Ma 2022. január 24., hétfő, Timót napja van. Holnap Pál napja lesz.

Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat

V e z e t ő j é t ő l

 

 

 

                                                                                             

           

 

                                                                                              .… sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

 

 

a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. szeptember 16-i ülésére

Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről

 

 

     A településrészi önkormányzat működésének rendjét, feladat- és hatáskörét, valamint gazdálkodását a településrészi önkormányzat működésének rendjéről, feladat- és hatásköréről, valamint gazdálkodásáról szóló 14/1995. (V.26.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A beszámoló e rendeletben foglaltak alapján készült.

A településrészi önkormányzat 3 fővel működik, tagjai: Horváth József, a részönkormányzat vezetője, Otárticsné Hosszú Melinda és Gyenis Jánosné. A településrész problémái elintézésekor minden tag egyenlően illetékes azzal, hogy az intézkedést vagy problémát utólagosan ismertetik egymással.

 

A településrészi önkormányzat által ellátandó feladatok:

 

 

-     Képviseli és védi a településrész és az ott lakók érdekeit,

-     Szükség szerint lakossági fórumot hívhat össze,

-     Közreműködik azoknak a településrészi fórumoknak a szervezésében, melyek megtartását a városi önkormányzat vagy szervei kezdeményezik,

-     Megvitatja a képviselő-testület éves költségvetésének a településrészt érintő tervezetét,

-     Megvitathat minden olyan önkormányzati feladat-és hatáskörébe tartozó kérdést, mely a települést érinti,

-     Kezdeményezheti bármely ügynek a képviselő-testület vagy illetékes bizottsága által történő megtárgyalását. E kezdeményezés a bizottságra nézve kötelező,

-     Előkészíti a képviselő-testület településrészt érintő döntéseit, szervezi és ellenőrzi e döntések végrehajtását.

Fenti feladatoknak eleget tettünk. A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 2008. szeptember 10-től 2010. augusztus 31-ig 22 alkalommal ülésezett. Összesen 72 napirendi pontot tárgyalt meg és 55 határozatot hozott. Valamennyi ülés határozatképes volt, a megválasztott 3 fő minden alkalommal megjelent. A részönkormányzat minden hónapban megtárgyalta az önkormányzati ülésre tervezett, településrésszel összefüggő napirendi pontokat.

A város intézményeivel jó a kapcsolatunk; tevékenységünkhöz, elképzeléseinkhez minden segítséget és támogatást megadnak. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni munkájukért.

A Somogytarnócáért Egyesülettel, illetve a többi civil szervezettel közösen az elmúlt években az alábbi közösségépítő programokat szerveztük, illetve rendeztük meg:

-     Farsangi rendezvény gyermekeknek (Tini farsang),

-     Nőnapi rendezvény,

-     Március 15-i koszorúzás,

-     Gyermeknap,

-     Faluházi nyári tábor,

-     Falunap,

-     Október 23-ai koszorúzás, fáklyás felvonulás,

-     Adventi gyertyagyújtás 4 estén,

-     Mikulás-ünnepség, valamint

-     Tini szilveszter.

Igyekeztünk programjainkat úgy felépíteni, hogy azok a településrészen élők minél szélesebb rétegei számára vonzóak és élvezhetőek legyenek.

Sajnáljuk, hogy a nyugdíjas klubot semmilyen közösségi munkába nem sikerült bevonni.

A településrészen Somogytarnócai Polgárőr Egyesület, Somogytarnócáért Egyesület, Somogytarnócai Sporthorgász Egyesület, Somogytarnócai Asszonykórus, SATELIT FC néven sportegyesület, illetve Somogytarnócai Nyugdíjas Klub is működik. Az egyesületek Somogytarnóca lakosságának mintegy 20 %-át magukban foglalják.

Megköszönjük a civil szervezetek munkáját, melyet rendezvényeinkhez, programjainkhoz nyújtottak.

A faluház felújításának I. üteme 2009. áprilisában vette kezdetét. Megtörtént a járólapozás, a külső-belső festés, a régi nyílászárók részbeni felújítása, mázolása. A Somogytarnócáért Egyesület pályázati úton 2.000.000.- Ft támogatásban részesült, amely összeg a felújítási munkálatok II. ütemére került felhasználásra. A II. ütemben a külső műanyag, valamint a belső fa nyílászárók cseréje, a kisterem járólapozása, festés és átalakítás történt. Barcs Város Önkormányzata szintén pályázati támogatással finanszírozta a felújítást. Pályázati erőforrással megvalósult a Szabadság utca útburkolatának felújítása is.

Megtörtént a településrészen a közterületi elemek (padok, korlátok, virágtartók, játszótér) tisztítása, mázolása, karbantartása, valamint a temetőben az elhanyagolt sírok rendbetétele. A 2009. évben a részönkormányzat tagjai többszöri szemlét tartottak a településrészen, elégedettek voltunk a település képével, a Városgazdálkodási Igazgatóság munkájával.

Sor került a játszóterek átvizsgálására. A régi, veszélyesnek ítélt játszószereket eltávolítottuk, ezeket a Somogytarnócáért Egyesület pályázati úton nyert támogatásból újakkal fogja pótolni.

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatójával egyeztetésre került a faluház használatának rendje, a használat költségei, a bevétel felhasználása. A művelődésszervezői állást Gonda Gabriella művelődésszervező tölti be 2010. március 1-jétől.

Szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat részére nyújtott segítségét és támogatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el!

Barcs, 2010. szeptember 1.

                                                                                                          Horváth József

                                                                                             a részönkormányzat vezetője

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:       Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

Határidő:   2010. szeptember 30.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

 

Barcs, 2010. szeptember 1.

 

 

 

 

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző

 

 

Választás 2022