Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.)

Projektinformációk

Kedvezményezett neve: NPF Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Projekt címe: Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.)

A szerződött támogatási összeg: 4 529 999 901 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 88,562484 %

Projekt fizikai befejezése: 2020. 04. 01.

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 


A projekt bemutatása

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NFP), a települési önkormányzatok és a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltatók részére a szennyvízkezelési fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program keretében KEHOP-2.2.2 kódszámmal. A KEHOP 2. prioritási tengelye a „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés” fejlesztését célozza, annak 2. célkitűzése pedig „A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban”. Cél az ellátási hiány csökkentése, a 2000 lakos egyenérték (LE) fölötti szennyvíz-elvezetési agglomerációk mindegyikében a megfelelő szintű szennyvíz-elvezetés és –tisztítás megvalósítása.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének. megfelelően.

A projekt célja Barcs város, valamint a községek (Somogy megye, Barcsi kistérség) meglévő szennyvíz elvezetésének rekonstrukciója és összegyűjtött szennyvizek tisztításának korszerűsítése, valamint a befogadóra vonatkozó üzemeltetési engedélyben előírt határértékek teljesítésének biztosítása.

A beruházás általános célja a technológiai és üzemeltetési nehézségeket okozó berendezések és műtárgyak korszerűsítése, az iszapkezelő vonal fejlesztése. A szennyvíztisztító telep jellemző szennyvíz és szennyezőanyag terhelése jelenleg kisebb a névleges terhelési adatoknál. Jellemzően 65-70%-a azoknak.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Barcs település. A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.

A tervezett, fejlesztésre szoruló létesítmények megvalósítására a Barcs 0465/6. hrsz.-on található ingatlanon kerül sor, mely az Barcs Város Önkormányzatának a tulajdona. A létesítéssel érintett külterület védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetet és egyéb természet- tájvédelmi szempontból értékes területet nem érint. A tisztított szennyvizek befogadója a Zimona patak, mely a vízfolyás jellegét tekintve állandó vízfolyás.

- A tervezés során a hatékonyság és gazdaságos működtethetőség figyelembe lettek véve.

- A projekt megvalósítása és az üzemeltetés során az energiahatékonyság és a klímavédelem szempontjainak érvényesítése megtörténik.

- A beruházás műszakilag megvalósítható és üzemeltethető, emellett megfelel az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak.

- A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembe lettek véve az adott technológiára vonatkozóan elérhető legjobb technológiákat (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott referencia dokumentumban (BREF) foglaltak.

- A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük.

- Figyelembe lett véve a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálja, és biztosítva lett, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben.

Barcs Város Önkormányzata a projekt megvalósításával járul hozzá az 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelv, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatásához.

A jelenleg hatályos Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló többszörösen módosított 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint Barcs 30 401 LE terhelésű, fejlesztéssel érintett területként jellemezhető 2015. december 31. kiépítési határidővel. A projekt javasolt műszaki tartalma nem tér el a 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerinti besorolástól.A projekt részletes bemutatása

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztési igénye a következők szerint foglalható össze: A települési szennyvíztisztítás technológiai fejlesztésének célja a tisztított szennyvízzel jelenleg kibocsátott, felszíni vízfolyást terhelő, nitrogén és foszfor tartalmú szerves anyagok további biológiai lebontása (szükség szerinti kémiai leválasztása) és a visszatartott anyagok felhasználása a szennyvíziszap hasznosíthatóságának növelésére. A kitűzött célok a jelenlegi eleveniszapos biológiai tisztítás-technológia komplett átalakítását, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai korszerűsítését igénylik. A tisztítás-technológiát a nyertes Vállalkozó ajánlja meg, méretezi és kivitelezi, és garantálja az elvárt eredményeket.
1. A települési szennyvíz mechanikai kezelésének fejlesztése, előülepítő építése, új telepítésű, szabályozott üzemű berendezésekkel, fokozott nyersiszap elvétellel, elősűrítéssel (bypass, műszerezés, gépészeti felújítás, üzembiztonság fokozása meleg tartaléktelepítésével, irányítástechnikai korszerűsítéssel).
2. A biológiai fokozat levegőztető rendszerének kapacitás növelése, frekvenciaváltós légfúvók, pneumatikus osztók beépítése, új műszerezéssel, szabályozással, a fúvógépház szellőző rendszer felújítása és zajvédelme.
3. Utóülepítők gépészeti korszerűsítése, műszerezése, kotrók elektromos energiaellátásának felújítása.
4. Az iszapvonal fejlesztése, nyers- és fölösiszap víztelenítő rendszer kialakítása, dekanter centrifuga telepítése, feladó-, adagoló- gépészeti részelemekkel.
5. A víztelenített nyers és fölös eleveniszap keverékének továbbkezelése szalma-adalékolt komposztálással, zárt kialakítású, szabályozott cellás gyors és utóérlelő technológia alkalmazásával, műszaki védelemmel ellátott komposztáló csarnok és 6 havi komposzt tárolásra alkalmas, átmeneti tároló építése.
6. A rendszerparaméterek mérése alapján szabályozott és felügyelt üzemmenet kialakítása új PLC és PC rendszer telepítésével.

