Ma 2020. december 04., péntek, Borbála és Barbara napja van. Holnap Vilma napja lesz.

Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat

V e z e t ő j é t ő l

 

 

 

                                                                                             

           

 

                                                                                              ..… sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

 

 

a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. szeptember 16-i ülésére

Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről

 

 

A településrészi önkormányzat működésének rendjét, feladat- és hatáskörét, valamint gazdálkodását a településrészi önkormányzat működésének rendjéről, feladat- és hatásköréről, valamint gazdálkodásáról szóló 14/1995. (V.26.) számú önkormányzati rendelet szabályozza.

A településrészi önkormányzat 3 fővel tevékenykedik. Tagjai: Molnár Attila, a részönkormányzat vezetője, Légrádi Frigyesné és Porga Sándor.

A településrészi önkormányzat által ellátandó feladatok:

 

-     Képviseli és védi a településrész és az ott lakók érdekeit,

-     Szükség szerint lakossági fórumot hívhat össze,

-     Megvitatja a képviselő-testület éves költségvetésének a településrészt érintő tervezetét,

-     Közreműködik azoknak a településrészi fórumoknak a szervezésében, melyek megtartását a városi önkormányzat vagy szervei kezdeményezik,

-     Megvitathat minden olyan önkormányzati feladat-és hatáskörébe tartozó kérdést, mely a települést érinti,

-     Kezdeményezheti bármely ügynek a képviselő-testület vagy illetékes bizottsága által történő megtárgyalását. E kezdeményezés a bizottságra nézve kötelező,

-     Előkészíti a képviselő-testület településrészt érintő döntéseit, szervezi és ellenőrzi e döntések végrehajtását.

Fenti feladatoknak eleget tettünk. A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat a 2008. október 1. és 2010. augusztus 31. között eltelt időszakban 20 alkalommal ülésezett. Összesen 40 előterjesztést tárgyalt meg, és 34 határozatot hozott. Valamennyi ülés határozatképes volt. A részönkormányzat megtárgyalta az önkormányzati ülésre tervezett, településrésszel összefüggő napirendi pontokat.

A részönkormányzat korábban meghatározott, mára már változó munkarendben dolgozik. Az elfogadott költségvetés ismeretében meghatározzuk az éves betervezett programokat, a szervezési feladatokat. Erre a megbeszélésre minden alkalommal meghívjuk a településen működő civil szervezetek vezetőit, illetve képviselőit. Itt lehetőségük van tájékoztatást adni az elmúlt évről, valamint az aktuális évi terveikről. Az így összeállított tervet az év folyamán igyekszünk közösen megvalósítani.

Minden évben megrendezésre kerülnek az alábbi programok:

-     Nőnapi rendezvény,

-     Májusfa állítás,

-     Hősök napi koszorúzás,

-     Gyermeknap

-     Falunap,

-     Szüreti felvonulás és

-     Télapó ünnepség.

A településrészen Drávaszentesi Polgárőr Egyesület, Drávaszentesi Nyugdíjas Klub, Drávaszentesért Egyesület, illetve Lányok, Asszonyok Klub működik.

Gazdálkodásunkra az erős takarékosság jellemző. Igyekszünk minél több támogatót bevonni a település életébe. A fel nem használt pénzeszközök a következő évre kerülnek átcsoportosításra.

A buszmegálló felújításra került Drávaszentesen; járdajavítási és a faluház felújításával kapcsolatos munkálatok történtek az elmúlt időszakban.

A településrészen Gonda Gabriella művelődésszervező látja el a művelődésszervezői feladatokat. A könyvtár állománya bővült, a részönkormányzat könyvvásárlásra támogatást biztosított. Beszerzésre került egy számítógép, amely segítségével az internet-hozzáférési lehetőség biztosított a településrészen.

A Polgármesteri Hivatal dolgozóitól munkánk elvégzéséhez a szükséges támogatást megkapjuk, a város intézményeivel a kapcsolatunk jó.

Szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a segítségét és támogatását, amellyel a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéhez hozzájárulnak.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

Barcs, 2010. szeptember 1.

                                                                                                          Molnár Attila

                                                                                             a részönkormányzat vezetője

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős:       Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

Határidő:   2010. szeptember 30.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

 

Barcs, 2010. szeptember 1.

 

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző