Ma 2021. március 05., péntek, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

……sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum alapító okiratának módosításáról, valamint Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.02.15-én hozott 30/2011. (II.15) sz. határozatában 2011. április 1-jei hatállyal elrendelte a Móricz Zsigmond Művelődési Központ esetében a dolgozók létszámának csökkentését 4 fővel (3 fő elbocsátás, 1 fő áthelyezés).

A határozat alapján a Móricz Zsigmond Művelődési Központban 2011. április 1-jével megszűnnek a gazdálkodási feladatokat ellátó munkakörök. Az intézmény a Dráva Múzeum és a Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait is ellátja 2011. április 1-ig.

A döntés következtében gondoskodni kell a gazdálkodási feladatok további biztosításáról. Javaslom, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Dráva Múzeum és a Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait 2011. április 1-től Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala lássa el.

 

Ez az érintett intézmények alapító okirata és a közeljövőben SZMSZ-e módosításának szükségességét vonja maga után. Ezenkívül a 2010. évi XC. törvény 66. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló ún. státusztörvényt. A hatályon kívül helyezéssel egyidőben a jogalkotó a státusztörvény bizonyos rendelkezéseit átemelte az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénybe (továbbiakban:Áht.). Így a 2010. augusztus 15-i hatállyal módosított Áht.-ba beépítették a költségvetési szervek „életútjára” (alapítás, nyilvántartás, átalakítás, megszüntetés stb.) vonatkozó szabályokat. Az Áht. módosítása és a státusztörvény hatályon kívül helyezése mellett az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) is módosult 2010. augusztus 15-i hatállyal.

 

A fent hivatkozott jogszabályi változások eredményeként a költségvetési szervek alapító okiratát érintő lényegi változások:

 

- megszűnt a tevékenység jelleg szerinti besorolás (közhatalmi, közszolgáltató és ezen belüli bontások)

 

- a költségvetési szervek négy tevékenységtípusa (alap, kiegészítő, kisegítő, vállalkozási) kettőre (alap és vállalkozási) csökkent

 

- a feladatellátási funkcióhoz kapcsolódó besorolás elnevezés gazdálkodási jogkör elnevezésre változott

 

A Magyar Államkincstár az Áht. és az Ámr. 2010. augusztus 15-én hatályba lépett változásairól írásban tájékoztatta Barcs város címzetes főjegyzőjét. Ebben az is szerepelt, hogy a költségvetési szervek alapító okiratán a jogszabályi változásokat elegendő a 2010. augusztus 15-ét követő első módosítás során átvezetni.

 

Az alapító okiratok módosításának eredményeként a Móricz Zsigmond Művelődési Központ gazdálkodási jogköre önállóan működő és gazdálkodó helyett önállóan működő lesz. Az Ámr. 15. § (4) bekezdése alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az Ámr. 16. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv (Képviselő-testület) köteles kijelölni gazdasági szervezettel rendelkező, azaz önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására.

 

 

Javaslom, hogy a fentiek szerint Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala lássa el a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Dráva Múzeum és a Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait. Ehhez szükséges az Ámr. 16. §-a alapján a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az érintett intézmények között megállapodásban rögzíteni, amelyet az irányító szervnek (Képviselő-testület) kell jóváhagyni.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el!

 

 

Barcs, 2011. március 10.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Karvalics Ottó s.k.

 

 

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. április 1.

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. április 1.

 

3. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Városi Könyvtár Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. április 1.

 

4. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Dráva Múzeum Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. április 1.

 

5. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, valamint a Dráva Múzeum mint önállóan működő költségvetési szervek közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti megállapodást jóváhagyja, egyúttal 2011. április 1-jei hatállyal a 157/2009. (VII.27.) határozattal jóváhagyott, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és a Városi Könyvtár, valamint a Dráva Múzeum között a gazdálkodással kapcsolatos munkavégzés és felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Veszner Ádámné igazgató

Vértes Gábor igazgató

Mészáros Ádám igazgató

Határidő: 2011. április 1.

 

6. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a határozati javaslat 1-6. pontjai alapján Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: 2011. március 31.

 

 

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. március 10.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Alapító okiratát módosító okirat

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító okiratát (továbbiakban Alapító okirat) 2011. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. Az Alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

6. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó

 

Ellátja a következő önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait:

Móricz Zsigmond Művelődési Központ, Dráva Múzeum, Városi Könyvtár.

 

 

Záradék:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen Módosító okiratot …/2011. (III.17.) sz. határozatával jóváhagyta.

 

 

 

Barcs, 2011. március

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester

2. számú melléklet

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ

Alapító okiratát módosító okirat

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Alapító okiratát (továbbiakban Alapító okirat) 2011. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. Az Alapító okirat 3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

581900 Egyéb kiadói tevékenység

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

 

2. Az Alapító okirat 4. pontja törlésre kerül

 

3. Az Alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

7. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő

 

Gazdálkodási feladatait Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

 

 

Záradék:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen Módosító okiratot …/2011. (III.17.) sz. határozatával jóváhagyta.

