Ma 2021. január 18., hétfő, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 462-459.

 

 

…… . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

a  Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosításáról és jóváhagyásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testületének

2011. március 17-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Barcsi Szociális Központ telephelyként működő Komlósdi Idősek Klubja (7582 Komlósd, Fő utca 23.) külön működési engedéllyel rendelkezik.

Komlósd Község Önkormányzata 16/2011. (II.14) Képviselő-testületi határozattal  döntött a Barcsi Szociális Központ keretében a Komlósd, Fő u. 23. alatti telephellyel működő nappali ellátás (Idősek Klubja) 2011. március 31. nappal való megszűntetéséről.

 

A szolgáltatás megszüntetése esetén  fontos, hogy az Önkormányzat a jelentkező ellátási hiányt kezelni tudja. A megszüntetéssel azonban az ellátottak nem kerülnek ki a szociális szolgáltatások köréből, hiszen a Nappali Ellátást igénybe vevők mindegyike más szociális szolgáltatást is igénybe tud venni helyben (étkezés, házi segítségnyújtás), az intézmény a továbbiakban biztosítja az idősek klubját igénybe venni kívánóknak, hogy Barcson Nappali Ellátásban részesüljenek.

 

A komlósdi telephelyre vonatkozó működési engedély visszavonásához szükséges a fenntartói társulás tagjainak döntése és az ennek megfelelően módosított közös fenntartásról szóló megállapodás, Alapító Okirat, Szervezeti és Működési szabályzat és Szakmai Program.

 

A működési engedéllyel kapcsolatos módosítás okán teljes körűen felülvizsgálatra kerültek a fenti dokumentumok.

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal a 3-140-4/2011 számú tájékoztatójában felhívta a figyelmet az alábbiakra:

 

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

 

Majd az Szt. záró rendelkezésének 140/C.§-a azt írja elő, hogy az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.

 

A fentiek értelmében 2011. április 1-jéig az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő önkormányzatnak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét felül kell vizsgálnia abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat, illetőleg gondoskodnia kell a hatályos társulási megállapodások megfelelő módosításáról is.”

 

A Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális igazgatósága 10026/5/2010 számú tájékoztatója, valamint a jogszabály változások alapján szükséges az Alapító Okirat rendelkezéseinek felülvizsgálata is.

 

I. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló  megállapodást érintő módosítások:

1.1 A megállapodás 1. pontja: a Társulás tagjainak neve és székhelye, telephelye címszó alatt feltüntetett telephelyek közül törlésre kerül a „7582 Komlósd, Fő u. 23.”

 

1.2. A megállapodás 5.1 pontja 3. bekezdése, következő szövegrész törlésre kerül „Komlósd telephelyen történik: az időskorúak nappali ellátása alapellátási forma biztosítása  Komlósd község közigazgatási területén.”

 

1.3.  A megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Lakócsa, Potony, Tótújfalu és Szentborbás Önkormányzatai az 5.1 pontban jelzett tevékenységek szakszerű és hatékony ellátása érdekében a Lakócsai Körjegyzőség épületében, mint telephelyen irodát és infrastrukturát biztosítanak. Emellett Potony, Tótújfalu, Szentborbás, Péterhida és Komlósd Önkormányzatai a Polgármesteri Hivatalokban az ügyfélfogadás lehetőségét biztosítják.”

1.4. A megállapodás 6. pontja a közösen fenntartott intézmény címszó alatt a telephelye megjelölésből törlésre kerül az „Idősek Klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23.”

1.5. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.1 pontja c) alpontja törlésre kerül.

 

1.6. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.3 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. pontban írt közös feladatok szakszerű ellátásának érdekében a Barcsi Szociális Központ 2 főállású közalkalmazottat alkalmaz Lakócsa telephellyel, 1 fő főállású közalkalmazottat a komlósdi házi gondozói feladatok, 1 fő főállású közalkalmazottat a péterhidai  házi gondozói feladatok ellátására.

