Ma 2020. december 03., csütörtök, Ferenc napja van. Holnap Borbála és Barbara napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

                                                                                                          ………. sz. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosításáról

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. december 15-i ülésére

A város közigazgatási területén végezhető hulladékkezelési közszolgáltatás szabályait Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló 11/2004. (III. 26.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg, a közszolgáltatási feladatokat pedig az Önkormányzat és a Közszolgáltató között jelenleg is érvényben lévő közszolgáltatási szerződés szabályozza. A helyi önkormányzati rendelet 17. §-a rendelkezik a hulladékkezelési közszolgáltatás díjáról. A hivatkozott jogszabályi előírás (4) bekezdése 2010 évre határozza meg a lakosság által fizetendő konkrét díj összegét.

A BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (7632 Pécs, Siklósi u. 52.) határidőre megküldte a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól szóló tájékoztatást. Ennek értelmében a Kft. vállalja, hogy 2010. évre továbbra is a 2009. évre megállapított díjtételek alapján, a jelenleg kialakult - 2010. évi - feltételrendszerrel szolgáltat. Ennek átvezetése – az évszám módosításával - szükséges a Rendeletben is.

Fentiek indokolják a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet-tervezetet fogadja el.

Barcs, 2010. december 01.

 

                                                                                                         

                                                                                              Karvalics Ottó

                                                                                               polgármester

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2010. (…...) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről,

a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

11/2004. (III.26.) számú rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet 17. § (4) bekezdésében a „2010. évben” szövegrész helyébe a „2011. évben” szöveg lép.

2. §

 

Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Barcs, 2010. december 15.

       Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                Karvalics Ottó

                címzetes főjegyző                                                              polgármester