 

 

 

Barcs, 2011. március

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester

3. számú melléklet

A Városi Könyvtár

Alapító okiratát módosító okirat

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Könyvtár Alapító okiratát (továbbiakban Alapító okirat) 2011. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. Az Alapító okirat 3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

 

477900 Használt cikk bolti kiskereskedelme /könyvvásár/

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

 

2. Az Alapító okirat 4. pontja törlésre kerül

 

3. Az Alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

7. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő

 

Gazdálkodási feladatait Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

 

 

Záradék:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen Módosító okiratot …/2011. (III.17.) sz. határozatával jóváhagyta.

 

 

 

Barcs, 2011. március

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester

4. számú melléklet

A Dráva Múzeum

Alapító okiratát módosító okirat

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dráva Múzeum Alapító okiratát (továbbiakban Alapító okirat) 2011. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. Az Alapító okirat 3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

 

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

581900 Kiadói tevékenység

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

2. Az Alapító okirat 4. pontja törlésre kerül

 

3. Az Alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

7. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő

 

Gazdálkodási feladatait Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

 

 

Záradék:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen Módosító okiratot …/2011. (III.17.) sz. határozatával jóváhagyta.

 

 

 

Barcs, 2011. március

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester

5. számú melléklet

Munkamegosztási megállapodás

 

 

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.

 

 

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 16. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv valamint a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzíti.

 

Az Ámr. 16. § (5) bekezdés alapján a megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

 

A fentiek alapján a munkamegosztási megállapodás létrejött egyrészről Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, másrészről a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9., a Városi Könyvtár Barcs, Ifjúság u. 18., valamint a Dráva Múzeum Barcs, Széchenyi u. 22. önállóan működő költségvetési szervek között az alábbi feltételekkel:

 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan – az Ámr. 16. § (6) bekezdése alapján ellátja a gazdálkodási, könyvvezetési és adatszolgáltatási feladatokat.

 

  1. 1. Tervezés:

 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan működő költségvetési szervekkel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, és számításokat végez a következő évi előirányzatokra vonatkozóan. Rendelkezésükre bocsátja azokat a dokumentumokat, információkat, amelyek alapján az önállóan működő költségvetési szervek elkészítik:

-         a saját költségvetési terv-igényüket a költségvetési rendelettervezet összeállításához,

-         a tervezés során számba veszik a saját bevételi forrásaikat, az átvett pénzeszközöket és megtervezik a működésükhöz szükséges kiadásokat.

2.  Pénzkezelés – pénzellátás

 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata:

 

-         Összevontan látja el a számlapénzforgalom bonyolításával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat által meghatározott pénzintézetnél vezetett bankszámlán keresztül.

-         A pénzkezelési szabályzatban rögzíti az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelési rendjét.

-         Házi pénztárt működtet a pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.

-         Biztosítja az önállóan működő költségvetési szervek ellátmánykezeléssel megbízott dolgozói részére az állandó készpénzes ellátmányt a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeg nagyságáig.

-         Kérelemre elszámolási kötelezettségű készpénzelőleget biztosít.

-         A készpénzes kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetről gondoskodik.

 

Az önállóan működő költségvetési szervek feladatai:

 

-         Saját maguk bonyolítják készpénzforgalmukat az ellátmánypénztárból.

-         Az ellátmánypénztár nagysága tekintettel a készpénzforgalomra, a költségvetési szervek vezetőinek javaslatára kerül meghatározásra.

-         Az ellátmánnyal a keretösszeg felhasználása után, de legkésőbb tárgyhó végéig el kell számolni.

-         Az ellátmánypénztár feltöltésére, az ellátmány kezelésére vonatkozó szabályozást az önállóan működő költségvetési szervek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyetértésével készítik el.

 

3.   Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása, módosítása

 

Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzat felhasználási hatáskörüket önállóan gyakorolják.

Év közben a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű módosítást nem hajthatnak végre. Ha a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás szükséges, akkor kezdeményezi az előirányzat módosítást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél, aki gondoskodik az előterjesztés elkészítéséről és Képviselő-testület elé történő terjesztéséről.

 

Az önállóan működő költségvetési szervek feladatai

 

-         A végzett szolgáltatások ellenértékének megállapítása, beszedése, befizetése bankszámlára.

-         A beszedett bevételekről nyugta vagy számla kiállítása.

-         A befizetett összeg nyilvántartása, egyeztetése a könyvelés adataival.

-         A pénzbeszedés, pénztárolás, pénzszállítás védelméről való gondoskodás a pénzkezelési szabályzat alapján.

