Ma 2020. december 05., szombat, Vilma napja van. Holnap Miklós napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf. 62., Tel.: 82/ 463-176

 

 

 

 

 

…….. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének      megállapításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:  Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. ÉVI

MUNKATERVÉNEK TERVEZETE

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) havonta egyszer – minden hónap 3. csütörtökén – ülésezik, kivétel a január és a július hónapok, amikor a hónap 4. csütörtökén.

 

A képviselő-testület augusztus hónapban rendes ülést nem tart.

 

A képviselő-testület ülései 9 órakor kezdődnek.

Az ülések nyilvánosak.

Az ülés helye: Barcs Város Önkormányzatának tanácskozó terme

 

A testület minden ülésén 1-es számú napirendként tárgyalja:

- a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót,

- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,

- az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót,

- az előző ülésen elhangzott interpellációkra, kérdésekre, felszólalásokra adott válaszokról szóló beszámolót, ha nem került sor azonnali válaszadásra az előző ülésen.

 

A képviselő-testület üléseire tervezni kell az interpellációk, kérdések, felszólalások című napirendet.

 

A képviselő-testület üléseire rendszeresen meg kell hívni:

 

a./  -     a települési képviselőket,

 

b./ tanácskozási joggal:

-         a címzetes főjegyzőt,

-         a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,

-         a választókerület országgyűlési képviselőjét,

-         a kistérségi tiszti főorvost,

-         a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatóját,

-         a Horvát Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,

-         a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,

-         a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,

-         a DDRMK Barcsi Kirendeltségének vezetőjét azon ülésekre, melyeken napirendként szerepel a foglalkoztatás, új munkahelyek létrehozásának lehetősége, szándéka, illetve az adott téma kapcsolata a munkaerőpiaccal.

 

 

A képviselő-testület üléseire – tanácskozási joggal – eseti jelleggel meg kell hívni:

 

-         a polgármester rendelkezése alapján, a bizottságok elnökei javaslatainak figyelembevételével meghívandó személyeket,

-         a napirend szerint illetékes önkormányzati intézmény vezetőjét,

-         a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét,

-         a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét,

-         az előterjesztő javaslata alapján azt a személyt, illetve annak a szervezetnek a vezetőjét, akinek a jelenléte a napirend tárgyalásánál szükséges,

-         a bizottságok, településrészi önkormányzatok nem képviselő-testületi tagjait,

-         az egyes napirendi pontok előadóit.

 

 

A képviselő-testület üléseire tanácskozási jog nélküli meghívót és - zárt ülések kivételével - előterjesztést kapnak:

- a helyi média képviselői

- a városi könyvtár.

 

 

A lakosság önszerveződő közösségei, a helyi pártok, a lakosság:

-     a képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és napirendjeiről a hirdetőtáblákról, a helyi médiából és a város honlapjáról értesülnek,

-     az előterjesztéseket megtekinthetik a város honlapján, a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Könyvtárban, kérésükre 1-1 példány átadásra kerül.

 

 

 

 

2011. január 27.

1./          A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és  finanszírozási tervének jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./          Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők részére a 2011. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célok

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2011. február 17.

 

 

1./       Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról

Előadó: Dr. Cserti István kapitányságvezető

 

2./  A barcsi kistérség, ezen belül Barcs Város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, valamint a munkaügyi szervezet átalakítási folyamata

Előadó: Vucseta Balázs kirendeltség-vezető

 

3./       Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

4./     Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek helyzetének áttekintése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2011. március 17.

 

 

1./       Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./       Barcs Város Önkormányzata 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

3./      Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./      A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./          A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata

Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

2011. április 21.

1./     Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./  Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos

 

3./       Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési jelentése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

4./  Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2011. május 19.

 

 

1./       Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról

Előadó: Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató

 

2./       A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása

Előadó: Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató

 

3./       „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Lipics István ügyvezető igazgató

 

4./  Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága pénzügyi ellenőrzése során tapasztaltak értékelése, elfogadása

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

5./        Pályázati felhívás kiírása a Dráva Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./    Tájékoztató a geotermikus energia többcélú felhasználásának lehetőségeiről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2011. június 16.

 

 

1./        A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása

Előadó: Kincsei János igazgató

 

2./       A 2011/2012. tanévben az oktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis,  kollégiumi csoportok engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./          Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tevékenységéről

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

 

4./        Kivonat Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága ellenőrzési jelentéséből

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

5./        Tájékoztató Barcs Város sportéletéről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

6./          Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2011. július 28.

