Ma 2022. december 06., kedd, Miklós napja van. Holnap Ambrus napja lesz.

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

I g a z g a t ó j á t ó l

7570. Barcs, Tavasz u. 3.

 

                                                             …………..sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. szeptember 15-i ülésére

 

Ahogy az eddigi beszámolókban, úgy most is igyekszem összefoglalni az elmúlt egy évben történt legfontosabb eseményeket, és megszabni az előttünk álló legfontosabb teendőket.

Mivel 2010-ben új képviselő-testület állt fel, úgy érzem kötelességem – az új adatokkal – ismertetni azt a környezetet is, amelyben intézményünk működik.

Az elmúlt év legfontosabb eseményei

-         Befejeződött az Arany János, a Deák Ferenc Általános Iskola és a Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium épületeinek bővítése, felújítása. A 2011. május 12-i avató ünnepségen részt vett Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr és Dr. Latorcai János úr, az Országgyűlés alelnöke.

Ritka, hogy 3 intézmény felújítása, bővítése és a megújult létesítmények átadása egyszerre történjen meg. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2007-es létrejöttének egyik célja valósult meg ezzel. Környezetünk jelentős hatással van ránk. Egy új, szép, ápolt környezet inspirálólag hat a diákokra, és a felnőtt dolgozókra egyaránt. Érvényesülhet az újdonság, az igényesség nevelő hatása, formálhatja diákjaink értékőrző, vigyázó szemléletét. A külföldi diákkapcsolatok is méltóbb környezetben folytatódhatnak tovább.

Most is köszönöm az intézmény minden tanulója és dolgozója nevében a polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, az önkormányzat dolgozóinak, hogy lehetővé tették számunkra, hogy a munkánkat ezekben az új, felújított épületekben folytathassuk tovább. Az igazi köszönet részünkről az lesz, hogy mindhárom intézményben ugyanazt a színvonalas, eredményes munkát folytatjuk tovább a kollégáimmal, mint eddig, és továbbra is minden tanulóban ápoljuk, fejlesztjük a meglévő különböző képességeket, hogy a gyermekek maximálisan kibontakoztathassák tehetségüket.

-         Ha nehézségekkel is és sok kompromisszum árán, de sikerült megoldani, hogy nagyobb bonyodalmak nélkül zajlott az oktatás és nevelés mindhárom intézményben, ahol az építkezés zajlott. Ezért köszönet illeti a dolgozókat és tanulókat egyaránt.

-         Ez évben került sor a Felszabadulás utcai tagóvoda felújítási munkáira is, több mint 10 millió forint értékben. Ennek keretében megtörtént a homlokzatfelújítás, a külső nyílászárók és a padlóburkolat egy részének cseréje.

-         Az intézmény gazdálkodásáról. Az adatok a féléves állapotokat tükrözik.

Bevételek alakulása:

Saját bevétel előirányzatának teljesítése június 30-án 38 %-os. A térítési díjhátralék: 3 688 e Ft. A hátralékok behajtása évek óta egyre nehezebb.

Működési célra átvett pénzeszközök tételén tervezett összegek 62 %-a teljesült az első félévben.

Az összegek az iskolaalma program, a TÁMOP-os pályázatok (tehetséggondozás, IPR ernyő-program) munkaügyi központ által fizetett bértámogatás, a tanulóknak fizetett ÚTRAVALÓ ösztöndíj, hiányszakmát tanulók részére fizetett ösztöndíj, közcélú foglalkoztatás biztosítására átutalt pénzeket tartalmazza.

Intézményfinaszírozás teljesítése félévkor 53 %-os volt.

Kiadások:

A kiadások teljesítése 53 %-os, mind a személyi juttatás, mind a járulékok, illetve a dologi kiadások tételeken.

Az első félév eltelte után látható, hogy a dologi kiadásokra engedélyezett 310.654 ezer Ft nem elégséges a 15 intézményegység üzemeltetéséhez.

Az önkormányzat és az intézmény a pénzügyi nehézségek miatt több olyan intézkedést is hozott, melynek révén a kiadások csökkenése várható.

2011-ben a BNI létszám-előirányzata 22,5 fővel csökkent. (Ez azt jelenti, hogy 2007. január 1. óta 69 fővel csökkent a létszám. Ez 16 %, vagyis minden hatodik álláshely szűnt meg.)

Augusztus 1-jei hatállyal nem működik tovább az 1. sz. tagóvoda, külön intézményegységként működik tovább a Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium és az Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola.

A Bölcsőde napi nyitva tartása – szintén augusztus 1-től – 12 óráról 10 órára csökkent. A napi térítési díj május 1-jétől 220 Ft-ról 330 Ft-ra emelkedett.

Magasabb létszámmal indíthatók a csoportok és az osztályok is.

Az intézmények lehetőségeikhez képest minden megtettek, hogy csökkenjen a túlórák száma is.

Itt mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy mindezen intézkedéseket a dolgozók zokszó nélkül vették tudomásul.

Mindennek ellenére a nevelési-oktatási intézmények működtetésére biztosított források a színvonal csökkentése nélküli oktatást, nevelést nem teszik lehetővé. Ez nem csak a mi intézményünkre jellemző. A felmerült problémák megoldása intézményi keretek között már nem lehetséges, sőt a fenntartó önkormányzat lehetőségeit is meghaladja. Mindenképpen kormányzati lépésekre van szükség.

-         A 2010/2011-es tanév legnagyobb pályázata a közel 100 millió forintos esélyegyenlőségi pályázat volt.

A pályázat alapvető célja, hogy elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában.

Várható eredményként csökken a HHH gyermekek szegregációja, megvalósul hátrányaik kompenzálása.

A projekt eredményeiből közvetlenül részesülnek az óvodás, általános iskolás, illetve középiskolás gyermekek, tanulók, különösen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. A program előnye, hogy elősegíti az intézményegységek közötti jobb szakmai együttműködést, a gyermek útjának követését az óvodától a középiskoláig.

-         A Bölcsődében ebben az évben vártuk, hogy megvalósul a bővítés, felújítás. Erre sajnos nem került sor. Az elmúlt évi adatok indokolttá teszik a bővítést is. (Telítettség 126 %, kihasználtság 101 %.)

-         Minden tagóvodában megtörtént a kompetenciaalapú óvodai nevelés bevezetése, a DIFER (Diagnosztikus fejlődést vizsgáló rendszer) mérés alkalmazása a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körében. Az óvodai nevelés programjába beépült az esélyegyenlőségi pályázat programja, és megkezdődött annak végrehajtása.

-         Minden külső ráhatás nélkül sikerült elérnünk, hogy 50-50 %-ban jelentkezzenek az elsős tanulók a két általános iskolába, ami visszatekintve az elmúlt 2-3 évre, úgy érzem jelentős előrelépés.

-         A magyar Diáksport Szövetség, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Olimpiai Bizottság minden évben jutalmazza azokat az iskolákat, melyek kiemelkedően szerepeltek az országos diákolimpiai döntőkben. Ez évben a Somogy Megyei általános iskolák közül egyedül a mi iskolánkat díjazták: 165.000,- Ft összegű támogatásban részesültünk, melyet sportszervásárlásra használhattunk fel.

-         Hét ország (Anglia, Olaszország, Spanyolország, Belgium, Csehország, Szlovénia, Magyarország) részvételével zajlott 2010. szeptember 27-től október 3-ig gimnáziumunkban az „Európai hét” rendezvény. A Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium mintegy 80 tanulója ezen a héten fogadta vissza külföldi diákpartnerét. A rendezvény két 18-18 ezer Euróval támogatott EU-s projekt zárórendezvénye volt.

-         Nyolcadik alkalommal került megrendezésre az országos Angol Nyelvi Verseny 9-10.-es tanulók számára iskolánkban. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által anyagilag is támogatott versenyt ezúttal a PTE angol nyelvi tanszékének részvétele nélkül egyedül a barcsi gimnázium szervezte és rendezte meg. Az alpolgármester úr által megnyitott rendezvényre az ország minden pontjáról nevezett 900 diákból a legjobb 20-20 tanuló jutott be korcsoportonként. A két rendezvényen részt vevő tanárok, diákok, szülők jó benyomásokkal távoztak Barcsról, intézményünkről.

A szakképző iskolában megtörtént a moduláris szakképzés megszervezése, végrehajtása és sikeresen lezajlottak a modulos szakmai vizsgák is. Örvendetes a lemorzsolódás csökkenése, a tanulólétszám folyamatos növekedése.

A beiskolázás mindkét középiskolában jól sikerült.

-         Idén ünnepelte a Boróka néptáncegyüttes megalakulásának 35. évfordulóját. Az ünnepi műsoron bemutatkozott az utánpótlás tánccsoport is.

Alakult egy utánpótlás zenekar azzal a céllal, hogy a Városi Zenekarba zökkenőmentes legyen a beilleszkedés. „Így alkotunk mi!” címmel a grafika tagozatos diákok alkotásaiból tárlat volt látható a Dráva Múzeumban. A tehetséges tanulók mind hazai, mind nemzetközi pályázatokon számtalan díjat nyertek.

-         Az egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál második éve van iskolapszichológiai tevékenység. A szolgáltatást az intézmények egyre szélesebb körben veszik igénybe. Jól működött a továbbtanulási, pályaorientációs tanácsadás, a tehetséggondozás.

-         Ebben a tanévben is nagy gondot fordítottunk a pályázati lehetőségekre. A pályázatokon elnyert pénzek minőségileg javítják az intézmény működését, a meglévő nehézségeket azonban nem tudják orvosolni, mert csak meghatározott célokra fordíthatók. (1 sz. melléklet)

A következő év legfontosabb feladatai:

-         Reméljük, hogy a Bölcsődében megvalósul a beruházás, melynek keretében az elnyert 54.800 e Ft-ból egy új csoportszoba és egy sportterem kerülne kialakításra, és felújításra kerülne a régi épület is. Lehetőségünk lenne az igen rossz állapotban lévő játszóudvar rendbetételére, külső udvari, illetve belső játékok vásárlására. Takarékossági szempontok is indokolttá teszik, hogy a személyi feltételeket a gyereklétszám függvényében kell biztosítani. A Bölcsőde mindenképpen megérett a felújításra, ezt az esetleges gyereklétszámban bekövetkező változás sem befolyásolja. Mindenesetre mindent meg kell tenni, hogy a gyereklétszám megfeleljen a pályázat követelményeinek.

A szakmai fejlődés lehetőségeit továbbra is meg kell teremteni (szakmai napok, továbbképzések).

-         Az óvodákban fontos feladat a DIFER mérés bevezetése minden óvodás gyermeknél, az ez alapján történő fejlesztés nyomon követése. További fontos feladat a gyermekek differenciált és egyéni fejlesztése, az önállóságra nevelés előtérbe helyezése, mindez kiemelten a tanköteles korban.

Figyelemmel kell kísérni a gyermeklétszám alakulását, és ha szükséges akkor az ebből adódó további költségcsökkentő lépéseket is meg kell tenni.

-         Az általános iskolákban továbbra is el kell érni, hogy feszültségmentesen, egyenlő arányban történjen a beiratkozás az elsősöknél. Szükséges a fegyelem további erősítése. Mindent meg kell tenni a 6 osztályos gimnázium elszívó hatásának ellensúlyozására.

Hosszútávon könnyítené meg mindkét általános iskola sorsát, könnyítené a finanszírozást, ha a környező kisiskolákból minél több felsőtagozatos diák járna Barcsra.

-         Fontos, hogy a két középiskola a szétválás után zökkenőmentesen működjön tovább. Ehhez figyelemmel kell kísérni az átszervezések végrehajtásának mikéntjét, azok hatásait.