-         A bizonylatok 10 évig történő nyilvántartása, megőrzése, irattározása az intézményben.

Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás:

 

-    Az önállóan működő költségvetési szervek vezetői önálló bérgazdálkodói jogkört

gyakorolnak.

-         Az önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendelettel jóváhagyott

létszám-előirányzattal az önállóan működő költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak.

-         Az átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettséget az önállóan működő           költségvetési szervek nem vállalhatnak.

-         Feladatuk a személyi juttatások, a létszám tervezése, a foglalkoztatottak személyi juttatásainak felhasználása, a bér-átcsoportosítás kezdeményezése, az analitikus és főkönyvi könyvelés egyeztetése után a munkaszerződések, megbízási szerződések megkötése, az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,

-         a feladatkörükbe tartozó továbbképzések, minősítések bonyolítása.

 

 

 

Tárgyi eszközök beszerzése, felújítása

 

-         a költségvetési rendeletben szereplő intézményi beruházások és felújítások elvégzése,

-         a tárgyi eszközök beszerzése, az átvétel bizonylatolása, üzembe helyezése, a számlák igazolása, az azonosító adatok feltüntetése az állományba vételhez szükséges adattartalommal, a tárgyi eszközök nyilvántartása.

 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladatai

 

-         Az önállóan működő költségvetési szervek saját bevételeinek, átvett pénzeszközeinek, illetve költségvetési kiadásainak könyvelése, valamint a munkafolyamatba épített ellenőrzése.

 

A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás területén:

 

-         Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során az önállóan működő és gazdálkodó szerv biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkormányzat képviselő-testülete döntésének megfelelően történjen.

-         Feladata a bérnyilvántartások vezetése, a személyi jellegű kifizetések számfejtése és jelentése a MÁK felé, a KIR és a főkönyvi könyvelés összhangjának megteremtése, ellenőrzése, a személyi juttatások könyvelése, az önállóan működő költségvetési szervek vezetőinek tájékoztatása a személyi juttatások felhasználásáról.

 

 

4.  Kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, az utalványozás, valamint a kötelezettségvállalás és utalvány ellenjegyzése

 

Kötelezettségvállalás és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése:

 

A kötelezettségvállalás az önállóan működő költségvetési szervek vezetőinek vagy az általuk írásban kijelölt személyeknek a hatáskörébe tartozik. Kötelezettséget a költségvetési szervek vezetői csak a saját költségvetési keretük terhére vállalhatnak. A kötelezettségvállalás során az arra jogosult személy intézkedést tesz a munka, a szolgáltatás elvégzésére, az áruszállítás megrendelésére és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munka, illetve szolgáltatás teljesítése után, annak átvételét követően a megállapodás szerinti ellenértéket kiegyenlíti. A kötelezettségvállalás alapdokumentumait ellenjegyzésre megküldik az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezete részére, egyben megjelölik azt a szakfeladatot és kiadási jogcímet amelynek terhére majd a kifizetést teljesíteni kell.

 

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője, illetve az általa írásban kijelölt személy jogosult.

A gazdasági vezető ellenjegyzése nélkül a költségvetési szervet terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő és ilyen intézkedés nem tehető.

Az alkalmazási okiratok, a megbízási szerződések, megrendelések, vállalkozási, szállítói szerződések eredeti példányai az önállóan működő költségvetési szervnél maradnak a másodpéldányok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kerülnek, amelyek alapján a számviteli elszámolás megtörténik. Az alkalmazási, illetve a megbízási szerződéseket az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv továbbítja a MÁK-hoz.

Az írásbeli kötelezettségvállalás eredeti példányát az intézmény köteles megőrizni.

 

A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia. Az intézményvezetőnek kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a tervezett előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet, illetve a tervezett feladatok ismeretében keresnie kell azok megvalósulásának célravezető, gazdaságos módjait és a legjobbnak ítélt megoldásra kell törekednie.

 

A szakmai teljesítés igazolása

A szakmai teljesítés igazolása során okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások, valamint a – belső szabályzatban előírtak szerint a bevételek – teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, az ellenszolgáltatás is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és teljesítés tényére történő utalás megjelölésével az önállóan működő költségvetési szervek vezetőinek, vagy az általuk írásban kijelölt személyeknek az aláírásával kell igazolni.

 

Érvényesítés

 

Az érvényesítést az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője által írásban kijelölt személy végzi.

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.

 

 

Utalványozás, az utalvány ellenjegyzése

 

Az utalványozás a kiadások teljesítésének, valamint a bevételek beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése. Utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozási jogköre az önállóan működő költségvetési szervek vezetőinek, vagy az általuk írásban kijelölt személyeknek van.

 

Az utalvány ellenjegyzése

Az ellenjegyzésre valamennyi utalvány esetén az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője, illetve az általa írásban kijelölt személy jogosult.

