Ma 2021. március 05., péntek, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

82/ 463-176

 

1. sz. napirendi pont

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

JELENTÉS

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

 

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         több alkalommal Szakács Péterrel a BSC elnökével

-         Tarlós István tűzoltóparancsnokkal

-         Jeki Gabriellával a Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület elnökével

-         Lipics Istvánnal a Barcsi Gyógyfürdő vezetőjével

-         Schepp Zoltán pénzügyi tanácsadóval

-         Kovácsné Hornung Mónikával a Posta új, valamint nyugdíjba vonuló vezetőjével Cservölgyi Józsefnével

-         az OTP Bank képviselőivel

-         Mihalovics Gáborral a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése árgyú közbeszerzési eljárás tárgyában

-         Vekkeli Józsefnével és Veszner Ádámnével a nagyrendezvényekről

-         Torma Józseffel a Dráva Tours vezetőjével

-         Traxler Balázzsal a Rinya – Dráva Szövetséggel kapcsolatos kérdésekről

-         Golobics Károllyal a Valéria Security ügyvezeteőjével

-         Dr. Kisimre Lászlóval és Takács Józseffel a Járóbetegellátó Intézmények képviselőivel

-         Csutor Ferenccel a Vállalkozói Központ vezetőjével

-         Hőnyi Pállal a Hozam Kft. ügyvezetőjével a fejlesztésekkel kapcsolatos aktuális kérdésekről

-         A Kaffka Kft. képviselőivel

 

részt vett:

-         a fürdő garanciális bejárásán

-         Csokonyavisontai Borostyán Nyugdíjas Klub Hagyományőrző és színjátszó csoportjának farsangi műsorán

-         A Barcsi Horvát Kisebbségi Önkormányzat által rendezett Horvát Bálon

-         A közvilágítással kapcsolatos megbeszélésen

-         Marcaliban a "Négy kistérség - egy projekt" TÁMOP - 2.2.3-09/1-2009-0016 számú pályázat megbeszélésén

-         a szakszervezetekkel folytatott egyeztetésen

-         az Oktatási, Művelődési, Sport, Bizottság kihelyezett ülésén, ahol átadta a kistérségi pályázaton nyert sporteszközöket

-         a BNI intézményeinek befejezés előtti bejárásán

 

 

Köszöntőt mondtam a barcsi kistérségben megvalósuló TÁMOP 3.3.7-09/01-2009-0019 számú, „IPR ernyőprogram a barcsi kistérség általános iskoláiban, óvodáiban, középiskoláiban” program nyitórendezvényén.

 

A 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján a szükséges egyeztetéseket lefolytattam. Több alkalommal egyeztettem az önkormányzati intézmények vezetőivel, a tárgyalások során kialakult végszámok alapján került az egyes intézmények költségvetése kialakításra, és beépítésre a város 2011. évi költségvetésébe. Az Ámr. 36§ (3) bekezdésének megfelelően a rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztettük, s ennek megfelelően került a tervezet a bizottságok és a Képviselő-testület elé.

A városban működő reprezentatív szakszervezetek véleményét a Kjt. 6. § (3) bekezdése alapján megkértem a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetével kapcsolatban. A Pedagógusok Szakszervezete Városi Bizottsága, valamint a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Helyi Szervezete a tervezettel egyetértett, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Helyi Szervezete írásban rögzítette véleményét, melyet fénymásolatban mellékelek.

Fentieken túl tájékoztatást adtam a BNI és a Szivárvány EGYMI alkalmazotti közösségének a város és az intézmények 2011. évi költségvetés-tervezetével kapcsolatban.

 

 

Szabadságon volt február 28-án és március 1. és 2-án.

 

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         több alkalommal Szakács Péterrel a BSC elnökével

-         Schepp Zoltán pénzügyi tanácsadóval

-         Kovácsné Hornung Mónikával a Posta új, valamint nyugdíjba vonuló vezetőjével Cservölgyi Józsefnével

-         az OTP Bank képviselőivel

-         Vekkeli Józsefnével és Veszner Ádámnével a nagyrendezvényekről

részt vett:

-         az oktatási intézmények átvilágításával kapcsolatos tájékoztatón

-         a BNI kollektíváját érintő költségvetési tájékoztatón

-         forgalomtechnikai bejáráson

-         a fürdő garanciális bejárásán

-         közvilágítással kapcsolatos megbeszélésen

-         Somogy Megyei Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén

-         a BNI intézményeinek befejezés előtti bejárásán

-         a szakszervezetekkel folytatott egyeztetésen

-         a teremlabdarúgó bajnokság díjátadó ünnepségén a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Sportcsarnokában

-         a Városfejlesztési, Környezetvédelmi-,az Egészségügyi Szociálpolitikai-, az Oktatási, Művelődési, Sport kihelyezett és rendhagyó-, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi-, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

 

 

A HÍD Televíziónak a civil szervezetekről adtam interjút.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából a magam és a Képviselő-testület nevében köszöntöttem a hivatal hölgy dolgozóit.

A polgármesteri fogadónapokon a lakossági ügyfeleket fogadtam.

 

Barcs, 2011. március 11.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 177/2010. (VII.22.) sz. határozatával bruttó 652.500,-Ft vételáron jóváhagyta az 1831/27 hrsz.-ú ingatlan értékesítését Jeki Tibor és felesége, valamint dr. Cserti István és felesége részére. Az adásvételi szerződés és a szükséges földhivatali munkarészek elkészíttetése a vevők feladata, és azok költségeit is ők viselik.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a később elkészítendő adásvételi szerződések aláírására.

 

Az adásvételi szerződések aláírásra kerültek.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 239/2010. (XI.18.) sz. határozatával a KAPOS VOLÁN Zrt., a barcsi helyi buszközlekedés működési költségeinek alakulására vonatkozó beszámolóját elfogadta. A beszámoló szerint számított nyereség és tényleges nyereség közötti nyereségkülönbség pótlását, és veszteség kiegyenlítését, összesen 726 e Ft-ot számla alapján biztosítja, ezzel egyidőben intézkedik a kapott 297 e Ft állami normatív támogatás szolgáltató felé történő megtérítésére. A 2010. évi költségvetésben tervezett előirányzatból felszabaduló 774 e Ft-ot a 2010. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka keretére csoportosítja át.

 

Fenti összegeknek a KAPOS VOLÁN Zrt. részére történő átutalása, illetve a 774 e Ft átcsoportosítása megtörtént.

Barcs Város Képviselő-testülete 9/2011. (I.27.) sz. határozatával a Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára a teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célokat meghatározta.

 

A Képviselő-testület felhívta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a köztisztviselők személyre szóló teljesítménykövetelményét állapítsák meg, majd végezzék el a teljesítés értékelését.

A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek megállapítása, valamint szóbeli ismertetése megtörtént.

Barcs Város Képviselő-testülete a volt Pálfalui Iskola – Barcs, Bem u. 11. – épületét díjmentesen, határozatlan időre a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Kirendeltsége és a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Barcsi Csoportja részére, raktározás céljából 14/2011. (I.27.) sz. határozatával használatba adta, azzal, hogy kerüljenek feltüntetésre a használatba adási szerződésben a közmű óraállások, illetve a helyiségek alapterületei.

A használatba adási szerződés - amelyben feltüntetésre kerültek a közmű óraállások, illetve a helyiségek alapterületei - aláírásra került.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2011. (I.27.) sz. határozatával kezdeményezte Berkicsné dr. Petrics Magdolna Mária aljegyző-irodavezető részére 2011. évben Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata kitüntető cím adományozását az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II.27.) ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) 6.§ (1) bekezdése és 30. § (4) bekezdése alapján.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította és igazolta, hogy Berkicsné dr. Petrics Magdolna Mária aljegyző-irodavezető az ÖM rendelet 30. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek megfelel: közszolgálati jogviszonya 1973. április 1-je óta fennáll.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte Karvalics Ottó polgármestert, hogy a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata kitüntető cím adományozását kezdeményező jelen határozatot, Berkicsné dr. Petrics Magdolna Mária aljegyző-irodavezető rendkívüli teljesítményének bemutatását is tartalmazó kezdeményezést, valamint Berkicsné dr. Petrics Magdolna Mária aljegyző-irodavezetőnek az ÖM rendelet 25. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ÖM rendelet és az önkormányzati miniszter által adományozható elismerések adományozásának eljárási szabályairól, az állami kitüntetésre, tábornoki kinevezésre, valamint társminiszteri elismerésre való felterjesztés rendjéről szóló 5/2009. (III.6.) ÖM utasítás előírásainak megfelelően terjessze fel a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.

 

A kezdeményezés mellékleteivel együtt, az ÖM utasítás előírásainak megfelelően felterjesztésre került a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.

Barcs Város Képviselő-testülete „A barcsi kistérség, ezen belül Barcs Város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, valamint a munkaügyi szervezet átalakítási folyamata” című előterjesztést 36/2011. (II.17.) sz. határozatával elfogadta.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 37/2011. (II.17.) sz. határozatával a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák barcsi tagintézményeinek 2011. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezte:

a)      2011. június 30-ig minden tagintézmény nyitva tart.

 

b)     2011. július 01-től július 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:

7. sz. Tagóvoda (Barcs, Felszabadulás u. 2.)

 

a)      2011. augusztus 01-től augusztus 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:

4. sz. Tagóvoda (Barcs, Hársfa u. 21.)

 

2011. szeptember 1-től minden tagintézmény nyitva tart.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2011. (II.17.) sz. határozatával  jóváhagyta az előterjesztés mellékletét képező, a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) és Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.) között az önkormányzat tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

 

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása aláírásra került.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2011. (II.17.) sz. határozatával jóváhagyta a 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. sz. alatt található antenna árboc tulajdonjogának megszerzését 20.000.- Ft-ért, amit a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosít.

 

A 20.000.- Ft összeg átutalásra került a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 44/2011. (II.17.) sz. határozatával a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 45/2011. (II.17.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére egy személyt felvett.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 46/2011. (II.17.) sz. határozatával a Barcs, Széchenyi u. 11. I/4. sz. alatti 33,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. március 01-2011. július 31-ig szóló időre 233.- Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 46/2011. (II.17.) sz. határozatával a Barcs, Széchenyi u. 10. I/4. sz. alatti 80,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. március 01-2011. július 31-ig szóló időre 195.- Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 46/2011. (II.17.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. I/1. sz. alatti 41,9 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. március 01-2011. július 31-ig szóló időre 324.- Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

B a r c s, 2011. március 10.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 6 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

52-2/2011; 52-3/2011; 52-4/2011; 52-5/2011; 52-6/2011; 52-7/2011.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

Az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság 6/2011.(II.8.) számú Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsági határozatával felkérte a BNI Deák Ferenc Általános Iskolát a 2011. évi március 15-i városi ünnepség megtartására. Az intézmény biztosítsa a műsort és az ünnepség szónokát, valamint tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a rendezvény minél látványosabb legyen. Lehetőség szerint a Polgárőr Egyesület lovas szekcióját keressék meg, annak érdekében, hogy két lovassal, huszár egyenruhában az ünnepség utáni fáklyás felvonulásra a résztvevők felvezetése megtörténhessen.

Az ünnepség megszervezésére – a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és a Polgármesteri Hivatal közreműködésével - 2011. március 15-én 16 órakor, a Testvérvárosok terén, a zenepodeszten kerül sor. Az ünnepséget fáklyás felvonulás, majd a Szabadidő központban levő ’48-as Emlékműnél koszorúzás követi. Eső esetén az ünnepségre a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Sportcsarnokában kerül sor.

Az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság 7/2011. (II.8.) számú Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsági határozatával Barcs Város Sportdíjai eddigi kategóriáit kiegészítve, „Legaktívabb diák sportoló” kategóriát hozott létre.

Az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság Barcs Város 2010. évi sportdíjait az alábbi személyeknek ítélte oda:

 

„Barcs Város Legeredményesebb Női Sportolója” kategóriában:

Radics Tamarának, a BVSE Cselgáncs Szakosztálya sportolójának,

 

„Barcs Város Legeredményesebb Férfi Sportolója” kategóriában:

Sebestyén Tamásnak, a BVSE Atlétika, Erőemelés Szakosztálya sportolójának,

 

„Barcs Város Legeredményesebb Diák Sportolója”leány kategóriában:

Gyurás Fanninak, a BVSE Karate Szakosztálya sportolójának

„Barcs Város Legeredményesebb Diák Sportolója” fiú kategóriában:

Gál Benjaminnak, a BVSE Úszó Szakosztálya sportolójának

 

„Barcs Város Legeredményesebb Szakembere” kategóriában:

Erdős Zoltánnak, a BVSE Karate Szakosztálya edzőjének

Barcs Város „Legaktívabb diák sportoló” kategóriában:

Nagy Lilinek, a BVSE Triatlon Szakosztálya sportolójának

 

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság 14/2011. (II.08.) számú Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsági határozatával egy személy lakásbérleti kérelmét elutasította.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 27/2011. /II.09./ sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsági határozatával egy személy lakásbérleti kérelmét elutasította.

 

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 8/2011. (II.28.) STÖ sz. határozatával a Nőnapi rendezvényre 100.000.- Ft-ot elkülönített saját pénzeszköze terhére.

 

 

 

B a r c s, 2011. március 10.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.