Ma 2021. március 05., péntek, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságától

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

 

 

….. . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.)

rendelet felülvizsgálata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényt módosító 1994. LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, illetve megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat.

Fenti szabály alapján Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén a 221/2010.(X.14.) számú határozatával felkérte az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatát végezze el, készítse el a rendelettervezetet, majd terjessze be azt legkésőbb a képviselő-testület 2011. márciusi ülése elé.

Egyben felkérte valamennyi tagját, hogy 2010. november 15-ig tegyenek javaslatot az általuk szükségesnek tartott módosításokra.

A határozat alapján írásban kértem a képviselő-testület tagjait, hogy az SZMSZ módosítására

javaslataikat fenti időpontig tegyék meg.

Javaslat nem érkezett.

 

A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a hatályos SZMSZ jól határozta meg a képviselő-testület működésének önálló, részletes szabályait az önkormányzatokról szóló törvény helyi szintű végrehajtására. A szabályzat a testület gyakorlati működőképessége szempontjából elengedhetetlenül szükséges, de meghatározó és garanciális jelentőségű a helyi közösség egésze számára (pl. közmeghallgatás, városkörzeti találkozók, együttműködés a civil szervezetekkel stb.).

A szükséges módosítások rendszeresen átvezetésre kerültek, ezért alapvető változtatásokra továbbra sincs szükség, nem szükséges új SZMSZ megalkotása, elegendő az időközben bekövetkezett változások, pontosítások átvezetése a hatályos rendeletben.

A mellékelt rendelet-tervezet 1. §-ában a város 2011. január 1-i létszáma kipontozva szerepel, mert a Statisztikai Hivatal a hivatalos adatot várhatóan március közepén teszi közzé, az adat abból kerül beírásra.

 

A rendelet-tervezet 9. §-ában nevesített, a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal 3-897/2010.

számú szakmai anyaga (a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterek/alpolgármesterek esetében a munkáltatói jogok gyakorlásáról), amely az SZMSZ 5. számú függeléke lesz, nem kerül kiküldésre, mert azt a Képviselő-testület a 2010. december 15-i ülésén tárgyalta, és arra a tagoknak kiküldésre került.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

Barcs, 2011. március 1.

 

 

Fodor Gyula

tanácsnok, a bizottság elnöke

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…./2011.(…...)

ÖNKORMÁNYZATI   R E N D E L E T E

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

többször módosított 4/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény l8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. § (2) bekezdése kiegészül a következő szöveggel: „2011. január 1-én ……… fő volt”.

 

2. §

 

Az SZMSZ 5. § (3) bekezdésében a „feladat- és hatásköröket” szövegrész helyébe a „feladatokat” szöveg lép.

 

3. §

Az SZMSZ

 

(1) 7. § (4) bekezdésében a „(több alpolgármester választása esetén az általa helyettesítésre
kijelölt alpolgármester)” szövegrész hatályát veszti.

 

(2) a) 8. § (6) bekezdésében a „/alpolgármestereket” szövegrész hatályát veszti.


b) 8. § (7) bekezdésében az „alpolgármester/ek” szövegrész helyébe az „alpolgármester”
szöveg lép.

 

(3) 10. § (4) bekezdésében hatályát veszti a „(több alpolgármester választása esetén a
polgármester által általános helyettesítésére kijelölt alpolgármester)” szövegrész.

 

(4) 19. § (1) bekezdésében az „alpolgármester/ek” szövegrész helyébe az „alpolgármester”
szöveg lép.

 

(5) 30. § (1) bekezdésében az „alpolgármester/ek/hez” szövegrész helyébe az

„alpolgármesterhez”szöveg lép.

 

(6) 38. § (2) bekezdésében az „alpolgármester/ek” szövegrész helyébe az „alpolgármester”
szöveg lép.

 

(7) 39. § (1) bekezdésében az „alpolgármester/ek” szövegrész helyébe az „alpolgármester”
szöveg lép.