A gazdasági vezető ellenjegyzése nélkül a költségvetési szervet terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő és ilyen intézkedés nem tehető.

 

5. Analitikus nyilvántartási rendszer

 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladatai:

 

a.)    A befektetett eszközök nyilvántartása

b.)    Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása

c.)    Követelések nyilvántartása

d.)    Pénzeszközök nyilvántartása

e.)    Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek nyilvántartása

f.)      Pénzeszközátvételek nyilvántartása

g.)    Személyi juttatások nyilvántartása

h.)    Dologi kiadások egyes számláihoz kapcsolódó nyilvántartások

i.)      Kötelezettségvállalások nyilvántartása

j.)      Előirányzatok nyilvántartása

k.)    Bevételek egyes számláihoz kapcsolódó nyilvántartások

 

Az önállóan működő költségvetési szervek feladatai:

 

-         szakmai tevékenységi körbe tartozó gyűjtemények, kulturális javak 20/2002.(X. 4.)

NKÖM rendelet szerinti nyilvántartása

-         intézményeknél használt szigorú-számadású bizonylatok nyilvántartása

-         bevételekhez kapcsolódó nyilvántartások

-         tárgyi eszközök azonosító adatainak nyilvántartása

-         pályázatok nyilvántartása

 

6. Információáramlás-adatszolgáltatás

 

Az információáramlás biztosítása minden költségvetési szerv feladata. A jogszabályokban előírt információszolgáltatási kötelezettség teljesítése, az információ továbbítását megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata.

Az önállóan működő költségvetési szervek feladata, hogy a közös összevont adatokat tartalmazó információszolgáltatáshoz a szükséges dokumentumokat biztosítsák.

A pénzügyi jellegű információszolgáltatás főbb területei:

-         költségvetési terv

-         féléves és éves beszámoló

-         időközi pénzforgalmi jelentés (I-III hó, I-VI hó, I-IX hó, I-XII hó)

-         időközi mérlegjelentés (I-III hó, I-VI hó, I-IX hó, I-XII hó),

A fentiekről a MÁK részére az adatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv szolgáltatja.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési rendszeresen tájékoztatja az önállóan működő költségvetési szervek vezetőit a bevételi és kiadási előirányzatokról és azok teljesítéséről.

 

7. Beszámolás

 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv készíti el az összesített intézményi szintű számszaki beszámolót, valamint a számszaki részt megindokoló, illetve a pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatást.

A beszámoló szöveges részének szakmai feladatértékelését, az önállóan működő költségvetési szervek kötelesek elkészíteni.

 

8. A működtetés és a vagyonkezelés

 

a., Az intézmény működtetési feladatai közül az önállóan működő költségvetési szervek az alábbiakat látják el:

-         gondoskodnak az intézmény üzemeltetéséről, a munkaerő foglalkoztatásáról, a meglévő vagyontárgyak folyamatos, eseti, illetve ütemterv szerinti karbantartásáról,

-         kijelölik a leltározási egységeket, elvégzik a leltározást,

-         kezdeményezik a selejtezést, készletek hasznosítását, megsemmisítését,

-         biztosítják a működéshez szükséges készletek: ezen belül a tevékenység ellátásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási és számítástechnikai anyagok, könyvek, folyóiratok, a folyamatos intézményi működést biztosító, közvetlen felhasználásra kerülő készletek, egyéb szakmai anyagok beszerzését.

-

b., A vagyonkezelés feladatai:

 

Ingó és ingatlan vagyon esetében az önállóan működő költségvetési szervek vagyonkezelési jogot a fenntartó önkormányzat vagyonáról,a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint gyakorolnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezés

 

.

A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni. A megállapodás felülvizsgálatára évente, illetve jogszabályi és szervezeti változás esetén értelemszerűen kerül sor.

.

Barcs, 2011. március 17.

 

 

Az önállóan működő és gazdálkodó Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal részéről:

 

 

 

……………………………………..                                    ……………………………….

polgármester                                                                         címzetes főjegyző

 

 

Az önállóan működő Móricz Zsigmond Művelődési Központ részéről:

 

 

.………………………….

igazgató

.

Az önállóan működő Dráva Múzeum részéről:

 

 

……………………………

igazgató

 

 

Az önállóan működő Városi Könyvtár részéről:

 

 

……………………………

igazgató

 

 

 

Jelen munkamegosztási megállapodást a Képviselő-testület …../2011.( III. 17.) határozatával elfogadta, hatályba lépése 2011. április 1-én történik, ezzel egyidejűleg a 157/2009. (VII. 27) számú határozattal jóváhagyott megállapodás hatályát veszti.

 

Barcs, 2011. március 18.

 

 

Karvalics Ottó                                                                 Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                               címzetes főjegyző