Ma 2022. máj. 28., szombat, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

28/1996.(XII.27.) számú

 

R E N D E L E T E  1-6

 

A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a

helyi autóbusz külön járatok díjának és alkalmazási

feltételeinek megállapításáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§.-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Barcs Város Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja:

 

I. fejezet

 

Általános rendelkezések

 

A rendelet hatálya

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed Barcs város közigazgatási területére.

 

A rendelet alkalmazása.

2.§

 

   (1) Helyi járatnak minősül a Barcs város közigazgatási határán belül menetrend szerint köz-

         lekedő minden autóbuszjárat, mely a helyi menetrendben meghirdetésre kerül.

 

   (2)1 Helyi külön járatnak minősül a tanintézetek által rendelt eseti autóbuszjárat.

 

II. fejezet

 

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjai és alkalmazási

feltételei.

 

A személyszállítás díja

3.§

 

(1)6   A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítás viteldíja

           a./ vonaljegy                                                                  160 Ft

          b./ egyvonalas bérletjegy                                             2.100 Ft

           c./ egyvonalas fél havi bérletjegy                                  1.100 Ft

            d./ arckép nélküli bérlet                                          4.200 Ft        

            e./ tanuló-nyugdíjas bérletjegy *                                    930 Ft

 

Az eszmei összvonalas bérletjegy díja 2900 Ft.

 

 

     (2) A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves és éves bérlet is kiadható.

 

 

*   Tanuló és nyugdíjas bérletjegy az eszmei összvonalas bérletjegy díjának max. 32,5 %-a

lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menetdíj megfizetése

4.§

 

(1) A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb az autóbuszon kell megfizetni.

     A menetjegy-bérletjegy (továbbiakban: jegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja.

 

(2)5 A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 100 Ft és ugyancsak 100 Ft az elrontott,

     vagy megrongálódott bérlet kicserélésének díja.

 

A jegy érvényessége

5.§

 

(1) A havi, negyedéves és éves bérletjegyek a naptári hónap, negyedév, vagy az év első napja

     00 órától az adott időszakot követő hónap 15-én 24 óráig érvényesek.

 

(2) Az egyvonalas első fél havi bérletjegyek a naptári hónap első napja 00 órától a naptári hó-

     nap 15-én 24 óráig, a második fél havi bérletjegyek a naptári hónap 16-án 00 órától a naptá-

     ri hónap utolsó napja 24 óráig érvényesek.

 

(3)5 A havi bérlet érvényesség kezdete előtti teljesárú, illetve a tárgyhó 15-ig történő 50 %-os

     visszaváltásának kezelési díja 100 Ft. A hosszabb időtartamra (negyedév, év) szóló bérletje-

     gyek visszatérítése esetén a meg nem kezdett hónapokra eső díj teljesárú, valamint a meg-

     kezdett hónap 15-ig történő 50 %-os visszatérítésének kezelési díja 100 Ft.

 

Kézipoggyász fuvarozásának díja

6.§

 

(1) Az utasok kézipoggyászt vihetnek magukkal. Kézipoggyásznak minősülnek azok az egy

     személy által is könnyen hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű tárgyak, amelyeket az

     utas az autóbuszba magával visz. Kézipoggyászként az autóbuszba bevihető továbbá ródli,

     síléc, vagy facsemete, vagy gyermekkocsi, vagy 1 db legfeljebb 5 kg töltet súlyú propán-

     bután gázpalack.

 

(2) A kutya szállítás díja azonos a járműre érvényes vonaljegy árával. Kivétel a vakvezető ku-

     tya, a rendőrségi kutya, amelynek szállítása díjtalan.

 

Pótdíjak

7.§ 2

Pótdíjak:

(1) 1.500 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki

     a./ csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz a járműbe,

     b./ a járművet poggyászával, ruházatával, vagy más módon beszennyezi.

(2) 3.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki

     a./ jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,

           illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,

 

 

 

     b./ olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával ol-

           vashatóan rávezetve,

     c./ kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít.

 

(3) 5.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki az 1. és 2. pontban meghatározott fizetési kötele-

     zettségének 8 napon belül nem tesz eleget.

 

(4) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegy ellenőrzésnél felmutatni

     nem tudja, 48 órán, illetve két munkanapon belül a KAPOS VOLÁN Rt autóbuszállomá-

     sán történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj fizetése alól, és 200 Ft bérlet bemutatási

     díjat köteles fizetni.