 

- 2 -

 

(8) 40. § (2) bekezdésének a) pontjában hatályát veszti a „(több alpolgármester választása
esetén az általa általános helyettesítésére kijelölt alpolgármester)” szövegrész.

 

(9) 48. §-ában az „alpolgármester/ek látja/ák el” szövegrész helyébe az „alpolgármester látja
el” szöveg lép.

 

(10) 56. § (5) bekezdésében az „alpolgármester/ek/hez” szövegrész helyébe  az

„alpolgármesterhez” szöveg lép.

 

4. §

Az SZMSZ

 

(1) 11. § (1) bekezdése b) pontjának harmadik francia bekezdésében a „valamint a 6. sz.
választókerületben egyéni jelöltként induló, de területi vagy országos listán mandátumot
szerzett országgyűlési képviselőt(ket)” szövegrész hatályát veszti.

 

(2) 14. § (2) bekezdésének kilencedik francia bekezdésében a „képviselőitől” szövegrész
helyébe a „képviselőjétől” szöveg lép.

 

(3) 14. § (8) bekezdésének harmadik francia bekezdésében a „képviselőinek” szövegrész
helyébe a „képviselőjének” szöveg lép.

 

5. §

 

Az SZMSZ

 

(1) 11. § (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében „a közigazgatási hivatal vezetőjét”
szövegrész helyébe a „a megyei kormányhivatal vezetőjét” szöveg lép.

 

(2) 12. §. (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatal” szöveg lép.

 

(3) 12. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Somogy Megyei
Kormányhivatal” szöveg lép.

 

(4) 14. § (8) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a
„Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjének” szöveg lép.

 

(5) 33. § (8) bekezdésében a „Somogy Megyei Közigazgatási Hivatalnak” szövegrész helyébe
a „Somogy Megyei Kormányhivatalnak” szöveg lép.

 

(6) 38. § (11) bekezdésének a) pontjában a „Somogy Megyei Közigazgatási Hivatalnak”
szövegrész helyébe a „Somogy Megyei Kormányhivatalnak” szöveg lép.

 

(7) 46. § (4) bekezdésének c) pontjában a „Közigazgatási Hivatalhoz” szövegrész helyébe a
„Somogy Megyei Kormányhivatalhoz” szöveg, d) pontjában a „Közigazgatási Hivatal”
szövegrész helyébe a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

- 3 -

 

(8) 1. sz. melléklete I. 5.) pontjában a „Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a
„Somogy Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

 

6. §

 

(1) Az SZMSZ 15. § (6) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

 

15. § (6) b) Az a) pont második francia bekezdése szerinti zárt ülés elrendeléséről a

képviselő-testület minősített többségi határozattal dönt.

 

(2) Az SZMSZ 15. § (6) bekezdése b) és c) pontja c) és d) pontra módosul.

 

(3) A 15. § (6) bekezdés d) pont első fordulata helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (2)-(3) bekezdése szerint:

 

(2) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ,

megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő

megszerzése vagy felhasználása a jogosult – ide nem értve a magyar államot – jogszerű

pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek

titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

 

7. §

 

Hatályát veszti az SZMSZ 17. §-a.

 

8. §

 

(1) Az SZMSZ 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

21. § (5) a) A bizottsági elnökök hozzászólásának időtartama napirendenként maximum 5

perc.

 

b) A képviselő-testületi tagok hozzászólásának időtartama napirendenként

maximum 3 perc.

 

c) A kérdés időtartama napirendenként maximum 1 perc.

 

(2) A 21. § (5) – (9) bekezdései (6) – (10) bekezdésekre módosulnak.

 

9. §

 

Az SZMSZ 23. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

23. § (2) A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester a lakosságot érintő

határozatot teljes terjedelmében, az önkormányzati működésre vonatkozó

határozatot összefoglalóan kihirdeti.

