Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye, míg a nem magánszemély adóalanynak - ideértve a vállalkozót is - a hatósági nyilvántartás címadat-rovatába bejegyzett székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el.


Az adó alanya:

Az adó alanya a gépjárműnek az év első napján fennálló állapot szerinti tulajdonosa. Amennyiben a gépjárműnek üzembentartója is van, akkor az üzembentartó az adó alanya.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

 

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik, kivéve az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárműveket, melyek adókötelezettsége a rendszámtábla kiadásakor keletkezik. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a gépjárművet a forgalomból kivonták.

Az adó alapja és mértéke:

Az adó alapja személygépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye (KW). Az adó mértéke a gépjármű életkora alapján kerül megállapításra.      

Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.

Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg.

 

Bevallási, bejelentési kötelezettség:
Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs.
A gépjárműadót az adóhatóság a BM adatközlése alapján írja elő és szünteti meg.

 

Bejelentési kötelezettséggel kell élni: /bevallás a gépjárműadóról c. nyomtatványon/

- Ha a gépjárműadó alóli részleges vagy teljes mentesség esetén / pl: súlyos mozgáskorlátozott/
- Ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopják). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség.

 

Minden további esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, lakcím, székhely, telephely változása, környezetvédelmi osztályba sorolás változása, rendszám változása) az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs, a változásokat csak az Okmányirodában kell bejelenteni. Az adókötelezettség felsorolt változásairól az adóhatóság a BM adatközlése révén szerez tudomást. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, és az eladó sem jelenti be a változást az Okmányirodában akkor az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az eladónak is be kell jelentenie az okmányiroda felé.

Az adóhatósági határozatok elkészítése a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett adatok alapján történik az alábbiak szerint:
A BM havonta a gépjármű forgalomba helyezéséről (azaz új gépjármű vételéről), forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból történt kivonásáról és a környezetvédelmi osztályba sorolás változásáról szolgáltat adatot az adóhatóság részére. Ezen változások esetén a határozatok havi rendszerességgel készülnek el.
A további változásokról, tehát gépjármű eladásáról, használt gépjármű vételéről minden év január hónapjában történik adatszolgáltatás. Az ilyen esetekben a változást követő év első hónapjaiban küldjük meg az adót kivető, illetve az adóztatást megszüntető határozatokat.

Az adómentesség szabályairól a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. tv. 5. §. rendelkezik, ezek közül kiemelnénk a következő mentességeket:

-a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - ( továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

- a környezetkímélő gépkocsi /az így elengedett adó összege de minimis támogatásnak minősül/

 

Az adó megfizetése

 

       Az adót két egyenlő részletben, tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

       Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adó megfizetésének határidejéről

       és összegéről a változásról kiállított határozat rendelkezik.

Az adóévre kivetett adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a Belügyminésztérium (továbbiakban BM) járműnyilvántartása szerint - amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik - az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt.
Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő hónap első napjától kell az adót megfizetni. A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó időarányosan fizetendő meg.

Az adófizetés módja: az adót a 11743057-15397191-08970000 számlára kell megfizetni a bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

 

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

 

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

 

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes
szabályairól az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabályok:

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről