Ma 2021. március 08., hétfő, Zoltán napja van. Holnap Franciska és Fanni napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 462 459.

                                                                                                                       …… . sz. napirend

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, azok mérséklésének és megvonásának szabályairól szóló 5/2004.(II.6.) rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2010. november 18-i ülésére.

Barcs Város Képviselő-testülete az 5/2004.(II.6.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a képviselők, tanácsnokok és bizottsági tagok tiszteletdíját.

A 2. § (1) bekezdésében az 1,3 szorzószámot fogadta el a havi alapdíj megállapításához, ami a 38.650.-Ft-os illetményalappal havi 50.245.-Ft.

A (2) bekezdés értelmében a képviselő bizottsági elnököt, településrészi önkormányzat vezetőjét, a tanácsnokot az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíj további 90 %-a illeti meg, összesen havi 95.466.-Ft.

A (3) bekezdés értelmében a képviselőt bizottsági tagságáért – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felül az alapdíj 45 %-a illeti meg, összesen havi 72.856.-Ft.

A (4) bekezdés kimondja, hogy a bizottság nem képviselő tagját, a részönkormányzati tagot – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 45 %-a, havi 22.611.-Ft tiszteletdíj illeti meg.

Fentiek alapján a tiszteletdíj havi összege összesen 1.843.989.-Ft a munkaadói járulékok nélkül.

Törvénymódosítás miatt Barcs városban a képviselő-testületi tagok száma a korábbi ciklushoz képest 6 fővel csökkent.

Az alakuló ülésen Barcs Város Képviselő-testülete csökkentette a bizottságok és bizottsági tagok számát. Hat bizottság helyett öt bizottságot hozott létre, a bizottsági tagok száma pedig bizottságonként 7 főről 5 főre, összesen 12 fővel csökkent.

A képviselői és a bizottsági létszámban bekövetkezett csökkenés miatt megnövekedett többletterhek alapján indokoltnak tartom a tiszteletdíjak emelését úgy, hogy a 2010. évi költségvetésbe betervezett időarányos bértömegen belül maradva, a létszámok csökkenéséből eredő maradvány felhasználásával javaslom emelni a tiszteletdíjakat a szorzószám növelésével.

A fent említett 1.843.989.-Ft-ból levonásra került az alpolgármesteri illetmény korábbi tiszteletdíjhoz viszonyított növekménye, valamint a költségtérítése, így a főállású alpolgármester megválasztása nem jelent többletterhet a városnak.

A hatályos rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt 1,3-szoros szorzószám 1,6-szoros szorzószámra való módosítását javaslom, és ezzel a 2010. évi bértömeg időarányos részének változatlanul hagyásával a képviselői alapdíj 38.650 x 1,6 = 61.840.-Ft-ra módosul 50.245.-Ft-ról.

A (2) bekezdés szerinti tanácsnoki díj 95.466.-Ft-ról a 61.840.-Ft alapdíj + annak 90 %-a, 55.655.-Ft = 117.495.-Ft-ra módosul.

A (3) bekezdés szerinti képviselői bizottsági tagsági díj 72.856.-Ft-ról a 61.840.-Ft alapdíj + annak 45 %-a, 27.830.-Ft = 89.670.-Ft-ra módosul.

A (4) bekezdés szerinti nem képviselő bizottsági tagsági és részönkormányzati tagsági díj 22.611.-Ft-ról a 61.840.-Ft 45 %-ának megfelelően 27.830.-Ft-ra módosul.

A 117.495.-Ft-os tiszteletdíj a hat fő tanácsnokot, a 89.670.-Ft tiszteletdíj a négy fő képviselő bizottsági tagot, a 27.830.-Ft tiszteletdíj a tíz fő nem képviselő bizottsági tagot és a négy fő részönkormányzati tagot illeti meg.

- 2 -

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét, fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.

Barcs, 2010. november 4.

                                                                                                                           Karvalics Ottó

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

……/2010./……../

 

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, azok mérséklésének és

 

megvonásának szabályairól szóló 5/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 5/2004.(II.6.) rendelet 2. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. § lép:

2. § (1) Az önkormányzati képviselő - a polgármester és az alpolgármester kivételével - havi    

           tiszteletdíja (továbbiakban: alapdíj) a köztisztviselői illetményalap 1,6-szorosa,

           38.650 x 1,6 = 61.840.-Ft.

       (2) A képviselő bizottsági elnököt, településrészi önkormányzat (továbbiakban:

           részönkormányzat) vezetőjét, tanácsnokot az (1) bekezdés szerinti alapdíjon felül -

           több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90 %-a, további havi 61.840 x

           0,9 = 55.655.-Ft tiszteletdíj illeti meg, összesen havi 117.495.-Ft.

     (3) A képviselőt bizottsági tagságáért az (1) bekezdés szerinti alapdíjon felül - több

           tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45 %-a, további havi 61.840 x 0,45

           = 27.830.-Ft tiszteletdíj illeti meg, összesen havi 89.670.-Ft.

     /4/ A nem képviselő bizottsági, részönkormányzati tagot - több bizottsági tagság esetén is -      

         az (1) bekezdés szerinti alapdíj 45 %-a, havi 61.840 x 0,45 = 27.830.-Ft tiszteletdíj illeti

         meg.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de az 1. §-ban megállapított díjakat 2010.

     október 3-tól kell alkalmazni.

- 2 -

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők

     tiszteletdíjáról, juttatásáról, azok mérséklésének és megvonásának szabályairól szóló    

     5/2004.(II.6.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2008.(II.12.) önkormányzati rendelet.

Barcs, 2010. november 18.

Karvalics Ottó                                                               Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                   címzetes főjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános indokolás

 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 15. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és 10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén a 2,2 szorzószám szorzatát.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 71. §-a kimondja, hogy a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerinti illetményalap 2010. évben 38.650.-Ft.

Barcs Város Képviselő-testülete fentiek alapján az 5/2004.(II.6.) önkormányzati rendeletében szabályozta a képviselők, tanácsnokok és bizottsági tagok tiszteletdíját 1,3 szorzószám alkalmazásával.

A képviselői létszám csökkenése miatt megnövekedett többletterhek alapján indokolt a tiszteletdíj emelése 1,3 szorzó helyett 1,6 szorzó alkalmazásával, belül maradva ezzel Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésébe betervezett időarányos bértömegen.

Részletes indokolás

 

1. §-hoz

A Pttv. általános indokolásban hivatkozott 15. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tervezet 1. §-a tartalmazza számszerűsítve a 2010. évi illetményalap és az 1,6-os szorzószám szerinti alapdíjat, a tanácsnokok esetében az alapdíj 90 %-val, képviselő bizottsági tagok esetében az alapdíj 45 %-val megemelt tiszteletdíj összegét, valamint a nem képviselő bizottsági tagok és részönkormányzati tagok vonatkozásában az alapdíj 45 %-ának megfelelő összegű tiszteletdíjat.

2. §-hoz

A tervezet 2. §-a a hatályba léptetésről rendelkezik azzal a kitétellel, hogy az 1. § szerinti tiszteletdíjakat 2010. október 3-tól kell alkalmazni.

Továbbá rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, azok mérséklésének és megvonásának szabályairól szóló 5/2004.(II.6.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2008.(II.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, mert ez a rendelet is csak a 2. § módosítására tartalmaz rendelkezéseket, amelyeknek helyébe jelen tervezet 1. §-a lép, így annak hatályban tartása a továbbiakban nem indokolt.