 

- 4 -

 

10. §

 

Az SZMSZ 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

 

28. § (3) Az önkormányzat normatív határozatait a 27. § (11) bekezdésében foglaltak szerint

ki kell hirdetni.

 

11. §

 

Az SZMSZ

 

(1) 36. § (4) bekezdésében a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész
helyébe a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság” szöveg lép.

 

(2) 1. sz. melléklete II.

 

a)      3.) pontjában a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság” szöveg lép.

 

b) 4.) pontja utolsó és utolsó előtti francia bekezdésében a „Városfejlesztési,
Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési,
Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság” szöveg lép.

 

12. §

 

Hatályát veszti az SZMSZ 38. §. (11) bekezdése b) pontjában „A hangfelvételt 1 évig meg kell őrizni.” szövegrész.

 

13. §

 

(1) Az SZMSZ 40. § (1) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

 

40. § (1) c) A polgármesterre vonatkozó munkajogi kérdésekben (munkaidő, szabadság,

szabadság kiadása stb.) a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal 3-897/2010.

számú szakmai anyagának figyelembevételével kell eljárni a vonatkozó

jogszabályok alapján.

A szakmai anyag az SZMSZ 5. számú függeléke.

 

d) A polgármester szabadságát az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

engedélyezi.

 

(2) Az SZMSZ 40. § (4) bekezdésének számozása (4) bekezdés a) pontra módosul és

kiegészül a következő b) ponttal:

 

40. § (4) b) A polgármester fogadónapja: minden hónap utolsó csütörtök 8-11 óra.

Akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti.

 

 

- 5 -

 

(3) Az SZMSZ 40. §-a kiegészül a következő (10) bekezdéssel:

 

40. § (10) Az önkormányzati költségvetési szerv gazdasági vezetőjét kinevezi vagy

megbízza, felmenti vagy megbízását visszavonja, díjazását megállapítja a

mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembevételével.

 

(4) Az SZMSZ 1. számú mellékletében a II. 1.) a.) pontban az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi

Bizottság ügyrendi feladata az alábbi feladattal egészül ki:

- Engedélyezi a polgármester szabadságát.

 

14. §

 

(1) Hatályát veszti az SZMSZ 41. § (3) bekezdése.

 

(2) Az SZMSZ 41. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

41. § (3) Az alpolgármester fogadónapja: minden hónap 2. és 4.

csütörtök 8-11 óra.

 

15. §

 

Az SZMSZ 42. § (3) bekezdésének második francia bekezdésében a „3 napon belül” szövegrész helyébe a „2 napon belül” szöveg lép.

 

16. §

 

Az  SZMSZ 55. § (1) bekezdésében a „Cigány Közösségi Ház” szövegrész helyébe a „Szegedi Tibor Cigány Közösségi Ház és Szabadidő Centrum” szöveg lép.

 

17. §

 

Hatályát veszti az SZMSZ 57. § (6) bekezdésében „az önkormányzati újságban” szövegrész.

 

18. §

 

Az SZMSZ 1. számú melléklete II. 2.) b.) pontjában a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörében

 

(1)  a „Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését.  217/1998.(XII.30.) Korm.rend.
153. § (3) a)” szövegrész helyébe az „Indítványozhatja az önkormányzati biztos
kirendelését, ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget. 292/2009.(XII.19.)
Kormányrendelet 167. § (2) bekezdés a) ” szöveg lép.

 

(2) a „217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 28. § (3) bek.” szövegrész helyébe a
„292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 35. § (3) bekezdés” szöveg lép.

 

 

 

 

 

- 6 -

 

19. §

 

Az SZMSZ 1. sz. melléklete II. 3.) pontjában a Városfejlesztési, Környezetvédelmi,

Turisztikai Bizottság feladat- és hatásköre a következőkkel egészül ki:

 

- Közreműködik a város és térsége turisztikai fejlesztési tevének kidolgozásában,

fejlesztésében.

- Javaslatot tesz az idegenforgalommal összefüggő információk széles körű, hatékony

bemutatására, terjesztésére.

- Figyelemmel kíséri a helyi idegenforgalmi vállalkozások munkáját és segíti azok működését

a város lehetőségeinek figyelembevételével.

- Szorgalmazza az idegenforgalmat segítő kulturális rendezvények, programok bevezetését és

megvalósítását.

- Állást foglal, illetve közreműködik a város turisztikai, idegenforgalmi feladataiban, főként

- a település turisztikai arculatának fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben,

- a turisztikai kínálat bővítésére irányuló projektekkel, tervekkel, javaslatokkal kapcsolatban,

- a természeti környezet adta előnyök kihasználását célzó tervekről, javaslatokról,

- az önkormányzat turisztikai kiadványairól,

- az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényekről.

 

20. §

 

Az SZMSZ. 3. számú melléklete kiegészül a következő szöveggel:

- Barcsi Polgárőr Egyesület

- közbiztonság.

 

21. §

 

A képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében

 

(1) a)  az „Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság” szövegrész helyébe a következő

rendelkezés lép: „Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság”.

 

b)  hatályát veszti a „Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság hatásköre:” szövegrész.

 

c)  az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság hatáskörében a 3.) pont hatályát veszti és

helyébe a volt Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság hatáskörének 1.) pontja lép.

 

d) az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság hatásköre kiegészül a volt Művelődési,

Idegenforgalmi Bizottság hatáskörének 2.), 3.), 4.) pontjával.

 

(2) a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési,

Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság” szöveg lép.

 

(3) a „Móricz Zsigmond Általános Művelődési Központ” szövegrész helyébe a „Móricz

Zsigmond Művelődési Központ” szöveg lép.

 

- 7 -

 

22. §

 

A helyi közművelődési feladatokról szóló 11/1999.(III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése b) pontjának 14. és 15. francia bekezdésében, a 6. § (3) bekezdésében a „Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe az „Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság” szöveg lép.

 

23. §

 

A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 9/2001.(IV.6.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében

 

(1) az „Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság és Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság
együttes ülésen, közös előterjesztéssel” szövegrész helyébe az „Oktatási, Művelődési,
Sport Bizottság” szöveg lép.

 

(2) a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési,
Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság” szöveg lép.

 

24. §

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5.) önkormányzati rendelet

 

(1) 8. § (3) bekezdésében a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottságot” szövegrész
helyébe a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottságot” szöveg lép.

 

(2) 11. § (3) bekezdésében a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész
helyébe a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság” szöveg lép.

 

25. §

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

szóló 39/2004.(X.28.) rendelet

 

(1) 2. §-ában az „Oktatási Minisztérium Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztálya”

szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor

Alapkezelő” szöveg lép.

 

(2) 3. §-ában, 5. § (1) és (5) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében az „Oktatási, Informatikai,

Sport Bizottság” szövegrész helyébe az „Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság” szöveg

lép.

 

 

 

 

 

 

- 8 -

 

26. §

 

Az utcanév és településrész név megállapításának, megváltoztatásának, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjéről szóló 18/2004.(III.26.) rendelet 3. § (4) bekezdésében a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottságától” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottságától” szöveg lép.

 

27. §

 

Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló   7/2004.(II.27.) rendelet

 

(1)  2. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 46. §-a címében a

„Városfejlesztési, Környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési,

Környezetvédelmi, Turisztikai” szöveg lép.

 

(2) 10. § (3) bekezdésében a „megyei APEH” szövegrész helyébe a „NAV megyei

adóigazgatósága” szöveg lép.

 

28. §

 

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi hirdetőtáblák használatának rendjéről szóló 4/2004.(II.16.) rendelet

 

(1) 2. § (5) bekezdésében az „és Művészeti Iskola” szövegrész.

 

(2) 4. § (5) bekezdésében a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész

helyébe a következő szöveg lép: „Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai

Bizottság”.

 

29. §

 

Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003.(XI.28.) rendelet 11. § (1) és (2) bekezdésében a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai” szöveg lép.

 

30. §

 

A helyi értékek védelméről szóló 14/2003.(X.27.) rendelet 4. § (5) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság” szöveg lép.

 

 

 

 

 

 

 

- 9 -

 

31. §

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

Barcs, 2011. március 17.

 

 

 

Karvalics Ottó                                                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                                    címzetes főjegyző

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) az önkormányzatok szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb, legalapvetőbb szabályokat állapítja meg. Az önkormányzatok önállóságának teret nyitva, lehetőséget biztosít a szervezetalakítás szabadságához és a működés helyi szabályozásához. Az önkormányzatok eltérő adottságai, a kötelező és szabadon vállalt feladatok különbözősége mind a szervezetet, mind működését illetően sajátos szabályozást igényel, amelyhez a törvény a lehetőséget megadja, mert a szervezeti és működési kérdésekben kevés kötelező rendelkezést ír elő, és ezek egy részénél is eltérést enged.

 

Az Ötv. a 18. § (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Ennek alapján a szervezet és működés részletes szabályait a Szervezeti- és Működési Szabályzatában állapítja meg a képviselő-testület, amelynek megalkotása kötelező feladat, mert a jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon, szabályozott korlátok között fejtsék ki tevékenységüket.

A Szervezeti- és Működési Szabályzat határozza meg a képviselő-testület szerveit, azok feladatait, az átruházott hatásköröket, a képviselő-testület működését érintő részletes szabályokat, a rendes és rendkívüli ülések összehívására, levezetésére vonatkozó szabályokat, a minősített többséggel eldöntendő ügyek körét. Az SZMSZ-ben meg kell határozni, hogy mely önszerveződő közösségek vezetőit illeti meg tanácskozási jog, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét, amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Az Ötv. előírásai szerint kell az SZMSZ-nek tartalmaznia az ülések számát, a bizottságok által előterjesztendő ügyek körét. Szabályozni kell a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívása és az ülés vezetése módját. A szabályzatnak kell rendelkezni a rendeletek kihirdetésének helyben szokásos módjáról.

Emellett a Szervezeti- és Működési Szabályzatban kell kijelölni a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálatát végző bizottságot. E dokumentumban a képviselő-testület településrészi önkormányzatot hozhat létre a települési képviselőkből és más választópolgárokból.

 

Az 1994. LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése előírása alapján – „a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat” – a Képviselő-testület 221/2010.(X.14.) számú határozatának megfelelően felülvizsgálatra került a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ).

 

A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az SZMSZ jól határozta meg a képviselő-testület működésének önálló, részletes szabályait, amelyek a testület gyakorlati működőképessége szempontjából elengedhetetlenül szükségesek, de meghatározó és garanciális jelentőségűek a helyi közösség egésze számára is, ezért alapvető változtatásokra nincs szükség, nem szükséges új SZMSZ megalkotása, elegendő az időközben bekövetkezett változások, pontosítások átvezetése a hatályos rendeletben.

- 2 -

Részletes indokolás

1. §-hoz

 

A hatályos SZMSZ 1. § (2) bekezdése a 2007. február 1-i állapot szerint tartalmazza a város lakosságának a számát, amely a tervezet 1. §-ában foglalt aktuális állapot szerinti lakosságszámmal kiegészítésre kerül.

 

2. §-hoz

 

Az Ötv. 9. §  (2) bekezdésének megfelelő pontosítás.

 

3. §-hoz

 

A 2010. október 14-i alakuló ülésén a képviselő-testület az SZMSZ-t módosító 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletének 7. §-ában úgy rendelkezett, hogy az SZMSZ alpolgármesterről rendelkező 41. § (1) bekezdésében az „alpolgármester/ek” szövegrész hatályát veszti és helyébe az „alpolgármester” szöveg lép, mert egy főállású alpolgármester megválasztására került sor. Emiatt indokolt a módosítása az SZMSZ azon rendelkezéseinek, ahol több alpolgármester szerepel a szövegben.

 

4. §-hoz

 

A hatályon kívül helyezésre, illetőleg módosításra kerülő szövegrészek okafogyottá váltak, mert a választókerületnek egy országgyűlési képviselője van.

 

5. §-hoz

 

Jogszabály változás alapján a közigazgatási hivatalok helyébe a megyei kormányhivatalok léptek, ezért szükséges az SZMSZ szövegében a megnevezések módosítása.

 

6. §-hoz

 

(1) bekezdéséhez:

 

Az SZMSZ 15. § 6) bekezdésének a) pontja első francia bekezdése tartalmazza, hogy a képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart. A második francia bekezdés a zárt ülés elrendelésének eseteit állapítja meg, amelyeknél az önkormányzat és az érintett érdekében teszi lehetővé a törvény a zárt ülés elrendelését. A zárt ülés elrendeléséről a képviselő-testület határozattal dönt, ami az SZMSZ 24. és 28. §-ai alapján  levezethető ugyan, de a könnyebb használhatóság érdekében indokolt a kiegészítés.

 

(3) bekezdéséhez:

 

A (6) bekezdés d) pontra módosuló c) pontja szó szerint idézi a Polgári Törvénykönyv 81. § (2) és (3) bekezdését. A jogszabályban a (2) bekezdés módosult, azt a rendeleten is át kell vezetni.

 

- 3 -

 

7. §-hoz

 

A rendelet 17. §-a a sürgősségi indítványról rendelkezik. Ez a rendelkezés bonyolult, nehezen értelmezhető, a gyakorlatban soha nem használt szabályokat tartalmaz.

A sürgősségi indítvány alkalmazására általában a meghívóban nem szereplő napirendek vonatkozásában kerül sor, ezekről döntenek soron kívül a képviselő-testületek azokon a településeken, ahol ilyen szabály van az SZMSZ-ükben.

Önkormányzatunknál ilyen esetekre azonban az a jól bevált gyakorlat, hogy a napirendek elfogadásakor a polgármester indítványára a Képviselő-testület dönt az írásos meghívóban nem szereplő előterjesztéseknek a napirendre való felvételéről, és egyben a napirendi sorszámukról, sorrendjükről. Az ettől való eltérésre okot nem látunk, ezért indokolt a 17. § hatályon kívül helyezése.

 

8. §-hoz

 

A 2011. február 17-i képviselő-testületi ülésen képviselői igényként merült fel a hozzászólások időtartamának behatárolása. A kérdés időtartamának meghatározása ezt követően szintén képviselői igényként merült fel.

 

9. §-hoz

 

A 2011. február 17-i képviselő-testületi ülésen képviselői igényként merült fel a televíziós közvetítés, a lakosság megfelelő tájékoztatása miatt a határozatok kihirdetésének újraszabályozása. A tervezet a lakosságot érintő határozatok esetében a határozat teljes terjedelemben való ismertetését írja elő. Az önkormányzat működésére vonatkozó határozatokra összefoglaló jellegű ismertetést szabályoz, mert azok sok esetben több oldalas, technikai jellegű módosításokat tartalmaznak, pl. alapító okiratok, szabályzatok stb.,  és felolvasásuk esetén sem lennének közérthetőek, mert rendszerint arról szólnak, hogy egyes rendelkezések, pontok helyébe, milyen új pontok kerülnek.

 

10. §-hoz

 

Az Ötv. 16. §-a 2011. január 1-től azzal az új szabállyal – (5) bekezdés – egészült ki, hogy a képviselő-testület normatív határozatát (közjogi szervezetszabályozó eszközök az önkormányzat által irányított szervek, valamint saját tevékenység, működés és szervezet, továbbá saját cselekvési programja vonatkozásában) a rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok szerint közzé kell tenni.