 

III. fejezet

 

Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

díja és alkalmazási feltétele.

 

Helyi különjárat autóbusz közlekedési díja, díjszámítás módja.

8.§

 

(1)6 A legmagasabb díjak a következők:

 

                                                                                                          Szóló autóbusz

       Km díjtétel                                                                                420 Ft/km

       Óradíj                                                                                    6.300 Ft/óra

       Legcsekélyebb díj                                                                  31.500 Ft

           Az alkalmazott díjtételek az autóbusz típusától és komfortfokozatától függően kerülnek

           megállapításra.

  

(2)6 Díjszámítás módja:

        

       a./ Különjáratok díjának megállapítása alternatív (vagylagos) díjszámítással történik oly

           módon, hogy az autóbuszok által (garázstól, illetve telephelytől garázsig, illetve

           telephelyig) megtett km teljesítményt meg kell szorozni a megfelelő csoportba tartozó

           km díjtétellel.Óradíj esetében az autóbuszok igénybevételi idejét (az autóbusznak a

           garázstól, illetve a telephelyre való érkezésig eltelt idő ) meg kell szorozni az

óradíjtétellel és az így nyert szorzat közül a magasabbik - mely nem lehet  kevesebb, mint a legcsekélyebb díjtétel - lesz a fizetendő díj.

          

            A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni.

 

           A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett km teljes kilométernek és min-

           den megkezdett óra teljes órának számít. Ha a megrendelő különjárati igénye olyan,

           hogy a különjárati autóbuszt - ugyanazon személyekből álló, zártkörű csoport szállí-

           tása céljából - a nap folyamán többször kell szállítani, a legcsekélyebb díjat a napi

           szállítások befejezésével, egyszer kell megfizetni.

 

      

 

b./ A 72 órát meghaladó időtartamú különjáratok díját csak a kilométer teljesítmény

             alapján kell számítani.

             Díjszámításnál autóbuszonként az átlagos napi 100 km teljesítménynek megfelelő

             díjat kell figyelembe venni, az ennél magasabb teljesítmény esetén a tényleges telje-

             sítmény alapján kell a díjat megfizetni.

 

Helyi különjárati autóbusz-közlekedés igénybevételére jogosultak

 

9.§

 

(1) A tanintézetek (óvoda, általános iskola, szakmunkásképző intézet, középiskola, egye-

     tem) által rendelt különjáratokra, függetlenül attól, hogy a tanintézetet ki tartja fenn, a

     8.§. szerinti díjat kell az ott megállapított díjszámítási mód alapján felszámítani.

 

(2) A különjárati autóbuszon a tanintézetek tanulói (hallgatói), továbbá a tanulók kíséretét

     ellátó pedagógusok és autóbuszonként legfeljebb 3 fő kísérő szülő utazhatnak.

 

10.§ 4

 

A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbuszjáratokon (igényjáratok, fürdő-

járatok, temetői járatok, alkalmi rendezvényekhez közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak:

 

a./ ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg                                        150 Ft

b./ ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja                                           2 x 150 Ft

 

 

 

IV. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

11.§

 

(1) E rendelet 1997. január 1-én lép hatályba.

(2) Az e rendeletben megállapított díjak és pótdíjak tartalmazzák az általános forgalmi adót is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék

 

12. § 3

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

                            

                               Feigli Ferenc s.k.                             dr. Bencze Lajos s.k.

                                 polgármester                                               jegyző

 

Kihirdetve: 1996. december 27.

 

dr. Bencze Lajos s.k.

jegyző

 

 

 

Az 1-6 rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

 

Barcs, 2010. december 23.

 

                                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                            címzetes főjegyző

 

 

 

 

118/1997.(XII.27.) önkormányzati rendelet.

       Hatályos: 1998. január 1-től.

21/1999.(II.1.) önkormányzati rendelet.

       Hatályos: 1999. február 1-től.

319/2009.(VIII.4.) önkormányzati rendelet.

       Hatályos: 2009.08.04-től.

425/2009.(IX.25.) önkormányzati rendelet.

       Hatályos: 2009.10.01-től.

535/2009.(XII.28.) önkormányzati rendelet.

       Hatályos: 2010.01.01-től.

622/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet.

       Hatályos: 2011.01.01-től.

 

 

Választás 2022