A négy főállású közalkalmazott alkalmazási költségeinek – bér és járulékai, dologi kiadások – forrása az adott szakfeladatokra leigényelhető állami normatívák összessége. Saját bevételének minősül a Többcélú Kistérségi Társulástól kapott forrás.”

2. A megállapodás 3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„A társulás - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkotó önkormányzatnak Barcs Város Önkormányzatát jelöli meg. ”

II. Alapító okirat módosítása:

1. Az Alapító Okirat 1 pontjából törlésre kerül az intézmény telephelyei közül „Idősek klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23„ 2011. március 31. nappal, a fentebb kifejtettek alapján.

 

 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja Egyéb szakfeladatok alcím kiegészül az alábbi felsorolással:

„960100 Textil mosása

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás”

 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja törlésre kerül.

 

4. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„7. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó”

 

5. Az Alapító Okirat 8. pontja a vezető kinevezési rendje meghatározásból a „határozatlan időre” szövegrész helyébe „határozott időre” szövegrész kerül.

 

A Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát módosító okiratot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

III. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását érintő változások:

 1. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai pont Az intézmény telephelye(i) alcímből törlésre kerül az Idősek Klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23 bejegyzés.
 2. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai az intézmény feladatainak ellátásra szolgáló vagyon alcímből a 3. bekezdés törlésre került: „Komlósd Község Önkormányzata tulajdonában álló Idősek Klubja épülete a leltár szerinti ingóságokkal – ingyenes.”
 3. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 4. alpontja: intézményi férőhelyek száma  második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Nappali Ellátási egység: 60 fő”
 4. SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.1.5. Idősek Nappali Ellátása (Idősek klubja) alpont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.1.5  Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)

Feladata családi gondoskodást, vagy szükséges felügyeletet nélkülöző kedvezőtlen szociális helyzetben élő időskorúak, vagy fogyatékosságuk miatt munkaképtelen, illetve megváltozott munkaképességű személyek, társaságot kedvelő, magányos nyugdíjasok nappali gondozása. A gondozás a 60 férőhelyes idősek klubjában történik Barcson.

Folyamatos gondozói felügyelet mellett a klubtagok egymás társaságában töltik idejüket.

Étkezést, fizikai és higiénés, valamint egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, kulturális, szórakozási lehetőséget, foglalkoztató programokat vehetnek igénybe.

Rászorultság esetén a klubtagoknak lehetőségük van szombaton és vasárnap az étkezés igénybevételére.

A klub működését és belső életét a vonatkozó Házirend szabályozza. Távol lakó, nehezen közlekedő idős klubtagokat intézményi autóval a klubba és haza szállítják.”

 

5. SzMSZ 1. számú melléklet Barcsi Szociális Központ szervezeti felépítéséből törlésre kerül az Alapszolgáltatási Központ szervezeti egységen belül az Idősek klubja Nappali Ellátás mikrotérség (Komlósd), a szociális gondozói 3 fő létszáma 1 fővel csökkentésre kerül, így az Idősek Klubja Nappali Ellátás szakfeladaton az engedélyezett létszám 2 fő 2011. május 17-től.

 

Az SZMSZ a terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában.

 

IV. Szakmai Program módosítása:

 1. Bevezetés főcím az intézmény telephelyei alcímből törlésre kerül az Idősek Klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23. bejegyzés
 2. Bevezetés főcím A Barcsi Szociális Központ alapfeladatai, működési területe, férőhelyei alcím  Alapellátások táblázat 5. sor férőhelyek oszlopból l törlésre kerül a Komlósd 20 fő bejegyzés.
 3. A szociális alapszolgáltatások szakmai programja I. szociális étkeztetés cím 3. a feladatellátás szakmai tartalma, módja,a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége pont második bekezdése „A komlósdi Idősek klubjában lehetőség van az ebéd helyben fogyasztására. (A klub tálalókonyhával rendelkezik)” szövegrész törlésre kerül.
 4. A szociális alapszolgáltatások szakmai programja IV. Idősek Nappali Ellása pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A Barcsi Szociális Központ Idősek Nappali Ellátást, mint szociális alapellátási feladatot csak Barcson működtet.”, valamint törlésre kerül a Telephelye: Idősek klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23. bejegyzés.
 5. A szociális alapszolgáltatások szakmai programja IV. Idősek Nappali Ellása pontja  2. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek alpontja második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az idősek klubja a mikrotérségben csak Barcson 60 férőhellyel működik.”, továbbá törlésre kerül „A komlósdi Idősek Klubja a Szociális Központ főzőkonyhájáról biztosítja tagjai részére az ebéd és uzsonna igénybevételét, a telephely külön kiszolgáló konyhával rendelkezik.” szövegrész.
 6. A szociális alapszolgáltatások szakmai programja IV. Idősek Nappali Ellása pontja  3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége cím Nyitva tartás alpontjából törlésre kerül a  „Komlósdon: Hétfőtől péntekig 8.00-16.00” szövegrész.
 7. A szociális alapszolgáltatások szakmai programja IV. Idősek Nappali Ellása pontja  4. Az ellátás igénybevételének módja első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A klub szolgáltatásait a működési engedély szerinti ellátási területen  élő nyugdíjasok vehetik igénybe, az a 18. életévét betöltött személy, aki egészségi állapota miatt a klub szolgáltatásaira rászorul.”

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 5/A § szakmai program tartalmára  vonatkozó rendelkezései módosultak, így a szakmai programot ebből a szempontból is szükséges volt felülvizsgálni.

 1. Az általános rendelkezések rész kiegészül 7. ponttal: „A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja Valamennyi szociális ellátásról az igénybe venni kívánók személyesen a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. szám alatt található Barcsi Szociális Központban érdeklődhetnek, vagy személyesen a 82/464-450-es számon. Az ellátással kapcsolatos valamennyi információ és tájékoztató  az intézmény faliújságjaira kifüggesztésre kerül. Az intézményről bővebb információkat a www.szocialiskozpont.5mp.eu honlapon érhetnek el.”
 2. A szakmai program mellékletei közül törlésre került a bevétel-kiadás tervezett alapulása c. melléklet, mivel az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 5/A § alapján nem kötelező tartalmi elem.
 3. A szakmai programból az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet alapján törlésre kerültek az alábbi rendelkezések:

-         Szociális Alapszolgáltatások szakmai programja I. szociális étkeztetés 4.pontja az ellátás igénybevételének módja

-         Szociális Alapszolgáltatások szakmai programja II. Házi segítségnyújtás 4.pontja az ellátás igénybevételének módja

-         Szociális Alapszolgáltatások szakmai programja III. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4.pontja az ellátás igénybevételének módja

-         Szociális Alapszolgáltatások szakmai programja IV. Idősek Nappali Ellátása 4.pontja az ellátás igénybevételének módja

-         Szociális Alapszolgáltatások szakmai programja V. Családsegítés 6. pontja az ellátás igénybevételének módja

-         Szociális Alapszolgáltatások szakmai programja VII. Közösségi pszichiátriai ellátás 54.pontja az ellátás igénybevételének módja

-         VIII. A szakmai program  megvalósításának várható következményei, eredményessége

-         IX. fejezet az intézmény alapszolgáltatásainak az ellátó-rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése

-         XI. a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek

-         XIV. a személyes gondoskodást végző személyek létszáma, szakképesítése.

-         Bentlakásos ellátás szakmai programja 4. pontja A szakmai program  megvalósításának várható következményei, eredményessége, az ellátó-rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése

-         Bentlakásos ellátás szakmai programja 6. pontja a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek

-         Bentlakásos ellátás szakmai programja 9. pont az ellátás igénybevételének módja

-         Bentlakásos ellátás szakmai programja 10. pontja az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma

-         Bentlakásos ellátás szakmai programja 11. pontja az intézményre vonatkozó szakmai információk

A Szakmai program a fent törölt rendelkezések miatt átszámozásra került.

 

A Szakmai Program a terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában.

 

Az Érdekképviseleti Fórum a Szakmai Program módosítását megtárgyalta, azt Képviselő-testületi jóváhagyásra javasolja, a 2. sz. mellékletként csatolt nyilatkozatuknak megfelelően.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen..

 

Barcs, 2011. március 2.

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

I. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Barcsi Szociális Központ által működtetett Nappali Ellátás (Idősek Klubja) komlósdi telephelyének megszűntetését 2011. március 31. napjával, valamint ennek megfelelően a működési engedély módosítását.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli az igénybevevők tájékoztatását a szolgáltatás megszűnéséről, az igénybe vehető ellátások biztosításáról.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Varga Ilona intézményvezető

Határidő: értelem szerint

 

II. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

1. A megállapodás 1. pontja: a Társulás tagjainak neve és székhelye, telephelye címszó alatt feltüntetett telephelyek közül törlésre kerül a „7582 Komlósd, Fő u. 23.”

 

2. A megállapodás 5.1 pontja 3. bekezdése, következő szövegrész törlésre kerül „Komlósd telephelyen történik: az időskorúak nappali ellátása alapellátási forma biztosítása  Komlósd község közigazgatási területén.”

 

3.  A megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Lakócsa, Potony, Tótújfalu és Szentborbás Önkormányzatai az 5.1 pontban jelzett tevékenységek szakszerű és hatékony ellátása érdekében a Lakócsai Körjegyzőség épületében, mint telephelyen irodát és infrastrukturát biztosítanak. Emellett Potony, Tótújfalu, Szentborbás, Péterhida és Komlósd Önkormányzatai a Polgármesteri Hivatalokban az ügyfélfogadás lehetőségét biztosítják.”

4. A megállapodás 6. pontja a közösen fenntartott intézmény címszó alatt a telephelye megjelölésből törlésre kerül az „Idősek Klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23.”

5. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.1 pontja c) alpontja törlésre kerül.

 

6. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.3 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. pontban írt közös feladatok szakszerű ellátásának érdekében a Barcsi Szociális Központ 2 főállású közalkalmazottat alkalmaz Lakócsa telephellyel, 1 fő főállású közalkalmazottat a komlósdi házi gondozói feladatok, 1 fő főállású közalkalmazottat a péterhidai  házi gondozói feladatok ellátására.

A négy főállású közalkalmazott alkalmazási költségeinek – bér és járulékai, dologi kiadások – forrása az adott szakfeladatokra leigényelhető állami normatívák összessége. Saját bevételének minősül a Többcélú Kistérségi Társulástól kapott forrás.”

7. A megállapodás 3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„A társulás - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról rendeletet alkotó önkormányzatnak Barcs Város Önkormányzatát jelöli meg. ”

8. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert és Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a határozati javaslat II. pontjában meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Barcs és Mikrotérsége Szociális Központ társulási megállapodásának aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balászné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

III. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a Barcsi Szociális Központ alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert és Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balászné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

IV.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alábbi módosítását:

 1. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai pont Az intézmény telephelye(i) alcímből törlésre kerül az Idősek Klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23 bejegyzés.
 2. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai az intézmény feladatainak ellátásra szolgáló vagyon alcímből a 3. bekezdés törlésre került: „Komlósd Község Önkormányzata tulajdonában álló Idősek Klubja épülete a leltár szerinti ingóságokkal – ingyenes.”
 3. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 4. alpontja: intézményi férőhelyek száma  második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Nappali Ellátási egység: 60 fő”
 4. SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.1.5. Idősek Nappali Ellátása (Idősek klubja) alpont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.1.5  Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)

Feladata családi gondoskodást, vagy szükséges felügyeletet nélkülöző kedvezőtlen         szociális helyzetben élő időskorúak, vagy fogyatékosságuk miatt munkaképtelen, illetve   megváltozott munkaképességű személyek, társaságot kedvelő, magányos nyugdíjasok       nappali gondozása. A gondozás a 60 férőhelyes idősek klubjában történik Barcson.

Folyamatos gondozói felügyelet mellett a klubtagok egymás társaságában töltik             idejüket.

Étkezést, fizikai és higiénés, valamint egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, kulturális, szórakozási lehetőséget, foglalkoztató programokat vehetnek igénybe.

Rászorultság esetén a klubtagoknak lehetőségük van szombaton és vasárnap az étkezés       igénybevételére.

A klub működését és belső életét a vonatkozó Házirend szabályozza. Távol lakó, nehezen közlekedő idős klubtagokat intézményi autóval a klubba és haza szállítják.”

 

5. SzMSZ 1. számú melléklet Barcsi Szociális Központ szervezeti felépítéséből törlésre kerül az Alapszolgáltatási Központ szervezeti egységen belül az Idősek klubja Nappali Ellátás mikrotérség (Komlósd), a szociális gondozói 3 fő létszáma 1 fővel csökkentésre kerül, így az Idősek Klubja Nappali Ellátás szakfeladaton az engedélyezett létszám 2 fő 2011. május 17-től.

 

6. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli Szervezeti és  Működési Szabályzat  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

 

V.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ módosított és  egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját jóváhagyja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. március 3.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

Címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. számú melléklet

A Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát módosító okirat

 

Barcs Város és Komlósd, Lakócsa, Péterhida, Potony, Szentborbás, Tótújfalú Községek Képviselő-testületei a Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítják:

 

1. Az Alapító Okirat 1 pontjából törlésre kerül az intézmény telephelyei közül „Idősek klubja 7582 Komlósd, Fő u. 23„ 2011. március 31. nappal, a fentebb kifejtettek alapján.

 

 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja Egyéb szakfeladatok alcím kiegészül az alábbi felsorolással:

„960100 Textil mosása

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás”

 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja törlésre kerül.

 

4. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„7. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó”

 

5. Az Alapító Okirat 8. pontja a vezető kinevezési rendje meghatározásból a „határozatlan időre” szövegrész helyébe „határozott időre” szövegrész kerül.

 

 

Záradék:

 

A módosító Okiratot jóváhagyó Képviselő-testületi határozatok száma:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete                              /2011.( ….)sz. határozata

 

Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete                      /2011.(…. )sz. határozata

 

Lakócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete                       /2011.(…. )sz. határozata

 

Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete                     /2011.(…. )sz. határozata

 

Potony Község Önkormányzata Képviselő-testülete                        /2011.( ….)sz. határozata

 

Szerntborbás Község Önkormányzata Képviselő-testülete              /2011.( …..)sz. határozata

 

Tótújfalú Község Önkormányzata Képviselő-testülete                    /2011.(…. )sz. határozata

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

 

PH.

 

Karvalics Ottó                                        Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                címzetes főjegyző

 

 

Komlósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

PH.

 

Kiss Pál                                                          Tulok Mónika

polgármester                                                         körjegyző

 

 

Lakócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

 

PH.

 

Matyók József                                                  Dr. Szalóky Ildikó

polgármester                                                         körjegyző

 

 

Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

 

PH.

 

Gyurkáné Bihari Brigitta                                              Tulok Mónika

polgármester                                                         körjegyző

 

 

Potony Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

 

PH.

 

Reiz Tamás                                                    Dr. Szalóky Ildikó

polgármester                                                         körjegyző

 

 

Szentborbás Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

 

PH.

 

Dudás Jánosné                                                 Dr. Szalóky Ildikó

polgármester                                                         körjegyző

 

 

Tótújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

 

PH.

 

Varga Zoltán                                                   Dr. Szalóky Ildikó

polgármester                                                         körjegyző