A projekt célja a meglévő és üzemelő szennyvíztisztító telep fejlesztése.

A szennyvíztisztító telep fejlesztése az alábbi 3 fő feladatcsoportból tevődik össze: A meglévő szennyvíztisztító rendszer elé, a bejövő nyers szennyvíz előkezelésére szolgáló, rács-homokfogóból, előülepítőből és átmeneti nyersiszap tárolóból álló, mechanikai tisztító egység építése.

A régi iszapviueleniui iszapelevenítő dekanter-centrif ugás rendszer kiváltására egy új fölös- és nyersiszap, vagy kevertiszap víztelenítő rendszer telepítése. A keletkező víztelenített iszap stabilizálására szolgáló iszap komposztáló építése.

További fejlesztési rész:
A meglévő szennyvíztisztító rendszer elhasználódott (a tender kiírásban megadott) elemeinek a javítása/cseréje, hálózatrekonstrukció. Az átemelők esetén a gépészeti rekonstrukció, szagtalanítás, irányítástechnikai megoldásokkal valósul meg.

A fejlesztés főbb okai és folyamatai:
A meglévő rács és homokfogó üzembiztonságával és hatékonyságával az Üzemeltető már régóta elégedetlen, ezért egy új rács-homokfogó telepítése elkerülhetetlen, illetve a régi berendezés, havária tartalékként, még célszerűen része maradhat a rend-szernmek.
Összhangban a tervezett komposztálásos technológiával, a szennyvíztisztítás villamos energia fogyasztásának a csökkentése érdekében, a biológiai fokozat elé, egy teljesen új technológiai célú műtárgy, egy előülepítő készül, amelyhez tartozóan egy nyers-iszap elvételi rendszer és egy legalább 3 napi iszapmennyiség tárolására alkalmas nyersiszap tároló/elősűrítő medence is épül. Az új előülepítő és a régi anaerob (oxigénmentes) medencéhez hasonlóan megkerülési lehetőséggel lesz ellátva.

Az anaerob medence vasbeton szerkezete és egyes acél szerkezetei erősen korrodeálódtak, a medencében lévő keverők üzeme bizonytalan. A rekonstrukció során a keverők és tolózárak cserére, a medence vasbeton és lakatosipari szerkezetei pedig felújításra kerülnek, de maga a medence és az eredeti technológiai funkciója nem változik.
A biológiai fokozat levegőztető rendszerében a levegő ellátó fúvók, a levegőztető membránok és az oldott oxigén mérők elhasználódtak, valamint a kaszkád rendszer szerint kötött levegőztető medencék oxigén ellátása nem megfelelően szabályozott. Mindezek miatt a teljes levegőztető rendszer felújításra/cserére szorul.