 

 

1./ Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

 

2./ Tájékoztató Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről

Előadó: a szervezetek képviselője

 

 

2011. szeptember 15.

 

 

1./      Beszámoló a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről

Előadó: Kincsei János, a BNI igazgatója

2./        Beszámoló a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tevékenységéről

Előadó: Szemere Márta, a Szivárvány EGYMI igazgatója

 

3./       Tájékoztató az Önkormányzat 2011. első félévi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./       Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

5./     Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2011. október 20.

1./      A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./     A 2012. évi kiemelt célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítményszint felméréséhez

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

3./      A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési terve

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

2011. november 17.

1./         Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények tevékenységéről

Előadó: Dr. Kisimre László igazgató

 

2./          Kivonat Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények ellenőrzési jelentéséből

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

3./          A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapítása

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

4./          Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./        Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./       Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

7./     Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

8./        A Dráva Múzeum igazgatójának öt éves vezetői megbízása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2011. december 15.

1./       Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről, és az alkalmazás tapasztalatairól

Előadó: a szolgáltató képviselője

2./       A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzés alapján történő megállapítása

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

3./       A települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./        A barcsi helyi autóbuszjárat 2012. évi működési költségei és a szükséges önkormányzati támogatás

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./        A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

6./       Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

7./       A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./      Tájékoztató a 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról

Előadó: a szolgáltató képviselője

9./        A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2011. évi tapasztalatai

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

10./  A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

11./      Beszámoló a Barcsi Szociális Központ tevékenységéről

Előadó: Varga Ilona intézményvezető

12./      Kivonat a Barcsi Szociális Központ ellenőrzési jelentéséből

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző

 

13./   Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

14./    A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

15./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

B a r c s, 2010. december 03.

Karvalics Ottó polgármester

A 2011. évi munkatervhez 6 válasz érkezett, ebből 4 válasz tartalmaz javaslatot, és 2 válaszadó jelezte, hogy javaslattételi jogával nem kíván élni.

 

A javaslatok a tervezet mellékletét képezik.

 

-     Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága parancsnokától, Tarlós Istvántól kettő javaslat érkezett. A „ 2012. évi kiemelt célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítményszint felméréséhez” című napirend a tervezetben az október 20-i ülés 2. számú napirendi pontja; a Tűzoltóság pénzügyi ellenőrzése során tapasztaltak értékelése, elfogadása a 2010. május 19-i ülés 4. számú napirendi pontja.

 

-         Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos javaslata: „Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről” - a tervezetben az április 21-i ülés 2. számú napirendi pontja.

 

-   A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltségének vezetője, Vucseta Balázs „A barcsi kistérség, ezen belül Barcs város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, valamint a munkaügyi szervezet átalakítási folyama” által javasolt napirend a 2010. február 17-i ülés 2. számú napirendi pontja.

 

-         Ander István képviselő 28 napirendi javaslatot fogalmazott meg levelében, melyek közül az alábbiak kerültek beépítésre a tervezetbe:

 

  • Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek helyzetének áttekintése: a 2011.  február 17-i ülés 4. számú napirendi pontja (a javaslat 10. pontjához kapcsolódóan)
  • Tájékoztató a geotermikus energia többcélú felhasználásának lehetőségeiről: a 2011.  május 19-i ülés 6. számú napirendi pontja (a javaslat 7. és 8. pontjához kapcsolódóan)
  • Tájékoztató Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről: a 2011. július 28-i ülés 2. számú napirendi pontja (a javaslat 15. pontjához kapcsolódóan)
  • Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről: a 2011. szeptember 15-i ülés 5. számú napirendi pontja (a javaslat 2. pontjához kapcsolódóan)

 

 

A javaslatok közül nem lettek figyelembe véve az alábbiak:

-         Ander István képviselő javaslatai, kivéve a 2., 7., 8., 10. és a 15. számú javaslatokat, mivel a többi pont vagy nem munkatervi témákat érint vagy tartalmazzák más munkatervi napirendek az adott javaslatot. Több téma nem a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, illetve néhány esetben nem lehet előre meghatározni a napirend tárgyalásának konkrét időpontját.

A bizottsági elnökökkel megtörtént a munkaterv-tervezet egyeztetése. Az egyeztetésen javasolt módosítások beépítésre kerültek a tervezetbe, a bizottsági elnökök a jelen előterjesztés szerinti tartalommal egyetértettek azzal.

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 2011. évi munkatervét.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

 

Barcs, 2010. december 03.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző