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben foglalt köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait teljesítette, a többször módosított „a temetőkről és a temetkezésről” szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtására kiadott többször módosított 145/1999. (X.01.) számú Kormányrendeletben előírt feladatokat teljes körűen látta el. Színvonalas munkavégzésének köszönhetően a városi temetők méltó színhelyei maradtak a gyásznak, az elhunytak iránti tiszteletadásnak.

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a temetők üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések tapasztalatáról szóló beszámolómat fogadja el.

 

Barcs, 2011. december 02.

 

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

            címzetes főjegyző

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő temetők üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló beszámolóval egyetért, azt elfogadja. Az üzemeltetést végző Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. dolgozóinak megköszöni a 2011. évben végzett folyamatosan jó színvonalú munkáját.

Felelős:       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a határozat közléséért

Határidő:    értelem szerint