Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosításáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28-i ülésére

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 70/2011. (III.31.) számú határozat 2.) pontjában foglalt rendelkezés értelmében döntött arról, hogy „Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül” tárgyú közbeszerzési eljárást folytat le.

A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásával szintén a fent hivatkozott határozat alapján Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízta meg.

 

A T. Képviselő-testület 155/2011. (VII.12.) számú határozatában az eljárást eredményesnek nyilvánította és az egyetlen érvényes és alkalmas ajánlatot tevő „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft.-t (7636 Pécs, Siklósi u. 52.) hirdette ki nyertesként és felkérte a polgármestert, hogy az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt szerződéses feltételekkel kerüljön sor a szerződés megkötésére, és felhatalmazta annak aláírására. Elrendelte továbbá „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) - a közbeszerzési eljárás eredményeként indokolt - módosítását.

 

INDOKLÁS

 

1. §-hoz

A nyertes ajánlattevő: a „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) a települési szilárd hulladék elhelyezéséről a Szigetváron található hulladéklerakón gondoskodik. Ennek átvezetése szükséges a Rendeletben.

 

Barcs város a települési szilárd hulladék-gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeinek a megoldására csatlakozott a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programhoz, mely program legfőbb előnye, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert a környezetvédelmi, műszaki és gazdasági követelményeknek megfelelően korszerűsíti.

Barcs Város Képviselő-testülete 162/2009. (VII.27.) sz. határozatával fogadta el a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodásának módosítását. A T. Képviselő-testület által jóváhagyott társulási megállapodás 2. számú mellékletében, „Az üzemeltetési díjképzés alapelvei” között rögzítésre került, hogy  „A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a program keretében létrejövő eszközrendszert és a megépülő létesítményeket a közszolgáltatás keretében igénybe veszik. A társult tagok tudomásul veszik, hogy az, aki az igénybevételt mellőzi, a létesítmény állandó költségeinek megfizetésére ugyanúgy köteles és nem hivatkozhat arra, hogy közszolgáltatásának tartalmát a kiépített rendszer által szűkebb tartalommal rendelte.”

A fenti kötelezettségvállalásra tekintettel épült be a közbeszerzési ajánlattételi felhívás II. fejezet 2.1) pontjában „a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program KEOP 1.1.1. megnevezésű pályázat keretében létrejövő eszközrendszer és megépülő létesítmények” igénybevételéről szóló nyilatkozat megtételének kikötése a nyertes ajánlattevő részéről.

A hulladék ártalmatlanítása a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program „KEOP 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” megnevezésű pályázat megvalósításának napjáig a nyertes ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt hulladéklerakó telepen történik, ezt követően az ajánlatkérő által megjelölt a 20/2006. KvVM rendelet 3. §-ban meghatározott szempontoknak megfelelő, szigetelt lerakóban, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott ártalmatlanító helyen történik, mely a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében fog megvalósulni.

 

2. §-hoz

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. §. (1) bekezdésében előírtak szerint az önkormányzatoknak meg kellett szerveznie a települési szilárd hulladék jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelését. Ennek megfelelően történt meg a közszolgáltató kiválasztása és a Képviselő-testület döntésével az önkormányzat középtávú közszolgáltatási szerződés keretében bízta meg 2003. január elsejétől, a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft.-t (7632 Pécs, Siklósi u. 52.) „a város közigazgatási területén belül rendszeres hulladékszállítással ellátott ingatlanokon összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény, valamint a begyűjtőhelyek létesítésével és működtetésével.”

A BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft.-vel (7632 Pécs, Siklósi u. 52.) települési szilárd hulladék kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés 2009. december 31-ig volt hatályos, ezért Barcs Város Képviselő-testülete 290/2009. (XII.17.) sz. határozatában döntött a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról a Hgt. 27. § (5) bekezdésére tekintettel. Ennek értelmében a közszolgáltatás biztosítása érdekében a szerződés hatálya meghosszabbításra került a közbeszerzési eljárás lezárásáig. A szerződő felek a közbeszerzési eljárás lezárásának az eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének napját tekintik.

A T. Képviselő-testület 155/2011. (VII.12.) számú határozatában „Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és az egyetlen érvényes és alkalmas ajánlatot tevő „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft.-t (7636 Pécs, Siklósi u. 52.) hirdette ki nyertesként. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott Közszolgáltató megnevezése szükséges a Rendeletben.

3. §-hoz

A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő 10 évre szóló közszolgáltatási szerződés az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:

-        Barcs város közigazgatási területén lakossági hulladékgyűjtés, szállítás, kezelés, ártalmatlanítás,

-        szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését (150 db szelektív hulladékgyűjtő edényzet ürítése),

-        évi 2 alkalommal lomtalanítás,

-        évi 2 alkalommal veszélyes hulladék gyűjtés,

-        évi 3 alkalommal zöldhulladék gyűjtés,

-        önkormányzati intézményi települési szilárd hulladék begyűjtés.

 

A fenti szolgáltatások nagy részét a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésünk is tartalmazta, azonban figyelembe véve, hogy a Hgt. általános szabályként határozza meg a lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát, így új szolgáltatásként a zöldhulladék gyűjtés is beépítésre került a közszolgáltatási szerződésbe. Ennek átvezetése szükséges a Rendeletben.

4. §- 6. § -hoz

A nyertes közszolgáltató minden év október 31. napjáig köteles a következő évi közszolgáltatási díjra vonatkozó részletes költségelemzésen alapuló javaslatát, az Önkormányzat Címzetes Főjegyzője számára megküldeni. Ennek átvezetése szükséges a Rendeletben is.

 

A közszolgáltatási díj megállapítása a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak (a Hgt. 25. § és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletnek) megfelelően történik.

A jelenlegi Közszolgáltató: a Biokom Kft. a 2009. évre megállapított díjtételek alapján szolgáltat 2010. évben és 2011. évben, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napjáig. A hulladékkezelési díj tekintetében - az infláció ellenére - az elmúlt években díjemelkedés nem történt.

 

A nyertes ajánlattevő ajánlata szerint egy darab 110 literes szabványedényre vonatkoztatott ürítési díj a jelenlegi 129 Ft/ürítés + Áfa értékről 2011. évtől, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napjától, 188 Ft/ürítés + Áfa értékre változik.

 

Legfontosabb költségnövelő tényező, hogy megváltozik a számlázás mechanizmusa.

Jelenleg a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi a hulladékkezelési díj számlázását a lakosság részére, ezért a számlázással, könyveléssel jelentkező költségek nem kerültek beépítésre a lakossági hulladékszállítási díjban. Az Önkormányzatnak a szolgáltatás ellenértékét a Közszolgáltató részére minden esetben ki kellett fizetni, függetlenül attól, hogy a lakosság részéről a befizetés megtörtént-e vagy sem. A be nem fizetett hulladékszállítási díjból eredő hátralék (kintlévőség) összege 2007. évtől folyamatosan nőtt, mely az Önkormányzat költségvetését terheli.

A fent rögzített számlázási rend az új közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napjával (2011. augusztus 01.-el) megváltozik. Az Önkormányzat a szerződés tárgyát képező szolgáltatások ellátásáért ellenszolgáltatást nem fizet, a szolgáltatások ellenértékeként a szolgáltatással összefüggő hasznosítási jogot adja át. Közszolgáltatót az általa végzett közszolgáltatásért díjazás (Szolgáltatási díj) illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybevevőktől, vagy igénybevételére kötelezett felhasználóktól jogosult beszedni. Ezáltal nő a Közszolgáltató költsége (számlázás, könyvelés, postaköltség stb.), melyet érvényesít a hulladékkezelési díjban, azonban a lakosság részéről be nem fizetett díjhátralékok (kintlévőségek) is a Közszolgáltatónál jelentkeznek. Ennek átvezetése szükséges a Rendeletben is, mely „A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása” tárgyú fejezetben kerültek rögzítésre.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a közszolgáltatás tartalma új szolgáltatással az évi három alkalommal megtartott zöldhulladék gyűjtésével is bővül, mely szintén költségnövelő tényezőként vehető figyelembe.

Ezen felül jelentkeznek még a különböző inflációs tényezők (energia árak, a bérek és járulékai, a társaság által igénybe vett legfontosabb termékek és szolgáltatások árai, stb.).

 

A nyertes ajánlattevő továbbra is vállalta, hogy a lakosság részére háztartásonként ingyenesen rendelkezésre bocsát 6 db - a többlethulladék elszállítására rendszeresített - matricás, műanyag zsákot és azok elszállítását.

 

Az ajánlattevő ajánlatában meghatározta az inert hulladékok begyűjtésének, elszállításának és kezelésének díját, melynek Rendeletben történő beépítése szükséges.

 

A részletszabályok kidolgozásának a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Közszolgáltatóval való egyeztetés és a 2012. évre vonatkozó részletes költségelemzés során kell megtörténnie.

 

Fentiek indokolják a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet-tervezetet fogadja el.

.

 

Barcs, 2011. július 14.

Karvalics Ottó s. k.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

…../2011. (…...) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről,

a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

11/2004. (III.26.) rendelet módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

 

 

1. §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdésében a „Görcsönyön” szövegrész helyébe a „Szigetváron” szövegrész lép.

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „”Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft.” szövegrész lép.

 

3. §

 

A Rendelet 5. §-a az alábbi pontokkal egészül ki:

 

„d) a Közszolgáltató által működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése,

 

e) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban történő évi kétszeri összegyűjtése és elszállítása,

 

f) Barcs Város közterületein kihelyezett hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése,

 

g) az a) és d) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,

 

h) a települési zöldhulladéknak begyűjtése, elszállítása és kezelése évi három alkalommal,

 

i) az önkormányzati intézményi települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítása.”

 

4. §

(1)   A Rendelet 17. § (2) bekezdésében a „november 15-ig” szövegrész helyébe az „október 31-ig” szövegrész lép.

 

(2)   A Rendelet 17. § (4) bekezdésében a „2011. évben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napjáig 110 literes gyűjtőedény esetén 129 Ft + Áfa/ürítés, 120 literes gyűjtőedény esetén 141 Ft + Áfa/ürítés” szövegrész helyébe „2011. évben a 110 literes gyűjtőedény esetén 188 Ft + Áfa/ürítés, 120 literes gyűjtőedény esetén 205 Ft + Áfa/ürítés” szövegrész lép.

 

(3)   A Rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„A közszolgáltató külön megállapodás alapján a lakosságnál keletkezett inert hulladékot szükség szerinti időpontban a keletkezés helyéről elszállítja az alábbi díjtétellel:

 

3 500 Ft/tonna + Áfa”

5.§

 

A Rendelet 17/A. §-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása

 

17/A. §

 

 

(1)   A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

 

(2)   Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.

 

(3)   Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját számla ellenében köteles utólag megfizetni.

 

(4)   A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a (5) bekezdés kivételével a hulladékszállítás díját negyedévente kötelesek megfizetni.

 

(5)       A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók, társasházak szövetkezeti lakásokban élők az épületek közös költségeként a hulladékszállítás díját havonta utólag fizetik meg.

 

(6)   A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

 

(7)   A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.

 

6. §

 

A Rendelet 17/C. § (1) bekezdésében hatályát veszti a következő rendelkezés:

 

„A közszolgáltatási szerződés 8.6. pontja alapján a lakossági szemétszállítási díj beszedését az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal közreműködésével végzi.”

 

7. §

Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet 2011. augusztus 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

Barcs, 2011. július 28.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                   Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                polgármester