Mindkét intézményben továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a beiskolázásra. A gimnáziumban a nyelvvizsgákra, a továbbtanulásra. A szakképző iskolában a hiányzásra, a bukások számára, a fegyelemre.

-         Mindkét intézményben – akit érint – fel kell készülni az új oktatási és szakképzési törvényben foglaltak végrehajtására. Az ipari iskolában a vállalkozásokkal, a kamarával naprakész kapcsolatot kell kialakítani, hogy követni lehessen a szakképzésben is bekövetkező változásokat.

-         Reméljük, hogy a két fiatal barcsi táncoktatóval hosszú távra stabilizálni lehet a néptánc-oktatást. Külön figyelmet kell fordítani a Boróka néptánccsoport utánpótlására. Elemezni kell, hogy a jelentős óraszámcsökkentés miként hat az iskola működésére, és fel kell készülni az esetleges további változásokra.

-         Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat esetében a legfontosabb, hogy minél rövidebb idő alatt olyan új helyet találjunk – a városvezetéssel közösen – ahol a törvényi előírásoknak megfelelően, lehetőleg plusz költségek nélkül tudják tovább folytatni tevékenységüket.

A Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be az iskolapszichológus további foglalkoztatására. Abban bízunk, hogy a pályázat elbírálása eredményes lesz.

Az iskola és környezete

      

A 2010. október elsejei adatok szerint 447 óvodás, 936 általános iskolai, 571 gimnáziumi, 73 szakközépiskolai és 372 szakiskolai tanuló vesz részt a nevelésben, képzésben. Az alapfokú művészetoktatási intézményben 479 tanuló részesül különféle művészeti nevelésben, oktatásban.

Az óvodákba és az általános iskolákba túlnyomórészt helybeliek járnak (Barcson a két általános iskolában a bejárók aránya 11,2 %), kivétel ez alól a vízvári tagiskola, ahol a bejárók aránya 32,1 %.

A szakközépiskolai, illetve szakiskolai képzésben a bejárók aránya 42,5 %, illetve 57,2 %, a kollégiumi tanulók aránya elenyésző, ami azt jelenti, hogy inkább a közelben lévő falvakból járnak be a diákok.

A gimnázium beiskolázási körzete a Csurgót, Nagyatádot, Szigetvárt tartalmazó félkör: innen jár a tanulók 90 %-a. Itt a kollégisták aránya 41,7 %, a bejáróké 24,4 %. A kollégiumban a kihasználtság 100%-os: 176 fő. Ebből 19 tanuló jár szakközépbe, illetve ipariba.

Barcs és környezete a leghátrányosabb kistérségek közé tartozik. A HH és a HHH tanulók arányát a 2-es sz. melléklet tartalmazza. A 3. sz. melléklet mutatja a régiós, illetve országos adatokat. Közép-Magyarországon a legkedvezőbbek, Észak-Alföldön a legrosszabbak ezek a mutatók. A mi régiónk csak Észak-Magyarországot előzi még meg, ahol közel hasonlóak a paraméterek az észak-alföldihez.

Az adatok szerint az intézményben rendkívül magas a hátrányos helyzetben lévő tanulók aránya. Ezt tükrözik vissza a kompetenciamérések eredményei (4.sz. melléklet).

Ugyanakkor úgy gondolom tanulságos megnézni az érettségi és szakmunkásvizsga eredményeket is. (4., 5., 6. sz. melléklet)

A kompetenciamérésből adódó kiemelt fejlesztési feladatok:

-         A tudatos tervezés érdekében a mérési eredményeket elemeznünk kell tanulónként, osztály és feladatszinten.

-         A HHH és SNI tanulók mérési eredményeinek tanulónkénti kigyűjtése, feldolgozása.

-         A képességeloszlás szempontjából az alapszintet el nem érő gyerekeknek célzott fejlesztést kell kidolgoznunk, ahol differenciáltan, személyre szabottan kapnak feladatot.

-         Az eredményes fejlesztéshez, az eredményesség növekedéséhez fejlesztési tervet készítünk.

-         Új módszerek, feladattípusok alkalmazása, tudatos és tervezett egyéni fejlesztés végzése abból a célból, hogy a hozzáadott pedagógiai érték növekedhessen.

-         Feladatunk továbbá a jó eredmények megtartása, továbbfejlesztése is.

A minőségfejlesztő csoport ebben az évben is mérte a tanulók, szülők, pedagógusok és alkalmazottak elégedettségét. A felmérés eredményeit a 7. 8. 9. sz. mellékletek tartalmazzák. A minőségfejlesztő csoport vizsgálatai alapján a következő év legfontosabb feladatai.

  1. A korszerű tanulásszervezési eljárások, az IKT-s tanítási gyakorlat alkalmazása, hogy a tanulókban erősítse a pozitív attitűdváltozást az iskolához és a tanuláshoz való viszonyban.
  2. A magatartás és a fegyelem javítása érdekében egységes követelményrendszer kialakítása, következetes megvalósítása a Házirend előírásainak betartása és betartatása.
  3. Tanári együttműködésen alapuló egységes követelményrendszer kialakítása és alkalmazása a tanulói teljesítményértékelésben.
  4. A mentálhigiénés tevékenységek további alkalmazása.
  5. Teljesítményértékelés működtetése az IMIP-ben kialakított és elfogadott eljárásrend alapján.

Barcs, 2011. augusztus 30.

                                                                                              Kincsei János

                                                                                                 igazgató

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

Barcs, 2011. szeptember 1.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                           címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

 

2010. július 1. óta elnyert pályázati pénzek.

TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0122 Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben.

A pályázaton elnyert összeg: 19 088 234 Ft.

TÁMOP-3.4../B/08-1-2009-0117 Együtt a tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben.

A pályázaton elnyert összeg: 8 485 712 Ft.

TÁMOP-3-3-7-09/1-2009-0019

IPR Ernyőprogram a barcsi kistérség általános iskoláiban, óvodáiban, középiskoláiban.

A pályázaton elnyert összeg: 36 507 650 Ft.

Arany János Általános Iskola: COMENIUS Iskolai együttműködések projekt az „Egész életen át tartó tanulás program”

A pályázaton elnyert összeg: 4 522 872 Ft.

Vikár Béla alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Alapfokú művészetoktatás támogatása: 1 960 000 Ft.

Deák Ferenc Általános Iskola: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása.:

            2 774 760 Ft (2010. évi)

            4 163 430 Ft (2011. évi)

ÖSSZESEN:                                      77 502 658 Ft

 

 


 

2. sz. melléklet

 

Az egyes képzési típusokban tanulók között a HH, HHH tanulók aránya a 2009. és 2010. október elsejei állapot szerint a BNI-ben.

Óvodai nevelés

Általános iskola oktatás

Gimnáziumi oktatás

Szakközép-iskolai

oktatás

Szakiskolai

oktatás

Arany

Szulok

Deák

Vízvár

Bolhó

8 évf.

4-5 évf.

Arany

Deák

HH tanulók aránya

2009

47,5 %

52,6 %

40 %

51,8 %

69,6 %

30,6 %

16,2 %

23,9 %

50 %

59,3 %

2010

52,3 %

59,8 %

48,0 %

50 %

69 %

53,2 %

24,7 %

21,4 %

27,2 %

58,9 %

67,5 %

HHH tanulók aránya

2009

15,9 %

21,6 %

20 %

22,6 %

47,1 %

-

-

1,86 %

12,7 %

29,5 %

2010

17,9 %

25,5 %

12 %

19,2 %

47,6 %

46,4 %

1,07 %

-

2,1 %

21,9 %

39 %

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.                                                                            

                                                                                               11


4. sz. melléklet

Országos kompetenciamérés

Átlageredmények

 

 

 

 

Mérési terület

Évfolyam

Az országos átlag százalékában

2009.

Az országos átlag százalékában

2010.