A biológiai fokozat levegőztető rendszerében a levegő ellátó fúvók, a levegőztető membránok és az oldott oxigén mérők elhasználódtak, valamint a kaszkád rendszer szerint kötött levegőztető medencék oxigén ellátása nem megfelelően szabályozott. Mindezek miatt a teljes levegőztető rendszer felújításra/cserére szorul. Ezen belül:
- A régi fúvók ( 4 db) helyett a fúvó gépházba új, frekvenciaváltón keresztül hajtott, az előülepítős rendszer kialakítás miatt változó oxigén igényhez idomuló kapacitású, egyedi hangszigeteléssel ellátott, fúvó kerül. Figyelem! A meglévő biológiai tisztító rendszer technológiai jellegű fejlesztést nem igényel, de a levegőztető rendszer levegő ellátása módosítandó (fúvók cseréje, a levegő szétosztás pontosabbá tétele), illetve az újonnan építendő előülepítő szerves anyag terhelés csökkentő hatása miatt csökkenni fog a levegőztető rendszer oxigén beviteli kapacitása is.
- A levegőztető diffúziízorok membránjainak a cseréje.
- A fúvógépház szellőzését hőmérsékletről vezéreltté tesszük.
- Megvalósítjuk az egyes levegőztető medencék (összesen 6 db) oldott oxigén koncentrációról vezérelt, terhelés arányos levegő (oxigén) ellátását.

Utóülepítők felújítása
- ülepítő műtárgyak beton szerkezetének általános felújítása,
- az elektromos hajtású és kézi tolózárak cseréje,
- kotrók villamos energiaellátásának felújítása,
- recirkulációs ágakba egységenkénti mennyiségmérők telepítése,
- frekvenciaváltós szivattyúk telepítése.

Iszapvonal fejlesztések.
- A meglévő fölös eleveniszap elősűrítő medencében a dekantálható tisztavizes fázis eltávolítására dekantáló szivattyú állás létesítése, egy új elősűrített iszap átmeneti tároló építése, valamint az elősűrített fölösiszapnak a meglévő fölös eleveniszap elősűrítő medencéből az új elősűrített iszap tárolóba való átfejtéséhez szükséges szivattyú és a tárolóba a víztelenítés ideje alatti keverést biztosító keverő telepítése.
- A komposztáló csarnok egy leválasztott terébe egy új, komplett, minden szükséges berendezést magába foglaló iszapvíztelenítő rendszer telepítése úgy, hogy a régi rendszer az új víztelenítő rendszer havária tartalékaként a rendszerben lesz tartva. Az új dekanter centrifugához kapcsolódóan beépítésre kerülnek a következő segédberendezések:

továbbá - az új víztelenítő gépházat mennyezetig csempeburkolattal látjuk el,
- ahol a víztelenítés napi 6 órában megoldható,
- a H2S esetleges felgyülemlésének indikálására/eliminálására
- 10 ppm-es hang, fény és irányítástechnikai riasztás telepítése,
- megszívható víztelenítő géphez biofilter illesztése/telepítése.
• a jelenleg üzemelő, a későbbiekben tartalékként használandó iszapvíztelenítő centrifuga felújítása,
Levegő átfújásával levegőztetett, zárt iszap komposztáló telep létesítése, amely az alábbi részelemeket foglalja magába átmeneti víztelenített iszap tároló tér létesítése, a komposztáló üzemeltetéséhez szükséges komposzt keverőgép telepítése, közbenső adalékanyag tároló tér létesítése, szeparált, 6 havi komposzt tárolására elegendő, térdfallal körülvett komposzt tároló kialakítása, komposzt utóérlelő kialakítása, 4 db zárt rendszerű, levegő mennyiség és hőmérséklet szabályozású, alsó légelosztású komposztáló kamra létesítése, amelyekhez tartozóan a cellák zónahőmérővel szereltek, és a cellákból elszívott levegő nedvességtartalmát páratartalom mérő méri, csurgalékvíz elvezetés megoldása, szállítójármű mérleg telepítése, 3 havi adalékanyag tárolására elegendő független terület kialakítása, biofilter telepítése, illeszkedő útrendszer kialakítása.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Barcsi Szennyvíztisztító Telep fejlesztése á a gépek és villamos berendezések tekintetében alapvetően az elhasználódás miatti felújítást / korszerűsítést, a műtárgyak tekintetében pedig jó karba helyezést képvisel (a műtárgyak vasbeton szerkezete nem fog változni), - a tisztítási technológia elemeinek az előülepítővel való kibővítése javítja a rendszer gazdaságosságát (kisebb lesz a vonatkozó villamos energia igény) és növeli az eleveniszapos fokozat téli üzembiztonságát,
- harmadsorban pedig az iszapkezelés teljes megújítását jelenti.


Partnerek

Kedvezményezett:

NPF Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6
Telefon: +36 1 239 04 20

Kivitelező:

A-Híd Zrt.
1138, Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Telefon: +36 1 465 22 00