 

11. §-hoz

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnevezése az alakuló ülésen elhangzottaknak megfelelően kiegészül a „Turisztikai” szóval.

 

12. §-hoz

 

A 29/2009.(X.30.) ÖM rendelet mellékletét képező egységes irattári terv megváltoztatta a selejtezési határidőket. A bizottsági ülések hangfelvételei ismét a nem selejtezhető

 

- 4 -

 

kategóriába kerültek. Ennek a rögzítése nem szükséges az SZMSZ-ben, mert a mindenkor hatályos irattári terv szerint kell a selejtezésre vonatkozó szabályokat alkalmazni.

 

13. §

 

(1) és (4) bekezdéshez:

 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A főállású polgármester esetében létrejön a polgármester foglalkoztatási jogviszonya. A főállású polgármester munkáltatója a képviselő-testület, amely gyakorolja a polgármester tekintetében a munkáltatót megillető jogköröket.

A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterek munkaidejéről, szabadságáról, annak kiadásáról, illetve megváltásáról szóló jogszabályok nem tartalmaznak mindig egyértelmű rendelkezéseket. A Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal készített a képviselő-testületek számára egy szakmai anyagot, amely a fent említett kérdéskörökkel foglalkozik, amely tájékoztatásként beterjesztésre került a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére azzal, hogy az abban felvetett munkajogi előírások az SZMSZ módosítás során abba beépítésre kerülnek.

 

(2) bekezdéshez:

 

A bekezdésben meghatározásra kerül a polgármester fogadónapja, amelyen az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzájuk kérdéseikkel.

 

(3) bekezdéshez:

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) módosított - 2010. évi XC. törvény 52. §-ával - szabályai értelmében az önkormányzati költségvetési szervek gazdasági vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője gyakorolja. A „mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembevételével” szövegrész azért került a tervezetbe, mert a törvények e hatáskör bevezetése óta folyamatosan nem voltak egyértelműek, illetve egymásnak ellentmondtak. Az erre vonatkozó jelzések alapján állásfoglalások kiadására, illetve törvénymódosításra került sor, de az Áht. fenti szabályozása és pl. a közoktatási törvény szabályai között még most is ellenmondás lelhető fel.

 

14. §

 

(1) bekezdéshez: Az alpolgármester főállású, ezért a hatályon kívül helyezésre javasolt

rendelkezés okafogyottá vált.

 

(2) bekezdéshez:

 

A bekezdésben meghatározásra kerül az alpolgármester fogadónapja, amelyen az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzájuk kérdéseikkel.

 

 

- 5 -

 

15. §-hoz

 

A bizottsági elnökökkel történő egyeztetés 3 nap helyett 2 napra változik a postázást megelőzően, mert több esetben az egyeztetéseket többször kellett elvégezni, mivel a postázást megelőző 3 nap után még gyakran sor került újabb napirend betervezésére.

 

16. §-hoz

 

Átvezetésre kerül a Cigány Közösségi Ház hivatalos elnevezése.

 

17. §-hoz

 

Az önkormányzati újság megszűnt.

 

18. §-hoz

 

Jogszabályváltozás miatt vált szükségessé a módosítás.

 

19. §-hoz

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság neve és feladatköre kibővült a turisztikai feladatokkal, a tervezet 19. §-a ennek az átvezetése a bizottság feladat- és hatáskörében.

 

20. §-hoz

 

A rendelet 3. számú mellékletében felsorolt önszerveződő közösségek kiegészítését tartalmazza a megalakult Barcsi Polgárőr Egyesülettel.

 

21-30. §-okhoz

 

A fenti §-okban megnevezett rendeletekben a bizottsági és más névváltozások átvezetésére került sor.

 

31. §-hoz

 

A 31. § a rendeletek kötelező tartalmi elemeként a hatálybalépés időpontját szabályozza.