Matematika

6.

93,5 %

101,3 %

8.

91,7 %

94,4 %

10.

92.6 %

91,3 %

Szövegértés

6.

96,3 %

99,2 %

8.

92,8 %

95,5 %

10.

97,0 %

93,9 %

Érettségik átlagai a gimnáziumi osztályokban

Osztályok

2005

2006

2007

2008

2009

2100

2011

4 évf. gimn.

4,2

4,4

4,1

3,8

3,8

 

3,6

3,7

Két tanítási nyelvű "c"

4,4

4,5

3,8

4,1

4,3

 

4,2

4,4

Nyelvi előkészítős "e"

 -

 -

4,2

 

4,5

4,1

Országos átlag

-

-

-

3,5

3,6

 

3,6

3,6

Emelt szintű érettségi

Tantárgy

5

4

3

2

átlag

Történelem

1

4

Angol nyelv

25

5

1

4,65

Horvát nyelv

1

5

Matematika

3

5

Olasz nyelv

3

1

1

4,4

Biológia

1

5

Német nyelv

9

2

4,6

Fizika

1

1

3,5

Összesen

42

8

5

 

4,67

 

5..sz. melléklet

Az első 157 intézményben szereplő Baranya illetve Somogy megyei iskolák

 

Iskola neve

Város

Megye

Középszintű érettségi

Nyelvvizsga arány

1.

Táncsics Mihály Gimnázium

Kaposvár

Somogy

79,0 %

73,40 %

2.

PTE Babits Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

Pécs

Baranya

77,9 %

77,82 %

3.

Leőwey Klára Gimnázim

Pécs

Baranya

76,5 %

85,44 %

4.

Széchényi Ferenc Gimnázium

Barcs

Somogy

75,3 %

61,00 %

5.

Munkácsy Mihály Gimnázium

Kaposvár

Somogy

72,4 %

66,44 %

6.

Zipernowsky Károly Szakközépiskola

Pécs

Baranya

69,2 %

79,51 %

7.

Noszlopy Gáspár Szakközépiskola

Kaposvár

Somogy

69,1 %

34,25 %

8.

Radnóti Miklós Szakközépiskola

Pécs

Baranya

65,4 %

77,11 %


 

6. sz. melléklet

VIZSGAEREDMÉNYEK 2010-2011 tanév                                                                                                                                                                                              (2009-2010 tanév)

 

Szintvizsga                (11. évf.)

Szintvizsga                (12. évf.)

Szakvizsga                                                                            (12. évf.)

Szakvizsga                                                                            (13. évf.)

Átlag:

Átlag:

Elmélet

Gyakorlat:

Elmélet

Gyakorlat:

Írásbeli:

Szóbeli:

Írásbeli:

Szóbeli:

Élelmiszer- és vegyiárú eladó

 

 

 

3,00                  / 4,00

3,00                   / 4,00

 

 

 

Karosszéria lakatos

 

 

3,00

3,00

3,00

 

 

 

Szobafestő

3,33

4,5                              / 4,25

 

 

 

4.00                     / 2,71

3,00               / 3,5

4,00                           / 3,33

Szakács

3,06

3,71                             / 3,64

 

 

 

2,00                     / 3,87

3,00                 / 3,07

3,00                           / 3,33

Kőműves

2,77                         2fő bukás

4,00

 

 

 

3,00                     / 2,33

3,00                / 3,33

4,00                           / 3,67

Bútorasztalos

4,5

/ 4,15

 

 

 

4,00                     / 2,66

5,00                 / 2,33

5,00                               / 2,67

Szerkezetlakatos

4,50

4,1                                / 4,0

 

 

 

3,00

4,00

5,00

 

3,63

4,08                       / 4,01

3,00

3,00                 / 4,00

3,00         / 4,00

3,2                   / 2,9

3,6             / 3,05

4,2                   / 3,25

 

3,00

3,4 / 2,98

 

3,00

3,8 / 3,12

15


7. sz. melléklet

16

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

 

Választás 2022