Ma 2021. január 23., szombat, Zelma és Rajmund napja van. Holnap Timót napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46

Pf.:62. Tel: 462-459

 

 

 

…….. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Termőföld felajánlás elfogadásáról döntés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15 –i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Baracsiné Asztalos Zsuzsanna barcsi lakos megkereste a Hivatalban Racsek József alpolgármester urat, azzal, hogy hasznosítási kötelezettség teljesítésére szólította fel a Földhivatal. Nevezett tulajdonát képezi a barcsi 0479/4 hrsz alatt nyilvántartott 3 ha 6731 m2 nagyságú, 45,91 ak. értékű, szántó művelési ágú földrészletben 1/6-od osztatlan tulajdoni illetőség. A terület műveléséről gondoskodni nem tud, ezért úgy döntött, hogy a tulajdonrészét felajánlja, és az önkormányzatnak ajándékozza.

Időközben  Matusek Ferencné barcsi lakos és Asztalos Ferenc pécsi lakos is, akik egyenként ugyanekkora nagyságú tulajdoni illetőséggel rendelkeznek az ingatlanban, úgy döntöttek, hogy a tulajdonrészüket ajándékozás jogcímen felajánlják az önkormányzatnak.

 

Az ajándékozás elfogadásának nincs jogszabályi akadálya.

 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése lehetőséget ad termőföld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén az önkormányzat javára történő  átruházására.

A rendelkezés szerint:

Termőföld tulajdonjogát ajándékozás jogcímén – a 6. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – közeli hozzátartozók (Ptk. 685. § b) pont), továbbá közalapítvány, önkormányzat és a Magyar Állam javára lehet átruházni.”

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az „Ingatlan tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.” A (3) bekezdés rendelkezése szerint „Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan vagyon, melynek ismert terhei elérik vagy meghaladják a vagyon értékét.

 

Az ajándékozók az erre irányuló ajándékozási szerződést - melyben nyilatkoztak  a tulajdoni illetőségük per, igény és tehermentességéről - aláírták. A TAKARNET-ről lekért tulajdoni lap terheket nem tartalmaz.

 

Az ajándékozók által már aláírásra került ajándékozási szerződés tekintettel arra, hogy az ajándékozók teljes személyes adatait is (születési adatok, anyja neve, személyi szám, személyi igazolvány szám)  tartalmazza - figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény rendelkezéseire – nem kerül kiküldésre. Az ajándékozási szerződés megtekinthető a Polgármesteri Hivatal igazgatási irodáján.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön az ingatlan felajánlás elfogadásáról.

 

Barcs, 2010. december 02.

Tisztelettel:

 

Karvalics Ottó

Polgármester

 

 

 

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Asztalos Ferenc pécsi lakos, valamint Baracsiné Asztalos Zsuzsanna és Matusek Ferencné barcsi lakosok  ajándékozás jogcímén térítésmentesen történő tehermentes termőföld felajánlását – a barcsi 0479/4 hrsz alatt nyilvántartott 3 ha 6731 m2 térmértékű, 45,91 ak. értékű szántó művelési ágú földrészletben lévő 1/6-od – 1/6-od  - 1/6-od osztatlan tulajdoni illetőségükre vonatkozóan - köszönettel elfogadja

A Képviselő-testület az ajándékozási szerződés megkötését jóváhagyja, a jogügylethez hozzájárul, továbbá felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ajándékozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. december 02.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző