Ma 2020. december 04., péntek, Borbála és Barbara napja van. Holnap Vilma napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon:  82/462-459 

                                                                                               ........... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet

módosításáról

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. november 18-i ülésére

 

 

Az államháztartásról szóló törvény alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2010. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

 

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

- Érettségi- és szakmai vizsgák lebonyolítása                                         845 eFt

- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása                             625 eFt

- Alapfokú művészetoktatás támogatása                                               1.960 eFt

- Prémiumévek program-munkáltatói ktg-ek támogatása                            440 eFt

- Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása                       600 eFt

- Feladatalapú tám. Cigány Kiss. Önk.:                                                        80 eFt   

- Feladatalapú tám. Horvát Kiss. Önk.:                                                      199 eFt

- Feladatalapú tám. Német Kiss. Önk.:                                                      128 eFt

- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása                                     74 eFt

 

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 1.5 millió Ft.:

- Boróka Táncegyüttes részére-útiköltség tám.                                    5 eFt   

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetést érintő döntései:

 

- 14/2010. (09.01.) számú határozatában a Német Kisebbségi Önkormányzat 332 eFt-ot biztosít a Hagyományörző Egyesület részére (hangszerekre) a 2009. évi maradványuk terhére.

 

Településrészi Önkormányzatok döntései, melyek a 2010. évi költségvetést módosítják:

 

Drávaszentesi településrészi Önkormányzat:      

 

- 10/2010. (IX.8.) számú határozatában a drávaszentesi központi játszótérnél beszakadt kút javítási munkálataira 40 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.

 

Somogytarnóca településrészi Önkormányzat:                              

- 14/2010. (VII.20.) számú határozata alapján a 2010. évi falunapra 172 eFt-ot hagyott jóvá a saját pénzeszköze terhére.

- 15/2010. (VII.20.) számú határozata értelmében 40 eFt kifizetését fogadta el a SATELIT FC részére saját pénzeszközéből.          

- 16/2010. (IX.14.) számú határozatában a 2010. évi falunapi programokra további 400.-Ft kifizetését hagyta jóvá saját pénzeszköze terhére.

 

 

 

 

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei:

 

- A BNI-Szivárvány EGYMI kérelme alapján a dologi kiadásainak előirányzatát 2.582 eFt-tal növeli, ezzel egyidejűleg a személyi juttatásokat 2.035 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 547 eFt-tal csökkenti.

 

 

A céltartalék alakulását befolyásolta:

-         a településrészi önkormányzatok döntései

-         a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.

 

Félév végéig módosított céltartalék:                                                               245.461 eFt

Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:                                   257 eFt

A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege (az I. félévi lebontások figyelembevételével):                                                                                                                                                  245.204 eFt

 

 

Az általános gazdálkodási tartalék alakulása:

 

Félév végéig módosított általános gazdálkodási tartalék:                                     24.089 eFt

(Tartalékot növelő, illetve csökkentő tételek nem voltak a III. negyedévben)                                 

A módosított általános gazdálkodási tartalék a III. negyedév végén:       24.089 eFt

(Általános gazdálkodási tartalék=23.921 eFt + a kisebbségi önkormányzatok általános gazdálkodási tartaléka=168 eFt.)

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Barcs, 2010. november 4.

Karvalics Ottó

             polgármester

Barcs Város Önkormányzata Képviselő testületének

………./2010. (………) rendelete az

Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító

5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét   6.611.525 e Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét 3.891.379 e Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét   2.720.146 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását     7.124.330 e Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását 4.259.652 e Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                           1.855.502 e Ft,

- közcélú munkabér                                         224.369 e Ft, 

- munkaadókat terhelő járulékok                    491.600 e Ft,

- közcélú munkabér járulékai                             30.293 e Ft,

- dologi jellegű kiadások                               1.162.107 e Ft,

- közcélú fogl. dologi kiadása                              14.928 e Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                           19.257 e Ft,

- speciális célú támogatások                             434.099 e Ft,

- kisebbségi önkormányzatok tartaléka                   168 e Ft,

- általános gazdálkodási tartalék                       23.921 e Ft,

- céltartalék működésre                                         3.408 e Ft.

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását       2.864.678 e Ft-ban,

         - beruházások előirányzata:                 1.245.076 e Ft,

- felújítások előirányzata:                    1.354.733 e Ft,

- egyéb kiadások, támogatások előirányzata:   23.073 e Ft,

- felhalmozási céltartalék                                   241.796 eFt.

 

c) költségvetési hiányát 512.805 e Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát 368.273 e Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetés hiányát 144.532 eFt-ban,

 

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 42.081 e Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát    

             25.665 e Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

                 17.214 e Ft-ban,

 

e) finanszírozási célú műveletek bevételét 693.366 e Ft-ban,

ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 351.059 e Ft-ban,

eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 342.307 e Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 223.440 e Ft-ban,

fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 223.440 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

2. §

 

A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi

a) általános tartalékát   23.921 eFt-tal,

b) működési céltartalékát 3.408 eFt-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 241.796 eFt-tal,

       ca) felújítási céltartalékát 0 eFt-tal,

       cb) beruházási céltartalékát 241.796 eFt-tal

hagyja jóvá.

3. §

 

A rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 690.450 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.

A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 600.000 eFt (2011. jan. 1-ig, 2011. jan. 1-től 540.000 eFt).

4. §

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

5. §

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. §

 

  1. (1)A rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép.
  2. (2)A rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép.
  3. (3)A rendelet 2/c. melléklete helyébe a 2/c. melléklet lép.
  4. (4)A rendelet kiegészül a 2/d. melléklettel.

7. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. §

 

(1) A rendelet 6/a. melléklete helyébe a 6/a. melléklet lép.

(2) A rendelet 6/b. melléklete helyébe a 6/b. melléklet lép.

(3) A rendelet 6/c. melléklete helyébe a 6/c. melléklet lép.

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Barcs, 2010. november 18.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina                                     Karvalics Ottó

               címzetes főjegyző                                               polgármester

 

 

- mellékletek